Výstupy

Výstupy jsou pro potřeby vykazování sbírány pomocí formuláře, který se nachází ZDE. Z něho lze vyčíst i jejich prozatimní stav před tím, než budou oficiálně vypsány na stránkách.

Uznatelné výstupy musejí mít dedikaci následujícího znění:

  • This work was supported by the European Regional Development Fund project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (reg. no.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).
  • Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Udělené mezinárodní projekty

I. MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges
Migrace v novověku a nedávné době – historické a kulturní výzvy (MOVES)

Zobrazit více

Hlavním cílem projektu Společného evropského doktorátu (European Joint Doctorate – EJD) v rámci Inovativních školicích sítí (Innovative Training Networks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské (Marie Curie Sklodowska Action – MSCA) v programu H2020, je srovnávací studium společenských a kulturních kořenů masové mobility obyvatelstva v novověku a nejnovější době. Výzkum směřuje k vypracování historické analýzy nezbytné k pochopení nedávné tzv. migrační krize, stejně jako minulých migrací. V rámci projektu se rozvíjí mezioborová spolupráce mezi výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd chápajících migraci jako jednu z podmínek vzniku a vývoje moderní doby a zároveň jako jeden z jejích nejpalčivějších problémů a soustředěných na systematické srovnání jejích minulých a současných forem.

Konsorcium realizující project MOVES se skládá z pěti významných evropských univerzit. Koordinátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. z Ústavu anglofonních literature a kultur FF UK; k dalším členům konsorcia patří University of Kent, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto a Université Paul Valéry, Montpellier 3. Součástí projektu je inovativní výukový program realizovaný ve spolupráci s 18 neuniverzitními partnerskými institucemi (nevládními organizacemi, veřejnoprávními institucemi, kulturním a kreativním průmyslem). Projekt MOVES, který začne 1.3. 2019 a potrvá do 28.2.2023, přijme celkem 15 doktorandů (do 4 let od ukončení nižšího stupně VŠ studia). Cílem je připravit experty s historickou a kulturní erudicí nezbytnou pro inovativní řešení současné a budoucí migrační problematiky.

Výsledkem projektu budou nové poznatky o procesu utváření moderního světa, důležitých kulturních formací, historických kontextů a migračních vln. Z nich budou vycházet nástroje a postupy, které umožní najít alternativní řešení problémů spojených s migrací a vyhnout se krátkodobým, vesměs násilným opatřením. Souvislosti mezi současnou a historickou migrací, které projekt odhalí, lze využít nejen ve vzdělávacím systému, ale i v politice a osvětě zaměřené proti šíření antimigračních nálad v EU.

II. Development of Irish Studies at Charles University, 2019-2020 (Department of Foreign Affairs and Trade (Ireland)

Zobrazit více

Mezinárodní projekt zahrnuje hostující přednášky, pořádání mezinárodních konferencí, společné publikace, přípravu grantového projektu pro Horizon Europe zaměřený na srovnávací výzkum evropského divadla v kontextu pragmatického pojetí kultury.

Irsko slouží ve VP1.2 jako případová studie zásadního významu, jelikož se jedná o zemi, kde nacionalistické pojetí identity dominuje ve společnosti i kultuře od dob obrození ve 2. pol. 19. století až do konce 90. let století dvacátého z důvodu politického rozdělení ostrova v r. 1921, které vyústilo v 60. letech v násilný konflikt v Severním Irsku trvající 30 let; v současné atmosféře nejistoty kolem Brexitu akutně hrozí, že radikální nacionalistické ideologie opět získají v Irsku podstatný vliv, na což také reaguje irská kultura, včetně literatury a divadla, které jsou hlavními oblastmi našeho výzkumu. Toto vše je v obecné rovině nastíněno v popisu výzkumných úkolů 7 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9; výzkum probíhá v úzké spolupráci s řadou zahraničních odborníků – členů mezinárodní asociace pro studium irských literatur IASIL (jíž jsem momentálně prezidentem; asociace je výslovně zmíněna v popisu těchto výzkumných úkolů), a dále v rámci sítě evropské federace irských studií EFACIS, která sídlí na hlavní partnerské instituci KREASu KU Leuven.

III. Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse (Researcher Project – NORRUSS)

Zobrazit více

Projekt využívá nejnovější poznatky a metody politických věd, lingvistiky a mediálních studií a vytváří nový multidisciplinární rámec pro výzkum hybridní války. Hlavním cílem projektu je vytvoření dlouhodobé strategické kompetence pro výzkum hybridní války v norském a ruském mediálním prostoru, která posílí občanský sektor, politickou reprezentaci a akademickou sféru, a přispěje k snižování napětí a radikalizace. Projekt přinese vysoce kvalitní výzkum technologicky rozšiřovaných dezinformací a jejich geopolitického významu a podpoří tak společenskou odolnost vůči hybridní válce. Druhým cílem projektu je vytvořit kvalitativní a kvantitativní metody lingvistické analýzy pro norštinu, ruštinu a severní sámštinu a posílit norskou vědeckou komunitu vybudováním mezinárodní sítě pro výzkum hybridní války. Projekt přímo navazuje na řešení čtyř výzkumných úkolů projektu KREAS. V rámci VP1/WP5, řešení úkolu T5.1(Výzkum teoretických východisek a metod digital humanities) bude s partnerskou univerzitou spolupracovat na vytváření a ověřování nových metod pro analýzu lingvistických dat. V rámci řešení úkolu T5.2 (Výzkum nových médií a jejich vlivu na proměny společnosti) bude ve spolupráci s partnery zkoumat vliv technologicky šířených dezinformací na mediální prostor a občanskou společnost. V rámci řešení úkol T5.3 (Vývoj softwarových nástrojů pro digital humanities) zapojí norské partnery do ověřování  softwaru na nových datasetech. Získání projektu je pak přímo součástí řešení úkolu T5.7 (Příprava společných mezinárodních projektů v oblasti digital humanities).

IV. Government of Ireland ESP Grant: Centre for Irish Studies, Charles University (July 2020 – June 2021)

Zobrazit více

Irsko slouží ve VP1.2 jako případová studie zásadního významu, jelikož se jedná o zemi, kde nacionalistické pojetí identity dominuje ve společnosti i kultuře od dob obrození ve 2. pol. 19. století až do konce 90. let století dvacátého z důvodu politického rozdělení ostrova v r. 1921, které vyústilo v 60. letech v násilný konflikt v Severním Irsku trvající 30 let; v současné atmosféře nejistoty kolem Brexitu akutně hrozí, že radikální nacionalistické ideologie opět získají v Irsku podstatný vliv, na což také reaguje irská kultura, včetně literatury a divadla, které jsou hlavními oblastmi našeho výzkumu. Toto vše je v obecné rovině nastíněno v popisu výzkumných úkolů 7 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9; výzkum probíhá v úzké spolupráci s řadou zahraničních odborníků – členů mezinárodní asociace pro studium irských literatur IASIL (jíž jsem momentálně prezidentem; asociace je výslovně zmíněna v popisu těchto výzkumných úkolů), a dále v rámci sítě evropské federace irských studií EFACIS, která sídlí na hlavní partnerské instituci KREASu KU Leuven (Radvan Markus byl loni zvolen členem řídícího výboru EFACIS). Jedná se o podporu výzkumu v oblasti irských studií, předmětem jsou přednášky hostujících akademiků a autorů (nově spolupráce s dublinským Museum of Literature), pracovní cesty a výzkumné pobyty, propagace výsledků výzkumu (veřejné prezentace, podcasty), workshop pro studenty oboru, workshop pro zájemce o irská studia na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, nákup knih.

V. Faith and Beliefs of „Nonbelivers“

Zobrazit více

Projekt „Faith and Beliefs of Nonbelivers“ navazuje na KREAS a dále rozvíjí otázky a témata otevřená projektem KREAS, zejm. T1.10 Kreativita coby zdroj modalit kulturní reflexivity v rámci hraničních náboženských fenoménů v současné společnosti (viz např. 9. 12. 2019, Diskusní večer: Dvojí sekularizace Evropy?, prof. Paul Zulehner a prof. Eberhard Tiefensee). V rámci projektu „Faith and Beliefs of Nonbelivers“ dochází pod vedením prof. Halíka a dr. Jirsy k organizaci mezinárodních workshopů a debat, jejichž výstupů je užíváno ve výstupech KA1 -VP1 – WP1, T1.9 a T1.10.

VI. Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language

Zobrazit více

Projekt je zaštítěn univerzitou v Sheffieldu (University of Sheffield) a který je financován organizací Arts and Humanities Research Council (https://ahrc.ukri.org/), se soustředí na defektivitu a nadbytečnost v morfologických paradigmatech. Na jedné straně se věnuje defektivním paradigmatům, tedy takovým, v nichž je frekvence nějakého tvaru nebo více tvarů výrazně vychýlená oproti očekávání, na straně druhé se zabývá paradigmaty, kde pro jeden gramatický význam je k dispozici více tvarů, mezi kterými mluvčí vědomě či nevědomě vybírá.

V rámci projektu Feast and Famine probíhá mimo jiné i výzkum defektivity morfologických paradigmat v psané a v mluvené češtině; věnuje se mu tým z FFUK, jehož oba členové se zároveň účastní i projektu Kreas: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (Dominika Kováříková a Václav Cvrček). Hlavním úkolem tohoto výzkumu je popsat jak normu, tedy obvyklou distribuci tvarů plnovýznamových slov, tak právě výrazné odchylky od této normy, tedy frekvenci tvarů extrémně nízkou nebo extrémně vysokou. Korpusově založený výzkum je zaměřen na vytvoření nástroje pro vyhledávání defektivních paradigmat a k posuzování míry defektivnosti jednotlivých lexémů (T1.17 Budování specifických korpusů, návrhy a implementace vhodných nástrojů k analýze korpusových dat). Tento nástroj bude sloužit jak při výzkumu morfologie češtiny, zvláště stanovením obvyklé distribuce tvarů v rámci tří plnovýznamových slovních druhů (substativ, adjektiv a sloves) a výzkumem výrazných odchylek, tak i např. při výzkumu lexikografickém poskytnutím podrobných informací o jednotlivých lexémech. Zároveň bude využitelný i při výuce, např. pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Výzkum defektivity paradigmat se zaměřuje i na specifické strategie mluvčích při výběru tvarů v mluvené češtiněn (T1.8 Výzkum charakteristik spontánní konverzační češtiny), konkrétně v textech dostupných v korpusu neformální mluvené češtiny ORALv4. Připravovaný nástroj je koncipován tak, aby mohl být aplikován nejen na češtinu, ale i na další jazyky, zvláště na jazyky s bohatou morfologií (T1.18 Korpusově založený výzkum současných evropských jazyků).

VII: Welcome: Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU

Zobrazit více

Celý dotační program (DT-MIGRATION-06-2018-2019, Type of action: IA) je program aplikační, jde tedy o aplikaci znalostí dosažených ve výzkumu základním, což z hlediska FF je právě KREAS. Shoda existuje např. v klíčových slovech, sám program je zaměřen na migraci, což odpovídá formulaci „… adaptovat se na nové společenské výzvy – jako je globální propojování světa, migrace lidí i myšlenek či nové technologie – a kreativně přistoupit k jejich řešení. …“ z abstraktu projektu KREAS.

Projekt WELCOME je zaměřen na usnadnění komunikační stránky mezi občany třetích zemí (Third Country Nationals, TCN) z Blízkého východu a administrativním aparátem zemí Evropské unie, jakož i různých neziskových organizací v EU. Cílem je vypracování systému, který bude sloužit jak centrálním institucím, tak i distribuovaně pro jednotlivé TCN, jde o systém v mnoha ohledech inovativní, v podstatně větší míře má zohledňovat právě specifika jednotlivých TCN.

