Překlady a korektury

Hlavní kontaktní osobou pro zaslání požadavků na překlad/korekturu výstupu projektu KREAS je Bc. Tereza Konečná Kontakty | Projekt KREAS (cuni.cz). Překlady a korektury jsou zadávány prostřednictvím DNS (dynamického nákupního systému), jiná možnost zadání překladu/korektury v rámci projektu není. Požadavky zasílejte emailem s upřesněním následujících informací:

  1. s plněním jakých úkolů, případně výstupů a milníků (TDM) dílo souvisí,
  2. k jakému cíli (cílům) projektu dílo přispívá
  3. v rámci jakého programu dílo figuruje (příp. vedoucí programu),
  4. jaké je konkrétní využití překladu (např. článek xx, kapitola v knize xx, atd.),
  5. jste jediným autorem textu, nebo máte další spoluautory (pokud ano, prosím o uvedení jejich jmen, zda figurují v KREAS či nikoliv a také zda se jedná o tuzemské nebo zahraniční autory).

 Pro vypsání výzvy je potřeba připravit vzorek textu k překladu/korektuře v rozsahu cca 1 normostrany. Před samotným vypsáním je třeba definitivně stanovit počet normostran k překladu/korektuře (počítat včetně poznámek pod čarou, které jsou k překladu/korektuře také určeny, naopak do celkového počtu znaků pak např. nepočítat bibliografii apod.). Tento počet normostran nesmí být následně měněn (ani směrem nahoru či dolů), proto je důležité, abyste měl již teď finální podobu textu, ze které normostrany spočítáte. Správnost počtu znaků překladu je na Vaší zodpovědnosti. Počty normostran jsou dle smlouvy vykazovány takto:

  • minimálně v rozsahu 0,25 NS (do 450 znaků včetně mezer),
  • v rozsahu do 0,5 NS (od 451 do 900 znaků včetně mezer),
  • v rozsahu 0,75 NS (od 901 do 1350 znaků včetně mezer),
  • maximálně v rozsahu 1 NS (od 1351 do 1800 znaků včetně mezer).

Předpokládaný harmonogram vypsané výzvy:

Jakmile bude Výzva vypsaná, následuje 10 dnů pro podání nabídek, pak počítejme 3 dny na hodnocení a následně podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. Podpis smlouvy se také může protáhnout – zaleží na dodavateli, to nedokážeme ovlivnit, ale zpravidla se jedná o 2-3 pracovní dny. Od data podpisu smlouvy se dále počítají lhůty pro odevzdání díla dle přílohy č. 2 Smlouvy, které je potřeba stanovit (návrh Smlouvy o dílo Vám bude zaslán k vyplnění).

Skrýt postranní panel