Úkolem FF UK je v rámci projektu vyvinout jazykové podklady pro celý systém, týkající se Blízkého východu, jmenovitě korpusy syrské a marocké arabštiny, které budou zpracovány po morfologické, syntaktické a obsahové. Tyto korpusy musí splňovat požadavky, dané odlišnostmi mezi kulturami, tedy připravit takové podklady, které budou z hlediska obou stran reflektovat jak shody, tak rozdíly v kultuře, institucionálním a společenském uspořádání a dalších ohledech mezi státy Evropské unie a státy, odkud TCN přicházejí. V tomto úkolu se spojuje kompetence k čistě lingvistickému úkolu (sestavení korpusu mluveného jazyka a jeho úplné lingvistické zpracování) s kompetencí výběru témat a jejich zpracování pro dané korpusy.

Jde tedy o přímou aplikaci poznatků získaných v rámci KREAS především ve WP3 (Strategické regiony), v podstatě zahrnuje všechny tři podokruhy (WP3.1 – setkávání s jiným a utváření identit; WP3.2 – migrace; WP3.3 – interakce), nejvíce odpovídá úkolu výzkumu jazykové konceptualizace identity a obrazu Druhého, a to jak z pohledu evropského, tak i „cizího“.

VIII. Jean Monnet-Transcultural Europe in the Global World

Zobrazit více

Cílem projektu Jean Monnet je analýza trans-kulturních interakcí v evropském prostoru v interdisciplinární perspektivě. V centru nového bádání bude zejména otázka sdílené evropské identity, nesnází a mezí pro její prosazení, a také pojem transkulturality jako epistemologická kategorie umožňující lépe pochopil kulturní komplexitu současné Evropy a její úlohy v globálním světě. Metodologicky se bude projekt opírat o korpus literárních, publicistických a angažovaných textů psaných migrujícími autory, stejně jako o svědectví informující o údělu migrantů sebraná etnology a sociology. Na pořádání pravidelných workshopů, kde budou konfrontovány perspektivy jednotlivých evropských zemí, a hlavních textových výstupech projektu se budou vedle hlavního řešitelského pracoviště Paris Nanterre podílet také badatelé z následujících institucí: Univerzita Karlova v Praze (Ondřej Švec a Chiara Mengozzi), Univerzita Roma Sapienza, Univerzita Babeş-Bolyai Cluj-Napoca a Univerzita Cagliari.

Projekt těsně navazuje na výzkumný program projektu KREAS WP3.1 „Procesy utváření identit při setkávání mezi Východem a Západem, Severem a Jihem, mezi centry a periferiemi, většinami a menšinami“, zejména pak rozvíjí úkol T3.15„Výzkum pojmu identity v interdisciplinární perspektivě“. Výsledky projektu KREAS tak budou zúročeny a dále rozvíjeny v tomto novém projektu Jean Monnet, zaměřeném více na diseminaci akademických poznatků ve veřejném prostoru a dialog s veřejnými činiteli a zainteresovanými aktéry, jako jsou například organizace pomáhající lepším začlenění migrantů do většinové společnosti. Právě tato interakce universitního výzkumu s veřejným sektorem navazuje a rozvíjí aktivity prvního programu projektu KREAS „Kreativní laboratoř“, jmenovitě úkol T1.15 ohledně vztahu a propojení university a svobodné společnosti v evropské a transatlantické kultuře.

 

Seznam dosud vydaných publikací

Článek (ERIH +)

Adamczak, Marcin; Orankiewicz, Agnieszka, „Film and finance. An attempt at a statistical comparison of the attendance results and ratings of Polish films in the years 2012-2013;2015“, Images 23 (32), s. 197-209, 2018, ISSN 1731-450X

Armand, Louis, „Alternative Three: Science Fiction in the Expanded Field,“ Litteraria Pragensia 29 (58), 2019, pp. 32-57. ISSN: 2571-452X

Armand, Louis, „The Conceptualist Ends of Writing and the End of Conceptualism Louis Armand,“ CounterText, May 2020, vo. 6, No. 1 : pp. 63-77

Armand, Louis; Bohal, Vít; Giampaolo, Mario; Romano, Alessandra, „Multilogue: Perspectives on Computational Thinking and Its Utility for Transformative Education,“ Litteraria Pragensia 29 (58), 2020, pp138-141.

Bareš, Ladislav, „The course of the anthropological research in the mid-first millennium B.C.E. shaft tombs at Abusir (Egypt)“, Anthropologie LVII, 2019, s. 69–74, ISSN 0323–1119 (Print), ISSN 2570–9127 (Online)

Bode, Christoph; Duff, David; Edwall, Christie; Folliot Laurent; Porée, Marc; Procházka, Martin, „The ‚French Books‘ of The Prelude: A Virtual Round Table“, Litteraria Pragensia, 27 (54), 2017, s. 114-154, ISSN 0862-8424

Brabcová, Kateřina; Skarnitzl, Radek, „Foreign or native-like? The attitudes of Czech EFL learners towards accents of English and their use as pronunciation models“, Studie z aplikované lingvistiky 9 (1), s. 38-50, ISSN 1804‑3240

Brenišínová, Monika, „Sixteenth-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective,“ Ethnologia Actualis, 18 (1), 2018, s. 93-124, ISSN 1339-7834

Čermák, Petr – Koťátková, Adéla. „Diskuse o normě katalánštiny v kontextu aktuální jazykové situace ve Španělsku“, Časopis pro moderní filologii, 102, 2, 2020, s. 249–265. ISSN 0008-7386.

Čermochová, Klára, „O verši, poezii a podzemní univerzitě. Rozhovor s čerstvě devadesátiletou Květou Sgallovou“, Slovo a smysl 17 (33), 2020, s. 223-237, ISSN 1214-7915.

Čermochová, Klára, „Tónický verš a čeština“, Česká literatura 68 (1), 2020, s. 3-39, ISSN 0009-0468

„Doležalová, Lucie,         ““Upon the posts and the doors of thy house”: The Ten Commandments all over in Late Medieval Bohemia,““ The Journal of Medieval Latin 28, 2018, s. 211-240, ISSN: 0778-9750. “

Doležalová, Lucie, “Measuring the Measuring Rod: The Bible and Parabiblical Texts within the History of Medieval Literature,” Interfaces: The Journal of Medieval Literatures  4, 2017, s. 39-58, ISSN 2421-5503

Doležalová, Lucie. “Historia generacionis Christi: A Versification of Peter of Poitiersʼs Compendium historiae de genealogia Christi from late medieval Central Europe (inc. Celici influencia)” Revue dʼhistoire des textes 15 (2020): 321–351.

Grauová, Šárka, „Dva prostory, dva časy: rasová utopie Euclidese da Cunhy“. Svět literatury 2018, 27 (57), s. 112-117, ISSN 0862-8440

Grauová, Šárka, „Homem cordial e suas fardas: os fracassos da modernidade em Triste fim de Policarpo Quaresma“, Teresa 19, 2018, s. 346-357, issn 1517-9737-12

Housková, Anna. „Borges: Já, Žid,“ Svět literatury, 28, 2018, č. 57, s. 139-146, ISSN 0862-8440

Hrdlička, Josef, „Jazyky v poezii exilu“. Svět literatury 29 (60), 2019, s. 55-63, ISSN 2336–6729

Humpál, Martin, „Arnošt Kraus on A. G. Meissner and Kierkegaard’s Fear and Trembling“, Acta Universitatis Carolinae – Philologica (3), 2019, s. 83-88, ISSN 0567-8269,

Humpál, Martin, „Henrik Ibsen a Peer Gynt mezi bokmålem a nynorskem“, Svět literatury 29 (60), 2019, s. 64-68, ISSN 0862-8440,

Jakoubek, Marek, „Zapomenutá skica Josefa Šercla „Čechoslováci v Bulharsku“ (1950)“, Lidé města 21 (1), s. 143-159; ISSN: 1212-8112.

Kiryushina, Galina, ‚“this little people of searchers”: The Lost Ones, „Voice of God,“ and the Documentary Gaze‘, Samuel Beckett Today/Aujourd’hui 32 (1), 2020, s. 25-40, ISSN 0927-3131

Klusáková Luďa a kol., „Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě“, Historická Sociologie, 1/2019, s. 93 – 116, ISSN 1804-0616; E-ISSN 2336-3525

Klusáková, Luďa; Parafianowicz Halina; Brzozowska Marlena, „The Strategic Use of Heritage Representations:The Small Towns of Podlasie Province“, Urbanities. Journal of Urban Ethnography, 9 (1), 2019, s. 54-73, ISSN 2239 – 5725

Kolman, Vojtěch, „Wittgenstein and Die Meistersinger: The Aesthetic Road to a Sceptical Solution of the Sceptical Paradox“, Estetika. The European Journal of Aesthetics 57(1), 2020, s. 44–63, ISSN 0014 –1291

Kovář, Michal, „Sami texts from Kemi Sápmi recorded by Jenny and Samuli Paulaharju“, Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3, 2019, s. 39–44, ISSN 0567-8269.

Kratochvílová, Dana, „Plurilingvismus z hlediska školního vzdělávání: K otázkám výukového jazyka na španělských základních školách“, Časopis pro moderní filologii 102 (1), s. 54-71, ISSN  2336-6591.

Křížová, Markéta, „Strava svinská, pokrm a dar Boží: Úvaha o kulturních transferech na okraji atlantického prostoru“, Dějiny-teorie-kritika 16 (1) (2019), s. 49-67 (ISSN 1214-7249)23

Křížová, Markéta, „The History of human stupidity”: Vojtěch Frič and his program of the comparative study of religions“, Ethnologia Actualis 18 (1), 2018, s. 42-67, ISSN 1336-569X

Landgráfová, Renata, „The Guardians of Menekhibnekau: Chapter 144 of the Book of the dead in the Shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir“, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 25, 2020, s. 96-106, ISSN: 1944-2815

Lehečková, Eva; Jehlička, Jakub, „Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics 9(2), 2018, s. 89-103, ISSN 2336-6702.

Markus, Radvan, „Ireland of the East and Bohemia of the West: Reflections of the Czech Language Revival in the Irish Press at the Beginning of the Twentieth Century“, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies 6 (2), 2019, s. 138-149, ISSN: 2336-3347 (Print), ISSN: 2571-032X (Online).)

Markus, Radvan, „The Carnivalesque against Entropy: Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 56-69, ISSN 0862-8424

Masař, Tomáš, „Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem“, in: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, 3/2018, roč. 104, Historický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 803–824, ISSN 0037–6922.

Matějčková, Tereza, „Antigona je mrtvá? Ať žije Isména?“, Slovo a smysl 29 (15), 2018: s. 87-98, ISSN 2336-6680

Mengozzi, Chiara, “Aux frontières de l’humanité: (in)efficaticé de l’empathie et de l’expérience esthétique”, AUC Philologica 3, 2018, s. 165-178, ISSN 0567-8269

Mirjam Fried & Karolína Lipská, „Dvě relativizační strategie v češtině: konstrukčněgramatický přístup“, Naše řeč 103(1-2), 37-54. ISSN 0027-8203 (Print), 2571-0893 (Online)

Mudrochová, R., Lipská, K. Les anglicismes sémantiques : un trait du néofrançais du XXIe siècle ?. Studia Romanistica, Ostrava, 1/2019, s. 83-98.

Mudrochová, Radka; Bokoun, Olga, „L’écolonomie vs l’éconologie : la productivité et la courbe de vie d’une composition par amalgame,“ Ligua Viva, České Budějovice, 28/2019, s. 25-36, ISSN 1801 – 1489

Pehal, Martin; Preininger Svobodová, Markéta, “Death and the Right Fluids: Perspectives from Egyptology and Anthropology,” Journal of Ancient Egyptian Interconnections 17, 2018, s. 114-136, ISSN 1944-2815.

Pilný, Ondřej. “‘Ulster Says No’ – Again? David Ireland’s Cyprus Avenue, Cliché, and Brexit”. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies 6.1 (2019), s. 28-37. ISSN 2336-3347.

Poláková, Dora, „Un mundo ancho y ajeno. (Dis)continuidad en el indigenismo hispanoamericano“, Studia Romanistica 2, (18), 2018, s. 55-64, ISSN 1803-6406

Poláková, Dora, „Ve službách románu. Mario Vargas Llosa a Milan Kundera“, Svět literatury 58 (28), 2018, s. 141-148, ISSN 0862-8440

Poncarová, Petra Johana. „‚As Ancient Oak that Grows on Heath Alone‘: St. St. Blicher and Macpherson’s Ossian in Denmark“, HRADEC KRÁLOVÉ JOURNAL OF ANGLOPHONE STUDIES, Vol. 6 No. 2 2019, ISSN: 2336-3347 (Print) ISSN: 2571-032X (Online).

Poncarová, Petra Johnana, „An Druim Bho Tuath: Tormod Caimbeul’s Last Vista of Gaelic Scotland“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 70-81, ISSN 0862-8424

Pranić, Martina, “‘They have earned enemies in their own nest’: The Context and Consequences of Marin Držić’s Conspiracy Letters to Cosimo I de’ Medici”, Slovanský přehled (2), 2019, s. 167-187, ISSN 0037–6922.

Procházka, Martin, „Early Modern Cultural Hybridity: Bartholomew Fair as a Heterotopia of Hamlet“, Prague Journal of English Studies 8 (1), 2019, s. 9-20, ISSN1804-8722 (print), 2336-2685 (online)

Procházka, Martin, „Imagining the Difference: Prefigurations of Post-Structuralism in The Prelude“, Litteraria Pragensia 27 (54), s. 63-75, ISSN 0862-8424

Randák, Jan, „Defektní a přece socialističtí? O normalitě žáků zvláštních škol v počátcích československé komunistické diktatury“, Historie – Otázky – Problémy 2 (10), 2018, s. 44-59, ISSN 2336–6672

Randák, Jan; Fapšo, Marek, „Dobré osvícenství — špatný stalinismus? Komparace na poli tělesné výchovy“, Historie – Otázky – Problémy 2 (10), 2018, s. 85-104, ISSN 2336–6672

Rašidgić, Ešref Kenan; Hesová, Zora, „Development of Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans with Focus on Bosnia and Herzegovina“, Croatian International Relations Review, Vol. 26 No. 86, 2020, str.96-129, ISSN 1331-1182

Richard Biegel, Václavské náměstí a zrození pražské „city“ na počátku 20. století, in: Staletá Praha, roč. 35, č. 2/2019, s. 86-112, ISSN: 0231-6056.

Sedláčková Lucie, „Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989“, Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 28, 2018, s. 165-181, ISSN 0860-0716.

Sedláčková, Lucie, „From the Centre to the Periphery: Czech Reception of Herman Heijerman’s Dramatic Works in a Cultural-Historical Perspective“, AUC PHILOLOGICA 2019 (3), s. 71–82,  ISSN 0567-8269.

Sedláčková, Lucie, „Ook de vis moet duur betalen. De representatie van dieren en het vegetarisme in het werk van Herman Heijermans en andere sociaal bewogen auteurs van het fin de siècle“, De Moderne Tijd 2 (3-4), 2018, s. 226-247, ISSN 2588-8277.

Skarnitzl, Radek; Rumlová, Jana, „Phonetic aspects of strongly-accented Czech speakers of English“, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2019, 2019, s. 109–128, ISSN 0567-8269.

Slačálek, Ondřej: „Proti katedrovému zmoudření! Lokty, čelem, kopnutím… S. K. Neumann, anarchismus a česká inteligence na přelomu 19. a 20. století“ Dějiny – teorie – kritika, Vol 15, No. 2, 2/2018, s. 203-230, ISSN 1214-7249

Slouková, Radka, „Musik i migrationslitteratur. Analyse af eksplicitte referencer til musik i Alen Meškovićs romaner”, Folia Scandinavica Posnaniensia 24, 2018, s. 104-118, ISSN 2299-6885.

Sovilj, Milan, „O Jugoslaviji neposredno uoči njenog nastanka: Nikola Pašić i britanski premijer Dejvid Lojd Džordž o budućoj jugoslovenskoj državi 15. oktobra 1918. godine. About Yugoslavia on the eve of its establishment. Nikola Pašić and the British Prime Minister David Lloyd George about the future Yugoslav state on 15th October 1918“, Sociološki pregled, vol. LII, 4, 2018, s. 1335-1351, ISSN 0085-6320.

Stahr, Radka, „At male med ord: Til realisering af billedkunst i Karen Blixens fortællinger“, Scandinavian Philology 17 (1), 2019, s. 146-159, ISSN 0202-2397.

Stahr, Radka, „Høje kvinder og fede mænd: Karikatur som et stilistisk virkemiddel i Karen Blixens fortællinger“, AUC Philologica 3, 2019, s. 89-98, ISSN: 0567-8269.

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Čtenářská gramotnost a umění číst“, Český jazyk a literatura 70(1), 2019/2020, s. 19–24, ISSN 0009-0786

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Od kompetencí k obsahům“, Studie z aplikované lingvistika/Studies in Applied Linguistics, 10(2), 2019, s. 115–122, ISSN 1804-3240 (print), 2336-6702 (online; pdf)

Šemelík, Martin; Škrabal, Michal, „Lexikografie v globálních kontextech. Euralex 2018. Zpráva z 18. Mezinárodní konference Euralex — European Association for Lexicography“, Časopis pro moderní filologii 101 (2), 2019, s. 115–117, ISSN 0008-7386.

Šemelík, Martin; Škrabal, Michal, „Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí“, Naše řeč 102 (1-2), 2019, s. 25-35, ISSN 0027-8203.

Škrabal, Michal; Veckalne, Aiga, „Bērtin bēru valodiņu: par kādu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā“, in: Kalnača, Andra; Lokmane, Ilze (eds.), „Valoda: nozīme un forma 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā“, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds 2019, s. 217–231. ISSN 2255-9256. ISBN 978-9934-18-493-2.

Špirit, Michael, „Možné chronologie Hančových textů“, Slovo a smysl 30 (15), 2018, s. 102-109, ISSN 2336-6680

Štěříková, Hana, „Old Norse Þión and Its Old Russian Relative Tiun. Or How Scandinavian Servants Became East Slavic Bureaucrats“, AUC PHILOLOGICA 2019 (3), s. 27–37,  ISSN 0567-8269.

Šturm, Pavel; Tylečková, Lea, „Dialectal differences in voicing assimilation patterns: The case of Moravian Czech English“, AUC Philologica 2019 (2), 2019, s.129–143, ISSN 0567-8269

Švec, Ondřej, „De l’histoire des émotions à la généalogie de la subjectivité“, AUC Philologica: Romanistica Pragensia 3, 2018, s. 43-56, ISSN 0567-8269

Tichý, Ondřej, „Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence“, Studie z Aplikované Lingvistiky 9, Special Issue 2018, s. 27–41, ISSN 2336-6702

Tinková, Daniela, „Osvícenství a věda v českých zemích 18. století“, ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 57(2), 2017, ISSN 0323-0562, s. 15–28

Tůmová, Helena; Cirelli, Enrico, „Reimpiego e spolia nella tarda Antichità alla luce del materiale litico proveniente dal complesso archeologico di San Severo a Classe“, Studia Hercynia XXIII (1), 2019, s. 55-78, ISSN: 1212-5865 (Print), ISSN: 2336-8144 (Online)

Tušlová, Petra, „Pottery from a Closed Context at the Late Antique Site of Dodoparon, Yambol Region (SE Bulgaria)“, Archaeologia Bulgarica ХХIII (3), 2019, s. 71-108, ISSN 1310-9537

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, “ Yurta‑Stroyno Archaeological Project. Preliminary Report to the Final Season of 2016″, Studia Hercynia 21 (2), 2017, s. 99-112, ISSN 1212-5865

Verčík, Marek, „The Ionians at War? Die Waffenweihungen in den ionischen Heiligtümern und das Apollon -Heiligtum von Didyma“, Studia Hercynia 21 (2), 2017, s. 7-26, ISSN 1212-5865

Verčík, Marek; Kerschbaum, Saskia; Tušlová, Petra; Jančovič, Marián; Donev, Damjan; Ardjanliev, „Pero, Settlement Organisation in The Ohrid Region from the Neolithic to Late Antiquity“, Studia Hercynia 23 (1), 2018, s. N.N., ISSN 2336-8144

Vichnar, David, „Remediating Joyce’s Techno-Poetics: Mark Amerika, Kenneth Goldsmith, Mark Z. Danielewski“, Prague Journal of English Studies 8 (1), 2019, s. 119-138, ISSN: 1804-8722 (Print) ISSN: 2336-2685 (Online)

Vojtěch, Daniel, „Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek“, Slovo a smysl 29 (15), 2018, s. 59-66, ISSN 2336-6680

Voldřichová Beránková, Eva, „L’amour dans le „système symboliste“. Prolégomènes à une future théorie de l’expression“, AUC: Romanistica pragensia 1, 2018, s. 131-143, ISSN 0567-8269.

Voldřichová-Beránková Eva, « Les mystères de la Bête zolienne », Ostium. Revue des sciences humaines, n. 2 « Animal et animalité », 2018, pp. 99-109, ISSN 1339-942X.

Voldřichová-Beránková, Eva; Bartha-Kovács, Katalin. „Co je rozumné, to se (možná) stane skutečným“. Svět literatury 59 (29), 2019, s. 90-106, ISSN 0862-8440.

Weissová, Barbora; Tušlová, Petra; Ardjanliev, Pero; Verčík, Marek, „The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017“, Studia Hercynia 22 (1), 2018, s. 99-133. ISSN 1212-5865

Zdichynec, Jan, Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, s. 236-241

Článek (Scopus)

Adamczak, Marcin, „Hard power and film distribution: transformation of distribution practices in Poland in the era of digital revolution“, Studies in Eastern European Cinema 2019, ISSN: 2040350X

Armand, L., 2020. ‘The working-class avant-garde: ‚Barbaric peoples of the earth‘: The avant-garde and the revolt against civilisation. Open Library of Humanities, 6(1), p.10.

Armand, Louis, “The Posthuman: AI, Dronology & Becoming Alien,” AI & Society: Journal of Knowledge, Culture and Communication 146, s. 1-6, ISBN 1435-5655

Brom C., Děchtěrenko F., Šisler V., Hlávka Z., Lukavský J., „Does Motivation Enhance Knowledge Acquisition in Digital Game-Based and Multimedia Learning? A Review of Studies from One Lab“, in: Göbel S. et al. (eds.), Serious Games. JCSG 2018, LNCS 11243, Springer, Cham. 2018, s. 120-132, ISBN 978-3-030-02761-2.

Cieslarová, Olga Věra; Chlup Radek, „Liminalita na druhou: Dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht“, Religio: Revue pro religionistiku 26 (2), 2018, s. 133–166 (ISSN 1210-3640)

Čermák, Petr, „Las Tesis del 1929: algunas observaciones historiográficas“, Verba: Anuario Galego de Filoloxia 45, 2018, s. 341–360, ISSN 0210-377X

Čermák, Petr, Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie, Časopis pro moderní filologii 100 (1), 2018, s. 80-91, ISSN 0008-7386

Čermochová, Klára, „Polská a německá versologie z českého pozorovacího stanoviště“, Slovo a smysl 31 (XVI), 2019, s. 191-208, ISSN 1214-7915

Danielisová, Alžběta; Kysela, Jan; Mangel, Tomáš; Kyselý, René; Militký, Jiří, „Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions“, Památky archeologické 109, 2018, s. 127-178,  ISSN 0031-0506

Dohnalová, Eva, Development of Intercultural Work in the Czech Republic – Premises and Challenges in Establishing an Intercultural Worker Profession, Allied to Social Work that Promotes the Use of Skills that Migrants Have, Sociální práce 20 (20), s. 61-77, ISSN 1213-6204 (Print), ISSN 1805-885X (Online)

Fernández-Alcaina, Cristina;  Čermák, Jan, „Derivational paradigms and competition in English:  a diachronic study on competing causative verbs and their derivatives“, SKASE Journal of Theoretical Linguistics 15 (3),  s. 69-97, ISSN 1336-782X

Grauová, Šárka, „Mezi městem a venkovem: jazyk brazilského regionalismu“, Svět literatury 60, 29, 2019, s. 83-88, ISSN 0862-8440; ISSN 2536-6729

Heczková, Libuše; Svatoňová, Kateřina, „Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti“, Iluminace 30 (1), s. 29-44, ISSN: 0862-397X

Horova, Mirka,  „‚Headlong he leapt—to him the swimmer’s skill / Was native’: Byron at Sea“, The Byron Journal 47 (1), 2019, s. 5-16, ISSN 0301-7257.

Houfková, Petra; Horák, Jan; Pokorná, Adéla; Bešta, Tomáš; Pravcová, Ivana; Novák, Jan; Klír, Tomáš, „The dynamics of a non-forested area in the Ore Mts.: The effect of a short-lived medieval village on the local“, Vegetation History and Archaeobotany“, 2019, s. 1-15, ISSN: 0939-6314 (Print) 1617-6278 (Online), Print Vol. 28 (6), s. 607-621

Housková, Anna. „Kulturní překlad: Počátky transatlantických studií“. Svět literatury 59 (29), 2019, s. 52 – 63. ISSN 0862-8440 (Print), ISSN 2336-6729 (online)

Hudson, CH.H., Dragomirecká, E. Decision Making in Psychiatric Reform: A Case Study of the Czech Experience. Central European Journal of Public Policy. 2019, 13(2): 15-27.

Hudson, CH.H., Dragomirecká, E., „Decision Making in Psychiatric Reform: A Case Study of the Czech Experience“, Central European Journal of Public Policy. 2019, 13(2): 15-27, ISSN: 18024866

Chlup, Radek, „Competing Myths of Czech Identity“, New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations 28, 2020, ISSN 1210-762X

Chlup, Radek, „Jak náboženství vysvětlovat nereduktivně: Hranice racionality a sebereflexivita“, Religio: Revue pro religionistiku 27(2), 2019, s. 163–200, ISSN 1210-3640

Ira, Jaroslav (n.d.). Rethinking the genre: Urban biographies as means of creating critical public spheres. Urban History, 1-17. ISSN:  0963-9268 (Print), 1469-8706 (Online)

Jakoubek, Marek, „Zur ethnischen Indifferenz in Nordwestbulgarien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, Zeitschrift für Balkanologie 54 (1), 2018, s. 7-29, ISSN 0044-2356

Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka, „Fredrik Barth og studiet av etnisitet Refleksjoner over etnisk identitet i en verden preget av globale politiske, økonomiske og kulturelle endringer. Et intervju med professor Gunnar Håland“, Norsk antropologisk tidsskrift 29 (3-4), 2018, s. 102-123, ISSN 1504-2898

Jirsa, Jakub, „Kdo je Alkibiadés? O různých identitách v dialogu Alkibiadés větší“, Reflexe 57, 2019, s. 5-33, ISSN 0862-6901

Kolek L., Šisler V., Brom C., „Video Games and Attitude Change – Can We Reliably Measure This? The Challenges of Empirical Study Design“ in: Gentile M., Allegra M., Söbke H. (eds), Games and Learning Alliance. GALA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11385. Springer, Cham 2019, s. 445-448, ISBN: 978-3-030-11547-0

Kotišová, Johana, „Creative Nonfiction in Social Science: Towards More Engaging and Engaged Research“, Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2), 2019, s. 283-305, ISSN 1210-0250.

Kotišová, Johana, „Devastating Dreamjobs. Ambivalence, Emotions, and Creative Labor in a Post-socialist Audiovisual Industry“, Iluminace 31 (4), s. 27-45,

Křížová, Markéta, „Krátkodobá migrace z českých zemí do Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století: případová studie provázaných dějin“, Český časopis historický 117 (3), 2019, s. 586-612, ISSN 0862-6111

Landgráfová, Renata, “The seahose (HAjSS) from the shaft tomb of Iufaa: new evidence of the elusive creature“, Annals of the Náprstek Museum 40/2, 2019, s. 57-66. ISSN 0231-844X (print), 2533-5685 (online)(SCOPUS)

Lehečková, Eva; Jehlička, Jakub, Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu, Časopis pro moderní filologii 101(2), 2019, s. 150-169, ISSN 2336-6591.

Lomová, Olga, „Oriental philology in the service of bettering man: Rudolf Dvořák’s Czech translation of the Daodejing“, Studia Orientalia Slovaca 17 (1), s. 17-36, ISSN 1336-3786

Markus, Radvan, „Bílá nemoc a Osudy dobrého vojáka Švejka: česká literatura v irskojazyčných inscenacích“, Divadelní revue 29 (3), 2018,  s. 63-78, ISSN 0862-5409.

Markus, Radvan, „The Carnival of the Dead: Translating Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille into Czech“, Translation Studies 13 (2), 2020, s. 168-182, ISSN 1478-1700 (print), 1751-2921 (online).

Matějčková, Tereza, „Všichni jsme bez tváře. K textu Jana Bierhanzla“, Reflexe 56, 2019, s. 181-187, ISSN: 08626901

Mengozzi, Chiara, „La guerra di Flaiano, o l’etica della farsa“, Italian Studies 73 (4), 2018, online first, ISSN 0075-1634

Merunková, Lucie; Šlerka, Josef, „Goffman´s theory as a framework for analysis of self presentation on online social networks“, Masaryk University Journal of Law and Technology 13 (2), 2019, s. 243-276, ISSN 1802-5943.

Mudrochová, Radka, „La productivité et la fréquence d’emploi des verbes d’origine anglaise récemment lexicalisés dans les contextes français, québécois et tchèque“, Xlinguae 1XL, 2019, s. 96-108, ISSN 1337-8384

Nádvorníková, Olga; Dytrt, Petr, „Enseignement du français dans le milieu universitaire et employabilité“, Synergies Europe 13, 2018, ISSN 1951 – 6088

Pavúk, Peter; Horejs, Barbara, „Ceramics, Surveys, and Connectivity in Western Anatolia: The Middle and Late Bronze Age Bakırçay/Kaikos Valley Restudied“, Egypt and Levant 28, 2018, s. 461–490, ISSN 1015-5104.

Pehal, Martin, „„To já jsem matkou svého otce“: Ženský princip a staroegyptské náboženské prvky v gnósi“, Religio:Revue pro religionistiku 28 (1), 2020, s. 56–84, ISSN 1210-3640 (print), ISSN 2336-4475 (online).

Perutka, Lukáš; Balabán, Milan; Herman, Jan, „The Presence of the Bat’a Shoe Company in Central America and the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)“,  América Latina en la Historia Económica 25 (2), 2018, s. 42-76, ISSN 1405-2253

Pilný, Ondřej,  “Dermot Healy and Memory”, Ilha do Desterro 71 (2), 2018, s. 173-188, ISSN 0101-4846

Pilný, Ondřej, „Anxieties in Irish Theatre“, Journal of Contemporary Drama in English 7 (1), 2019, s. 29-45, ISSN 2195-0156 (print), ISSN 2195-0164 (online)

Poláková, Dora, „El eco de la risa de Dios. El concepto de novela según Milan Kundera y Mario Vargas Llosa“, Revista Letral 20, 2018, s. 102-112, ISSN 1989-3302

Poláková, Dora, „Hledání krásy a harmonie v hispanoamerickém modernismu“, Svět literatury 60, XXIX, 2019, s. 89-97, ISSN 2336-6729

Poncarová, Petra Johana. „Snake Women and Hideous Sensations: The Strange Case of Gaelic Detective Short Stories by Ruaraidh Erskine of Mar.“ Scottish Literary Review Volume 12, Number 1, Spring/Summer 2020, pp. 81-94.

San Segundo, Eugenia; Skarnitzl, Radek, „A Computer-Based Tool for the Assessment of Voice Quality Through Visual Analogue Scales: VAS-Simplified Vocal Profile Analysis“, Journal of Voice.

Slačálek, Ondřej, „The Leadership of the Czech Far Right 1990-2017. Changes in Practical Ideology?“ Intersections. East European Journal of Society and Politics, [S.l.], v. 4, n. 4,, pp. 125-136. ISSN 2416-089X

Slačálek, Ondřej; Charvát, Jan, „Setkávání na okrajových scénách. Průsečíky politického a subkulturního radikalismu v polistopadovém Česku“, Český lid 106 (1), 2019, s. 107–126, ISSN: 00090794

Stančo Ladislav, Adam Pažout, Which way to Roxane: Mobility networks in the heartland of Central Asia, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 32, 2020, 102391, ISSN 2352-409X, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102391.

Szczepanik, Petr, „Localize or Die: Intermediaries in a Small East-Central European On-Demand Market“, Cinéma&Cie 17 (29), 2018, s. 33–50, ISSN 2035-5270

Szczepanik, Petr, „Post-socialist Producer: The production Culture of a Small-Nation Media Industry“, Critical Studies in Television 13 (2), 2018, s. 207–226, ISSN 1749-6020

Šima, Karel, “Rytmus veřejných festivit. České národní slavnosti v 60. a 70. letech 19. století”, Český časopis historický 117(1), 2019, s. 94-122, ISSN 0862-6111

Špirit, Michael, „Podoby české textologie“, Slovo a smysl 16 (31), 2019, s. 225–235. ISSN 1214-7915

Štichauer, Pavel, „Kanonická typologie a smíšené časování v románských jazycích“, Časopis pro moderní filologii 101 (1), 2019, s. 21-39, ISSN 2336-6591.

Štichauer, Pavel, „Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech“, Slovo a slovesnost 80 (4), 2019, s. 285-305, ISSN 0037-7031 (Print)  ISSN 2571-0885 (Online), IF = 0,412.

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Raný Mallarmé v českých překladech“, Slovo a smysl 31,2019, s. 40-62. ISSN 2336-6680.

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Wyzewův Wagner: ideál jednoty a realita hranic, Svět literatury, roč. 29, č. 60, s. 69-82. ISSN 2336-6279.

Takács, L., Kandrnal, V., Kaňková, Š., Bartoš, F., & Mudrák, J. (2020). The effects of pre-and post-partum depression on child behavior and psychological development from birth to pre-school age: a protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 9(1), 1-7.

Thein, Karel, „Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata“, Reflexe 55, 2018, s. 5–22, ISSN 0862-6901

Thein, Karel, „Motivace věčného návratu a problém času“, Reflexe 56, 2019, s. 125-135, ISSN 0862-6901

Tinková, Daniela, „Učinit neviditelné viditelným.  Od anatomické Venuše k tajemství počátku“, Opucula historiae artium 68, 2019, s. 256-267, ISSN 1211-7390

Tropia, Anna, „EARLY MODERN SCOTISTS AND THOMISTS ON THE QUESTION ON THE INTELLECT’S FIRST AND ADEQUATE OBJECT (15TH-17TH CENTURIES)“, Revista Española de Filosofía Medieval 26/2 (2019) — Córdoba 2019, ISSN:1133-0902, pp. 69-91

Vojvodík, Josef, „‚Life in Amplitude: Pathos, Passion and Thinking on Art and Aesthetics in Occupied Prague (1939–1945)“, Slovo a smysl / Word ans Sense,16, (31), 2019, s. 147-173, ISSN 1214-7915.

Vojvodík, Josef, „Město jako „zázračný zápisník“: Římské procházky Milady Součkové. K estetice a poetice básnického obrazu“, Slovo a smysl /Word and Sense 17, (32), 2019, s. 109–126, ISSN 1214-7915.

Wallace, Clare, „Společně na rozhraní: Téma nejistého společenství v současném britském divadle“ Divadelní Revue 29 (1), 2018, s. 7-17, ISSN 0862-5409.

Wiendl, Jan: Deníky Karla Teigeho v Literárním archivu Památníků národního písemnictví v Praze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 32, s. 231‒309; ISSN 1214-7915.

Wiendl, Jan: Psát okem na zeď cely… Črta k vězeňské lyrice Václava Renče. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 132‒146; ISSN 1214-7915.

Zahrádka Pavel, „Research on the normativity of aesthetic judgements in film criticism“, Journal of Aesthetics and Culture, 12 (1), 2020, s. ISSN: 20004214

Zahrádka, Pavek, „Profesionální versus fanouškovská kulturní kritika“,  Iluminace 31 (1), 2019,

Zahrádka, Pavel; Szczepanik, Petr, „Jednotný digitální trh jako hrozba, nebo příležitost? Rekonstrukce postojů českých distributorů ke strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě“, Iluminace 30 (3), 2018, s. 23-48, ISSN 0862-397X.

Článek (WoS)

Březinová, Helena, „Den  lange  rejse  —  Johannes  V.  Jensen  og  myten  i  moderniteten“, Scandinavian Philology, 17(1), 2019, s. 97–113,  ISSN: 0202-2397

Březinová, Helena, „The Law and the Void: Hans Christian Andersen and Franz Kafka. Two Modern Parabolists“, Scandinavica 58 (1), 2019, s. 31-67, ISSN: 0036-5653

Budilová, Lenka; Jakoubek, Marek, „Transformations of Roma´s marriage patterns after migration from Slovakia to the Czech Republic“, Journal of Family History ISSN: 0363-1990, Online ISSN: 1552-5473

Čapek, Jakub, „Intersubjectivity and Self-awareness in Husserl and Patočka“, Journal of Speculative Philosophy 33 (3), 2019, s. 512-526, ISSN 0891-625X.

Čapek, Jakub, „Renaud Barbaras and the Multiple Meaning of „Life““, Horizon. Studies in Phenomenology 8 (2), 2019, s. 516-535, ISSN 2226-5260 (Print), ISSN 2311-6986 (Online).

Čech, Radek; Hůla, Jan; Kubát, Miroslav; Chen, Xinying; Milička, Jiří, „The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach“, Journal of Quantitative Linguistics, Online First 2018, ISSN 1744-5035

Dadejík, Ondřej; Lomová, Olga; Zuska, Vlastimil, „Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie“, Filosofický časopis 66 (6), 2018, s. 827-844, ISSN 0015-1831

De Santis, Daniele, „The Practical Reformer: On Husserl’s Socrates“, Husserl Studies 35 (2), 2019, s. 131-148, ISSN 1572-8501

De Santis, Daniele, „The Theoretical Reformer: on Husserl’s Plato (Husserl and the Figures of the History of Philosophy),“ in : Journal of the British Society for Phenomenology, 1, 2020, p. 1-16 (ISSN: 0007-1773 (Print) 2332-0486 (Online))

Dlesková, Tereza; Kocman, Pavel; Žonca, Milan, „Jüdische Siegel und Stempel aus Dambořitz (Dambořice)“, Judaica Bohemiae 54 (1), 2019, 67-92, ISSN 0022-5738

Dovalil, Vít, „Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice“, Slovo a slovesnost 80 (1), 2019, 74-80, ISSN ISSN 0037-7031.

Grauová, Šárka, „´Contos de amigo´, de Lima Barreto, ou o poder do rosto“, Études Romanes de Brno 40 (2), 2019, s. 41-48, ISSN 1803-7399; ISSN 2336-4416

Hála, Martin, „Forging a New ‚Eastern Bloc'“, Journal of Democracy 29 (2), 2018, s. 83-89, ISSN 1086-3214

Hůla, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K., Milička, J. (2019). Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics 45, s. 7-23, ISSN 2625-8226

Humpál, Martin, „Roman som skuespill: Sjangerhybriditet i Erlend Loes Stille dager i Mixing Part“, European Journal of Scandinavian Studies 49 (1), 2019, s. 42–54, ISSN 2191-9399.

Chlup, Radek, „On the Nature of the Gods: Methodological Suggestions for the study of Greek Divinities”, History of Religions 58 (2), 2018, s. 101–127, ISSN 0018-2710

Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka J. 2019. Editorial: A half-century of Ethnic Groups and Boundaries: time for (another) evaluation. Anthropological Notebooks 25 (1): 5-12. ISSN 1408-032X.

Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka J. 2019. Ethnicity and the boundaries of ethnic studies. Anthropological Notebooks 25 (1): 13-26. ISSN 1408-032X.

Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka J. 2019. Obituary with selected bibliography William G. Lockwood (1933–2017). Anthropological Notebooks 25 (1): 177-181. ISSN 1408-032X.

Jakoubek, Marek – Lančová, Tereza. 2019. „Cukrovar v Gorné Orjachovici – zapomenutá perla české průmyslové přítomnosti v poosvobozeneckém Bulharsku“, Listy cukrovarnické a řepařské, 135 (7 – 8): 275-278. ISSN 1210-3306.

Jakoubek, Marek – Lenka J. Budilová – Thomas Hylland Eriksen. 2019. The magic of anthropology: Interview with Prof. Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks 25 (1): 167-176. ISSN 1408-032X.

Jakoubek, Marek, „O etnických skupinách – a bez etnicity. K půlstoletému výročí vydání „Ethnic Groups and Boundaries““. Sociológia – Slovak Sociological Review 51(2): 137-151  ISSN: 0049 – 1225, elektronická verze ISSN 1336-8613

Jakoubek, Marek, „On the Process of National Indifferentiation. The case of Bulgarian ‘Czechs’“, Nations and Nationalism, 24 (2), 2018, s. 369-389, ISSN 1354-5078.

Jakoubek, Marek, „The death of informants or when a fieldworker outlives the community studied“, International Journal of  Social Research Methodology, Online First 2018, ISSN 1464-5300

Jakoubek, Marek. 2019. Ethnic indifference – Fredrik Barth’s conceptual blind spot. Anthropological Notebooks 25 (1): 57-76. ISSN 1408-032X.

Karel Hnilica (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577-590. ISSN 0009-062X

Koláček, Jakub, „Jan Kalenda: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza“, Historická sociologie 12 (1), 2020, s. 169–172, ISSN 1804-0616

Kolman, Vojtěch, „Duch je kost. K úskalím vědecké fyziognomie“, Filosofický časopis 67 (3), 2019, s. 1-21, ISSN 0015-1831

Kolman, Vojtěch, „Intuition and the end of all -isms“, Organon F 25 (3), 2018, s. 392-409, ISSN 1335-0668

Kolman, Vojtěch, „Jak přeměnit kvantitu v kvalitu. K Hegelovu pojmu míry“, Filosofický časopis 66 (3), s. 1-24. ISSN 0015-1831

Kolman, Vojtěch, „Jen aby mi to nezaštupovali aneb jak přežít vlastní smrt“, Filosofický časopis 68(1), 2020, s. 25-46, ISSN 0015-1831

Kolman, Vojtěch, „What the Picture Tells Me Is Itself: The Reflexivity of Knowledge between Brandom and Wittgenstein“, Disputatio. Philosophical Research Bulletin, 8 (9), 2019, ISSN: 2254-0601.ISSN 2254-0601

Kotišová, Johana, „The elephant in the newsroom: Current research on journalism and emotion“, Sociology Compass 13 (5), e12677, ISSN 1751-9020

Kotišová, Johana, „When the crisis comes home: Emotions, professionalism, and reporting on 22 March in Belgian journalists’ narratives“, Journalism, Online First, 2017,  ISSN 14648849

Koubek, Martin, „When Did They Protest? Beyond Co-optation or Channeling: Effects of EU Funding on Czech Romani NGOs and Civil Society“, Voluntas 31 (2) , s. 404–421, ISSN 0957-8765

Koura, Jan; Waters, Robert Anthony: ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet- Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution, International History Review, DOI: 10.1080/07075332.2019.1692892

Kratochvílová, Dana, „El presente de indicativo español y la perspectiva cognitiva: subjetivización y dominios de control“, Philologica Canariensia 24, s. 89-112, eISSN: 2386-8635

Kratochvílová, Dana, „The Spanish future tense and cognitive perspective: Tense, modality, evidentiality and the reflection of the grounding process“, Lingua 230, art. n. 102713, ISSN 0024-3841.

Kuhnová, Eva; Pěč, Ondřej; Dragomirecká, Eva; Pěčová, Jana; Šelepová, Pavla, „Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze“, Československá psychologie  62 (5), 2018, s. 477-487, iISSN 0009-062X

Malečková, Jitka, “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina, World Literature Studies 10 (1), 2018 , s. 15 – 26, ISSN 1337-9275

Matej Spurný, Brian Ladd,  „The Stifled Renaissance of Urbanity: Urban Preservation and the Collapse of Czechoslovak and East German Socialism“, Journal of Urban History, Special Section: 1989 and the Value of Historic Neighborhoods in East Central Europe (el. verze), 2020, eISSN 15526771

Matějčková, Tereza, „Spor o pravdu“, Filosofický časopis 67 (1), 2019, s. 135-144, ISSN 0015-1831

Matějčková, Tereza, Proti existencialistickému monopolu na děravosti, in: Filosofický časopis 68 (1), 2020, s. 7–24, ISSN 0015-1831.

Middleton, Guy D., „Bang or whimper? The evidence for collapse of human civilizations at the start of the recently defined Meghalayan Age is equivocal“, Science 361 (6408), 2018, s. 1204–1205, ISSN 0036-8075

Micheli, Silvia M.; Štichauer, P., „Sulla diacronia della composizione verbo-nominale in italiano“, Linguistica Pragensia 1/30, 2020, s. 71-94. ISSN 1805–9635.

Mudrák, J., Zábrodská, K., & Takács, L. (2020). Systemic Approach to the Development of Reading Literacy: Family Resources, School Grades, and Reading Motivation in Fourth-Grade Pupils. Frontiers in psychology, 11, 37. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00037

Mudrak, Jiri; Zabrodska, Katerina; Machovcova, Katerina, „Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence“, High Ability Studies, 2019, ISSN: 1359-8139 Online ISSN: 1469-834X

Murár, Tomáš, „„Je-li umělecká forma vtělením duchovního vztahu ke světu…“ Max Dvořák a umění Pietra Bruegela staršího“, Umění / Art LXVI (6), 2018, s. 458–465, ISSN 0049-5123.

Nádvorníková, Olga, „The use of English, Czech and French punctuation marks in reference, parallel and comparable web corpora: a question of methodology“, Linguistica Pragensia 30(1), 2020, s. 30-50, ISSN 1805-9635.

Oravcová Anna & Ondřej Slačálek (2019) Roma youth in Czech rap music: stereotypes, objectification and ‘triple inauthenticity’, Journal of Youth Studies, ISSN: 13676261

Parvulescu, Constantin; Hanzlík, Jan, „Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania“, Studies in European Cinema, DOI: 10.1080/17411548.2020.1736794

Pavúk, Peter; Roosevelt, Christopher; Luke, Christina; Ünlüsoy, Sinan; Çakırlar, Canan; Marston, John M.; O’Grady, Caitlin R.;  Pieniążek, Magda; Mokrišová, Jana; Scott, Catherine B.; Shin, Nami; Slim, Francesca G., „Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı“,  American Journal of Archaeology  122 (4), 2018, s. 645–688, ISSN 0002-9114; E-ISSN 1939-828X

Pieniążek, Magda;  Roosevelt, Christopher H.; Luke, Christina; Pavúk, Peter, „Of Networks and Knives: A Bronze Knife with Herringbone Decoration from the Citadel of Kaymakçi (Western Anatolia)“, Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (2), 2019, 197–214, ISSN 0342-734X

Pilný, Ondřej, „Irish Studies in Continental Europe“, Irish University Review 50.1, s. 215-220, ISSN 0021-1427, e-ISSN 2047-2153

Puschmann, Cornelius; Ausserhofer, Julian; Šlerka, Josef, „Converging on a Nativist Core? Comparing Issues on the Facebook Pages of the Pegida Movement and the Alternative for Germany“, European Journal of Communication, 2020, ISSN 0267-3231.

Skarnitzl, Radek, „Fonetická realizace slovního přízvuku v češtině“, Slovo a slovesnost 79 (3), s. 199-216, ISSN 0037-7031

Skarnitzl, Radek; Asiaee, Maral; Nourbakhsh, Mandana, „Tuning the performance of automatic speaker recognition in different conditions: Effects of language and simulated voice disguise“, International Journal of Speech, Language and the Law, 26, s. 209–229.

Slačálek, Ondřej; Svobodová, Eva „The Czech Islamophobic movement: beyond ‘populism’?“ Patterns of Prejudice, 52 (5), 2018, s. 479-495, ISSN 0031-322X

Slačálek, Ondřej, „The Paradoxical Czech Memory of the Habsburg Monarchy: Satisfied Helots or Crippled Citizens?“, Slavic Review 78(4), 2019, s. 912-920, ISSN: 0037-6779

Sládek, Pavel, „Moses ben Aaron Morawczyk and His Treatise On the System of Education (1634/1635)“, Judaica Bohemiae 53 (2), 2018, s. 77-116, ISSN 0022-5738.

Šturm, Pavel, „Experimental evidence on the syllabification of two-consonant clusters in Czech“, Journal of Phonetics 71, 2018, s.126–146, ISSN 0095-4470

Švec, Ondřej, „Hegelův aforismus a temný kout vlastního já ve světle existenciální fenomenologie“, Filosofický časopis 68 (1), 2020, s. 47-66, ISSN 0015-1831.

Takács, L., Smolík, F., Kazmierczak, M., Putnam, S. Early infant temperament shapes the nature of mother-infant bonding in the first postpartum year. Infant Behavior and Development, 58, 101428, 2020, s. 1-11.

Takács, Lea; Smolík, Filip; Putnam, Samuel, „Assessing longitudinal pathways between maternal depressive symptoms, parenting self-esteem and infant temperament“, PLoS ONE 14(8): e0220633, 2019, s.1-18.

Thein, Karel, „Soul and Incorporeality in Plato“, Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, s. 53–95, ISSN 0046-1628

Thein, Karel, „Tactility, Detail, and Scale in the Photography of Sculpture“, Umění/Art 66 (5), 2018, s. 350–367, ISSN 0049 5123

Thein, Karel, „The Sublime, Nature’s Eloquent Gift: A review essay“, Eirene. Studia graeca et latina 53, 2017, s. 9-75, 2017, ISSN 0046-1628

Vichnar, David, „The „Insectuous“ Brothers: Karel Čapek and Jan Švankmajer’s Avant-Gardisms, and the Limits of Humanism,“ Journal of Adaptation in Film & Performance 13 (1), March 2020, s. 65-77

Vojvodík, Josef, „Malá forma a její výbušný potenciál. „Lapkové“ Jiřího Pištory (1969)“, Česká literatura 66 (4), 2018, s. 504-526, ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Tělo…, jaký to terč pro šípy nejstrašlivějších muk“. Zahradníčkova báseň „Ó Šebestiáne“ jako průsečík jeho antropopoetiky a teopoetiky“. Česká literatura 66 (4), 2018, s. 813-839, ISSN 0009-0468

VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ Eva, „Čtyři díla moderní francouzské literatury prizmatem (nejen) Hegelovy ponožky“, Filosofický časopis, ročník 68, č. 1, 2020, ISSN 0015-1831, s. 67-82.

Voldřichová-Beránková Eva, „Preskakačica granica: inuitska žena u kanadskoj frankofonskoj književnosti“, Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2019, 51 (192), s. 101-108, ISSN 0455-0463. https://hrcak.srce.hr/228955

Walach, Václav, „On Narrative Violence: How Stories Inflict Harm in a Street Context“, Deviant Behavior (online), s. 1-14, ISSN 1521-0456

-Wallace, Clare, “Marina Carr’s Hecuba: Agency, Anger and Correcting Euripides”, Irish Studies Review 27(4), 2019, s. 512-527, ISSN 0967-0882.

Wiendl, Jan, „In search of a shared expression: Karel Čapek’s travel writing and imaginative geography of Europe“, Slavonica, 25:1, s. 86-88

Žonca, Milan, „Avigdor Kara’s Appeal Reconsidered: A Transcription and English Translation of a Begging Letter Written by a Late Medieval Scholar from Prague“, Judaica Bohemiae 54 (2), 2019, 31-48

Článek v recenzovaném časopise

 

Bareš, Ladislav, „Sto let výuky egyptologie v češtině“, Pražské egyptologické studie XXII (2019), s. 5–20, ISSN 1214-3189

Bareš, Ladislav; Bělohoubková, Dana; Landgráfová, Renata; Smoláriková, Květa, „Další šachtová hrobka v Abúsíru – zatím více otázek než odpovědí (Jarní sezóna 2017 v prostoru velkých šachrtových hrobek z poloviny 1. tis. př. Kr. v západním Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 3–11, ISSN1214-3189

Biegel, Richard, „Zvláštní a karakteristické“. Probouzení památkového vědomí na pozadí zstavovacích plánů Prahy počátk 20. století, in: Zprávy památkové péče 05/2018, s. 411-421, ISSN 1210-5538

Cvrčková, Lenka, „Role skladatele Xian Xinghai (1905-1945) v modernizaci čínské hudby“, Nový Orient 73, 2018, s. 11-19, ISSN 0029-5302

Dovalil, Vít, „Sprachenwahl im internationalen Tourismus. Die Situation in Tschechien und in Prag“, Sociolinguistica 32 (1), 2018, s. 141-153, ISSN 0933-1883.

Dudová, Monika, „Cíle, metody a techniky multidisciplinárního týmu v Centru duševního zdraví“, Psychiatrie 23 (1), 2019, s. 32- 37. ISSN 1211-7579.

Humpál, Martin, „Frihet og rotløshet: Michael Konupeks Rutenia“, Tijdschrift voor Skandinavistiek 36 (2), 2018/19, s. 168–174, ISSN 1875-9505.

Janák, Jiří, „Migrace duchů. Význam ibise skalního ve sterém Egyptě“, Vesmír 97 (6), 2018, s. 366–369, ISSN 1214-4029

Kovář, Michal, „Christianizace východního Laponska v sámských legendách“, Parrésia. Revue pro východní křesťanství 3, 2018, s. 69–94, ISSN 1802-8209.

Křížová, Markéta, „Between “here” and “over there”: Short-term and circular mobility from the Czech Lands to Latin America (1880s-1930s)“, Hungarian Historical Review 7 (2), 2018, s. 191-218 ISSN 2063-8647

Landgráfová, Renata – Míčková, Diana „Prokletí starých Egypťanů? Magický text na ochranu proti zlodějům ze šachtových hrobek v Abúsíru“, Pražské egyptologické studie XXII/2019, s. 54-67.

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Nové mýty o starých bozích. Ze stěn pohřební komory kněze Iufay“ Pražské egyptologické studie 20, 2018, 57-70, ISSN 1801-3899

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Setne Chamvaset – nezvedený syn faraona Vesermaatrea?“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 71–78, ISSN 1801-3899

Martin Hála, „Making Foreign Companies Serve China: Outsourcing Propaganda to Local Entities in the Czech Republic“, China Brief Volume: 20 Issue: 1

Míčková, Diana „Vyšli mne do Egypta, abych spatřil toho, kdo tam čaruje: Vzdělanci, čarodějové a šarlatáni v zemi na Nilu“, Theologická revue 3/2019, vol. 90, 2019, s. 319-344.

Middleton, Guy D., „Should I Stay or Should I Go? Mycenaeans, Migration, and Mobility in the Late Bronze Age and Early Iron Age Eastern Mediterranean,“ Journal of Greek Archaeology 3, 2018, s. 115-143, ISSN 2059-4674

Mudrochová, Radka; Lazar, Jan, „La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tchèque et en français dans une perspective diachronique“, ELAS-SILDA, HS1 NEOLEX, 2018, s. 1-35, ISSN 2609-6609

Pilný, Ondřej, „Jak vypadá současné irské drama“, Svět a divadlo 29 (3),  2018, s. 92-99, ISSN 0862-7258.

Pilný, Ondřej, “Constructing the Irish in Central Europe: German Travel Narratives and Czech Political Emancipation in the Mid-nineteenth Century”. Journal of Irish Studies (IASIL Japan) 34 (October 2019), s. 11-25. ISSN 13467700.

Pilný, Ondřej, „Irské divadlo: od Keltského tygra k WTF“. Svět a divadlo 29 (4), 2018, s. 89-99, ISSN 0862-7258.

Sedláčková, Lucie, „Leren leven in een schizofrene toestand. Globalisering in de romans van Yasmine Allas en Rachida Lamrabet“, Vooys 37 (4), 2019, s. 36–45, ISSN 0921-3961.

Svatoňová, Kateřina; Heczková Libuše, „Hledání ženské kreativity v socialismu a její paranoidní karikatura“, Profil 3 2019, s 8–19, ISSN 1335-9770

Svatoňová, Kateřina; Heczková, Libuše, „Most: zona off limits“, Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, numero monografico di Romània Orientale, 31, 2018, s. 61–81. ISSN 1121-4015

Tropia, Anna, „From Paris to Gotha: The Circulation of Two Parisian Jesuit Courses between the 16th and the 17th century“, Mediterranea: An International Journal, 4, (2019), s. 75-106

„Tylečková, Lea; Skarnitzl, Radek, „“The mapping of voice parameters in young healthy male speakers of Common Czech““. Akustické listy.“

Veroňková, Jitka; Bořil, Tomáš, „Quantity of Russian speakers’ vowels in Czech 6-syllabic sequences“, Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Phonetica Pragensia, 2019.

Vlk, Aleš, Mudrák, Jiří, Stibůrek, Šimon, „What makes students drop out: Towards complex framework of study success in higher education.“ Hungarian Educational Research Journal.

Vojvodík, Josef; Cosentino, Annalisa, „Un rinoceronte trascinato per le strade di Praga. Sogni lucidi, sintomo schizofrenico e dislocazione nella „capitale del dolore“, Romània Orientale 31, 2018, s. 277-304, ISSN 1121- 4015.

Voldřichová-Beránková, Eva, „Nourriture, repas et banquets dans la « légende urbaine » de Vernon Subutex“, Études de la littérature française des XXe et XXe siècles, 7, 2019, ISSN: 2257-5529

Voldřichová-Beránková, Eva, « No future forever. L’interartialité et l’intermédialité post-punk dans le roman français contemporain », Les Études Françaises Aujourd’hui, volume 11, 2019, 401 p., article 26, pp. 348-357, https://doi.org/10.18485/efa.2019.11.ch26

Wallace, Clare, “Transpositional Exchanges: Contemporary Anglophone Drama on the Czech National Stage”, Coup de Théâtre Special Issue: Crossing Borders, 2019, s. 235-257, ISSN 0752-5494.

Kapitola (Scopus)

Niebuhr, Oliver; Skarnitzl, Radek; Tylečková, Lea, „The acoustic fingerprint of a charismatic voice – Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings“, Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, Poznaň: ISCA 2018, s. 359-363, ISSN 2333-2042

Sloboda, Marián; Molnár Satinská, L.; Nábělková, M., „Language planning in Slovakia: Nation-building in the context of European integration“, in: Andrews, E. (ed.), Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China, Palgrave Macmillan, Cham 2018, s. 261–286, ISBN 978-3-319-70925-3

Škrabal, Michal; Benko, Vladimír, „Czech & Slovak Corpus Resources Go (not only) Latvian“, in: Kadri Muischnek, Kaili Müürisep (eds.), „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 8th International Conference Baltic HLT 2018″, Amsterdam, IOS Press 2018, s. 158-165, ISSN: 09226389

Tichý, Ondřej, “Lexical Obsolescence and Loss in English: 1700–2000“, in: Kopaczyk, Joanna; Tyrko, Jukka (eds.), Applications of Pattern-Driven Methods in Corpus Linguistics 82, John Benjamins, Amsterdam  2018, s. 81–103, ISBN 9789027200136

Kapitola v knize

Armand, Louis, „Guerilla Bathes at Noon: Cultural Militancy & the Poetics of Revolution.“ in: Erent, Vadim; Rhoads, Bonita (eds.), Dusan Makavejev: Eros, Ideology, Montage, Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-564-3

Armand, Louis, „Teratologies,“ in: Bohal, Vit; Breitling, Dustin (ed.), „Speculative Ecologies: Plotting through the Mesh,“ Prague, Charles University 2019, s. 162-176, ISBN 978-80-7308-946-7

Armand, Louis, „The Obscene Object of Post/Humanism“, in: Svitlana, Matiyenko; Roof, Judith (eds.), Lacan and the Posthuman, Palgrave Macmillan, London 2018, s. 15-26, ISBN 978-3-319-76327-9,

Barša, Pavel, „Mise střední Evropy“, in Brezňan, Peter a kol., „Umenie, estetika, politika“, Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2019, s. 277-287, ISBN: 978-80-972624-2-6.

Bažil, Martin, „Epic forms and structures in Late Antique Vergilian centos“, in: Reitz, Christiane – Finkmann, Simone (eds.), „Structures in Epic Poetry“, sv. III: „Continuity“, Berlin, De Gruyter 2019, s. 135-174, ISBN 978-3-11-049200-2.

Bažil, Martin, „Komika ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy“, in: Bažant, Vojtěch; Šorm, Martin (eds.), „Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě“, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 173-199, ISBN 978-80-7422-716-5.

Bělohoubková, Dana; Janák, Jiří, „Creative powers, royal authority and resurrection: Identifiucation of a non-royal person with the sun-god in the Late Period.“ In: J. Budka (ed.), Egyptian royal ideology and kingship under periods of foreign rulers (Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4,6), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, s. 149-158, ISBN978-3-447-11328-1

Biegel, Richard Návrat do Evropy, návrat ke kořenům. Ústav pro dějiny umění FF UK v obnovené demokracii, 1989-2019, in: Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (eds.), Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, ISBN 978-80-7308-962-7, s. 574-611.

Brenišínová, Monika, „Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie,“ in: Galeta J., Šolc M. (eds.), Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Národní památkový ústav, Brono 2018, s. 2-19, ISBN 978-80-7480-108-2

Březinová, Helena, „A Community Incommunicado. On Troubled Communication in Hans Christian Andersen’s Fairy Tales“, in: Hans Christian Andersen and Community. Bom, Anne Klara, Jacob Bøggild, Johs. Nørregaard Frandsen (eds.), University Press of Southern Denmark 2019, s. 35-57, ISBN 9788740832204.

Buben, Radek, „Hedvábí s hrubou podšívkou: deklarace a reálná naplňování lidských práv v Latinské Americe“, in: Agha, Petr (ed.). „Lidská práva v mezikulturních perspektivách“. Praha, Academia, 2019, s. 227 – 251., ISBN 978-80-200-2958-4

Buben, Radek, „Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy viceprezidentského vládnutí“, in: Grauová, Šárka; Rudolfová, Alena; Tichý, Milan (eds..). „Brazílie v souvislostech“, Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 33-64, ISBN 978-80-7465-306-3

Čapek, Jakub, „Idea nekonečna a zkušenost proměny : Lévinas a Merleau-Ponty“, in: Sikora, Ondřej; Sirovátka, Jakub (eds.), „Lévinas v konfrontaci“, Praha, OIKOYMENH 2020, s. 151-173, ISBN 9788072982684

Čapek, Jakub, „Ravaisson and Ricoeur on Habit“, in: Scott Davidson (ed.), „A Companion to Ricoeur’s Freedom and Nature“, Rowman & Littlefield, Lanham 2018, s. 37-58, ISBN 978-1-4985-7888-2

Čermák Petr. InterCorp, a Parallel Corpus of 40 Languages. In: Doval Reixo, Irene –  Sánchez Nieto, María Teresa. Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New Resources and Applications. Amsterdam: Benjamins, 2019, s. 93-102. ISBN: 9789027202345, online 9789027262844

Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Laufková, Petra – Štichauer, Pavel. „Causative constructions in Romance and their Czech respondents“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 45-77. ISBN 9788024645544.

Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel. „Expressions of potential participation, iterativity, causation, ingressivity and adverbial subordination in the light of parallel corpora“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 9-14. ISBN 9788024645544.

Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel. „Formal expressions vs abstract linguistic categories: Coming to terms with potential (non-volitional) participation, iterativity, causation, ingressivity and adverbial subordination“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 147-153. ISBN 9788024645544.

De Santis, Daniele, „Méditations Hégéliennes vs. Méditations Cartésiennes. Edmund Husserl and Wilfrid Sellars on the Given,“ in: Alfredo Ferrarin, Dermot Moran, Elisa Magrì, Danilo Manca (eds.), Hegel and Phanomenology, Boston, London, Springer 2019, pages  177-190, ISBN 978-3-030-17545-0

De Santis, Daniele, „Synthesis and Identity. Husserl on Kant’s Contribution to the History of Philosophy,“ IN: Serban, Claudia; Apostolescu, Iulian (eds.), Husserl, Kant and Transcendental Phenomenology, Berlin, De Gruyter, p. 271-294 (ISBN: 978-3-11-056292-7)

De Santis, Daniele, “Das Wunder hier ist die Rationalität. Remarks on Husserl on Kant’s Einbildungskraft and the Idea of Transcendental Philosophy (With a Note on Kurd Laßwitz)“, in: M. Doyon, A. Dumont (eds.), Imagination in Kant and Husserl, special issue of The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Routledge 2019, s. 268-287, ISBN 9780367183691

Dolejšová, Markéta, „From Silicon Valley to Table: Solving Food Problems by Making Food Disappear“, in: Lupton, Deborah; Feldman, Zeena (eds.), „Digital Food Cultures“, London, Routledge, 2020, s. 193-208, ISBN 9781138392540.

Doležalová, Lucie, “Moving Lists: Enumeration between Use and Aesthetics, Storing and Creating,” in: Mulligan, Amy C.;  Mundal, Else (eds.), „Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities, Acta Scandinavica 8, Turnhout, Brepols, 2019, s. 201-225, ISBN 9782503578101.

Doležalová, Lucie, “Svatý Nikdo a hranice středověké latinské parodie,” in: Šorm, Martin; Bažant, Vojtěch, „Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě“, Praha, Lidové noviny, 2019, s. 109-118.

Doležalová, Lucie, “The Velislav Bible in the context of late medieval Biblical retellings and mnemonic aids,” in: Panušková, Lenka (ed.), The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages, Central European Medieval Studies, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, s. 69-86, ISBN 9789462980440

Dovalil, Vít, „Förderung von Deutsch als Fremdsprache in Tschechien: Theoretische Voraussetzungen und praktische Konsequenzen“, in: Ammon, Ulrich; Schmidt, Gabriele (eds.), „Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte“, Berlin/München/Boston, Walter de Gruyter 2019, 701-718, ISBN 978-3-11-047923-2

Dovalil, Vít, „Processes of destandardization and demotization in the micro-macro pespective: The case of Germanic languages.“, in: Kimura, Goro; Fairbrother, Lisa (eds.), „A Language Management Approach to Language Problems: Integrating macro and micro dimensions“, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins 2020, s. 177-196, ISBN 978-9027205476.

Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek, „Introduction“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 1-19; ISBN 9781138617650.

Grauová, Šárka, „O direito a beleza (Apontamentos de uma aluna anónima)“, in: Schwarz, Roberto; Fonseca, Maria Augusta (eds.), Antonio Candido 100 Anos), Editora 34, 2018, s. 87-93. ISBN 978-85-7326-717-4

Grauová, Šárka, „Policarpo Quaresma aneb Smutný konec muže, který věřil slovům“, in: Barreto, Lima (ed.), Smutný konec Policarpa Quaresmy, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-173-9

Horová, Mirka, „The Satanic School“, in: Tuite, Clara (ed.), „Byron in Context“ [Literature in Context], s. 183-189, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, ISBN 9781107181465.

Horová, Miroslava, „“Hurl’d first out of and then back again to Chaos“: Byron’s Lucretian Regency „, in: Horová, Miroslava, Kelsall, Malcolm; Graham, Peter (eds.), Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, NewCastle, s. 119-133, ISBN 978-1-5275-0607-7

Humpál, Martin, „Frihet og rotløshet: Michael Konupeks Rutenia“, in: Broomans, Petra; Ester Jiresch; Klok, Janke; Schüppert, Anja (eds.), „Transit – ‚Norden‘ och ‚Europa'“, Groningen, Barkhuis 2018, s. 224–232, ISBN 9789492444776.

Jakoubek, Marek, „A “Hollow” Legacy of Ethnic Groups and Boundaries. A Critique of the reading and quoting “Barth 1969”“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 169-186; ISBN 9781138617650.

Jakoubek, Marek. 2019. „O reemigrantech, vázaných vkladech a čekání na omluvu“, in: Brouček, Stanislav a kol. Česká diaspora a Evropa: Co bylo a co bude?, Praha/Pelhřimov: EÚ AVČR/Nová tiskárna Pelhřimov, str. 220-225; ISBN: 978-80-88081-24-1.

Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka, „Fredrik Barth and the study of ethnicity. Reflections on ethnic identity in a world of global political, economic and cultural changes. Interview with Professor Emeritus Gunnar Haaland“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 187-211; ISBN 9781138617650.

Janák, Jiří, „Akhenaten: Monotheism or Monopoly?“. In: M. Bárta, M. Kovář (eds.), Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History, Praha, Academia, s. 187-212, ISBN 978-80-200-2907-2

Kolman, Vojtěch, „Master, Slave, and Wittgenstein. The Dialectic of Rule-following“, in: Berg, Alexander; Mácha, Jakub (eds.), Hegel and Wittgenstein. Reevaluation of Differences, deGryuter, Berlin 2019, ISBN 978-3-11-057278-0

Koura, Jan;  Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P.; Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, I.B. Tauris, London 2018, s. 74-94, ISBN 9781788310550

Kováříková, Dominika; Kovářík, Oleg, „Automatic Identification of Academic Phrases for Czech“, in: Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan (eds.), „Computational and Corpus-Based Phraseology“, Malaga, Springer LNAI Volume 2019, s. 227-238, ISBN 9783030301354.

Kratochvílová, Dana – Jindrová, Jaroslava – Štichauer, Pavel – Třísková, Eliška. „Ingressive periphrases in Romance and their Czech respondents“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 79-105. ISBN 9788024645544.

Křížová, Markéta, „Josef Polišenský and the Founding of Ibero-American Studies in Czechoslovakia“, in: Naumann, Katja; Loschke, Torsten; Marung, Steffi; Middell, Matthias (eds.), In Search of Other Worlds: Towards a Cross-Regional History of Area Studies, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2018, s. 129-166, ISBN 978-3-96023-054-0

Kubaník, P. 2020. Romani in child-directed speech. In Matras, Y., Tenser, A. (eds.). The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. New York: Palgrave Macmillan, p. 489-514. ISBN 978-3-030-28104-5

Lomová, Olga, „Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice“, in: Ondřej Klimeš a kol., Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace, Praha, Academia 2019, s. 216–247, ISBN 978-80-200-2962-1 m

Lomová, Olga, „Pražská sinologická škola v historických souvisostech“, in: Andrš, Dušan (ed.), Pohled novýma očima : pražská škola sinologie o čínské literatuře, Praha, FF UK, Togga, 2018, s. 7-12, ISBN 978-80-7308-865-1

Lomová, Olga, „Stéblo uchopené ve filosofické krizi. „Čínská filosofie“ v dobových souvislostech“, in: Petr Kužel a kol. Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia, Praha 2018,  s. 209-236, ISBN 978-80-7007-525-8

Mačutek, Ján; Čech, Radek; Milička, Jiří; „Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank“, in: Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019), Paris, ACL 2019. s. 110-117. ISBN 978-1-950737-65-9

Masař, Tomáš, „Fennomané a jejich reflexe Havlíčka a jeho publicistické tvorby v druhé polovině 19. a na počátku 20. století“, in: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy, Práce filozofické fakulty Univerzity Karlovy – Varia, Praha 2019, ISBN 978-80-7308-958-0, p. 112–125.“

Masař, Tomáš, „Rukopisy královédvorský a zelenohorský mezi fennomany. Recepce českých rukopisů ve Finsku v době národního probuzení Finů“, in: Dobiáš, Dalibor a kol., „Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění“, Praha, Academia 2019, s. 1419-1435, ISBN 978-80-200-2918-8.

Matějčková, Tereza, „History as the Progress in the (Un)Consciousness of Freedom?“, in: Krijnen, Christian (ed.), Concepts of Normativity: Kant or Hegel?, Leiden, Brill 2019,  ISBN: 9789004409705

Matějčková, Tereza, Byl by Abrahám ochoten obětovat Izáka, kdyby byl hegelián?, in: Ladislav Benyovszky et Marie Pětová (eds.), Bůh a božství v německém filosofickém myšlení, Praha, Toggga, 2020, s. 103–150, ISBN 978-80-7476-183-6.

Matějčková, Tereza, Jsem na Tebe alergická. Hegel a Lévinas o vztahu k druhému, in: J. Sirovátka – O. Sikora (eds.), Lévinas v konfrontaci, Praha, OIKOYMENH 2020, s. 36–53, ISBN 978-80-7298-268-4

Mengozzi, Chiara, „La letteratura italiana all’epoca della crisi climatica“, in: Carrara, Giuseppe; Lapia, Roberto (eds.), „Narrativa italiana degli anni Duemila: cartografie e percorsi“, Paris, Presses Universitaires de Paris Nanterre 2019, s. 23-39, ISBN 9782840163503

Mengozzi, Chiara, “Il romanzo degli altri. Trent’anni di narrativa italiana postcoloniale e della migranza”, in:  Alfano, Giancarlo; de Cristofarto, Francesco (eds.), Il romanzo in Italia, vol. 4, Carocci, Roma, 2018, s. 435-447, ISBN 978-88-430-8524-8

Middleton, Guy Daniel, „Mycenaean collapse(s) c. 1200 BC“, in: Middleton, Guy D. (ed.), Collapse and Transformation: The Late Bronze Age to Early Iron Age in the Aegean, Oxford: Oxbow 2020, s. 9–22, ISBN 9781789254259

Mudrochová, Radka, „À la recherche de la typologie et de la définition de lemprunt dans le milieu linguistique tchèqueE“, in: Sablayrolles, Kacprzak, Mudrochová (éds.) „L‘ emprunt en question(s)“, Limoges,  Lambert-Lucas 2019. La lexicothèque, s.  1-20, ISBN : 978-2-35935-230-6

Mudrochová, Radka, „Hipster, preppy, girly…À propos des néologismes liés à la mode et leur circulation en français et en tchèque“, in: A. Napieralski, J.-F.Sablayrolles, Ch. Jacquet-Pfau (eds.), Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues, Łódź 2018, WUŁ, s. 133-146, ISBN 978-83-8088-786-2

Nádvorníková, Olga – Bratánková, Leontýna – Černikovská, Štěpánka – Hricsina, Jan.  „The Romance gerund and its Czech respondents“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 107-146. ISBN 9788024645544.

Nádvorníková, Olga (2020). „Explicitation des verbes introducteurs dans les propositions incises en traduction Hypothèse de l’asymétrie face aux données de corpus parallèle français-anglais-tchèque“, in: Achard-Bayle, Guy; Durieux, Christine (eds), „Cognitivisme et Traductologie Approches sémantiques et psychologiques 5“, Paris, Classiques Garnier 2020, s. 77-91. ISBN: 978-2-406-09944-4 ISSN: 2648-6768 DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09944-4.

Nádvorníková, Olga. „Corpus design & corpus-based contrastive research methodology“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 15-24. ISBN 9788024645544.

Opatrný, Josef, „Checoslovaquia y Caribe hispano en los cincuenta y sesenta del siglo veinte“, in: Gallardo-Saborido, Emilio J. (ed.), Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana, Ibero-Americana Pragensia Supplementum, Karolinum, Praha 2018, s. 169-186, ISBN 978-80-246-3816-4

Opatrný, Josef, La sociedad de Bohemia del siglo XIX y la guerra hispano-norteamericana, in: España y Estados Unidos en 1898. La guerra a través de la prensa europea, ed. José Girón Garrote. Universidad de Oviedo 2018, ISBN 978-84-16343-79-9, s. 67-78.

Opatrný, Josef; Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, Cuba y Checoslovaquia durante a Guerra Fría: Estudio de caso, in: Azcona Pastor, José Manuel;  Escalona Chádez, Israel; García Salgado, Mónica (eds.),  Relaciones bilaterales España-Cuba (siglo 20), Sílex Universiad. Madrid 2018, str. 511 -544, ISBN 978-84-77370317

Osvícenství a obrození. Několik poznámek ke vztahu „českého“ osvícenství a „českého“ národního „obrození“. In: Jan Horský – Miroslav Hroch, Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? Slon, 2018, s. 133-168. ISBN: 978-80-741-9273-9

Paillereau, Nikola; Skarnitzl, Radek, „An acoustic-perceptual study on Czech monophthongs“, in: Radeva-Bork, Teodora; Kosta, Peter (eds.), „Current Developments in Slavic Linguistics. Twenty Years After“, Berlin, Peter Lang 2020, s. 453–465, ISBN 9783631709740.

Perutka, Lukáš, „Kolache a Colatches. Tradice a proměny valašské stravy v Texasu“, in: Urbanová, Svatava; Dokoupil, Lumír; Ivánek, Jakub; Pumpr, Pavel (eds.), „Valašsko: historie a kultura. II., Obživa“, Ostrava, Ostravská univerzita 2019, s. 168-179, ISBN 978-80-7599-103-4.

Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, „Introduction: Theorizing Digital Peripheries“, in: Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan (eds.), Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Berlin: Springer, 2020, s. 1-31, ISBN ISBN 978-3-030-44849-3.

Petrbok, Václav; Stašková, Alice; Zbytovský, Štěpán (Hg.), „Otokar Fischer (1883-1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft“, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag 2020, s. 247-260, ISBN 978-3-412-51799-1.

Poláková, Dora, „El hechizo de Salomé“, in: Oviedo, Rocío; Cano, Jeús; Bravo, Cristina (eds.). Un universo de universos y una fuente de canciones. Madrid: Editorial Verbum, 2019, s. 45-55, ISBN 9788490747650

Poncarová, Petra Johana, „Derick Thomson’s An Rathad Cian (The Far Road, 1970): Modern Gaelic Poetry of Place Between Introspection and Politics“, in: M. Szuba, J. Wolfreys (eds.), The Poetics of Space and Place in Scottish Literature,  Palgrave Macmillan, 2019, s. 209-229, ISBN 978-3-030-12644-5

Poncarová, Petra Johana, „Ruaraidh MacThòmais is Gairm“, Rannsachadh na Gàidhlig 9: Cànan is Cultar, ed. M. Bateman and Richard Cox (Sleat: Clò Ostaig, 2019), s. 141-150, ISBN: 9780956261557

Procházka, Martin, „The Czech Reception of Blake: From Catholic Modernism to Alternative Culture“, in: Paley, Morton; Erles Sibylle (eds.), „The Reception of William Blake in Europe“, London, Bloomsbury Academic 2019, s. 457-478, ISBN HB 978-1-3500-9763-6

Průchová, Andrea, „Crossing the (Visual) Lines. Conceptualization of the Notion of Occupation in the Czech Modern History through Visual Representations“, in: Kleemola, O.; Pitkänen, S. (eds.), Photographs and History. Interpreting Past and Present Through Photographs, Turku University Press, Turku, s. 189-210, 2018, ISBN 9789512974801

Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, „Fonetický aspekt verbální komunikace“, in: Neubauer, Karel (ed.), „Kompendium klinické logopedie“, Portál, Praha 2018, s. 122-169, ISBN 978-80-262-1390-1

Sládek, Pavel, „A Sixteenth-Century Rabbi as a Published Author: The Early Editions of R. Mordecai Jaffe´s Levushim“, in: Bregoli, Francesca; Ruderman, David B. (eds.), „Connecting Histories: Jews and Their Others in Early Modern Europe, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 2019, s. 49-66, ISBN 9780812250916

Sládek, Pavel, „Maharalův spis Lampa přikázání: Poznámky k Maharalovu exkluzivistickému univerzalismu a židovské historiografii“, in: Jehuda Leva ben Becalel (Maharal), Lampa přikázání (transl. Mirko Beneš, ed. Pavel Sládek), Praha: Academia, 2019, s. 11-39, ISBN 978-80-200-2959-1.

Sládek, Pavel, „Sixteenth-Century Jewish Makers of Printed Books and the Shaping of Late Renaissance Jewish Literacy“, in: Bronner, Simon – Battegay, Caspar (eds.), „Connected Jews: Expressions of Community in Analogue and Digital Culture“, London, Littman Library of Jewish Civilization in association with the Liverpool University Press, 2018, s. 45-68, ISBN 978–1–906764–86–9.

Stančo, Ladislav, „New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan“, In: Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka (eds.), A Millennium of History. The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovič Sarianidi. Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Archäologie in Iran und Turan, Band 17, Reimer 2019, s. 171-188.

Starý, Jiří, „Heidnische Elemente in Draumkvedet und Sólarljóð. Ein Versuch der Klärung des geistigen Hintergrundes zweier skandinavischen Visionsgedichte.“ In: Klaus BÖLDL –Katharina PREIßLER (ed.), Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum. Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven. München: Herbert Utz, 2018, s. 122-181.

STARÝ, Jiří. „‘Nerad bych vyl na bohy ….‘ Náboženský humor u starých Seveřanů“  In: Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, Praha: FF UK, 2019, s. 253-291

STARÝ, Jiří. „History or Idea? The Legendary Laws of Old Norsemen“ In: ROLAND SCHEEL, Narrating Law and Laws of Narration in Medieval Scandinavia. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2020, s. 225-253

STARÝ, Jiří. „Versöhnung im Jenseits. Überlegungen zur altnordischen Ideologie in Heldensage und Mythos.“  In: Alessia BAUER – Alexandra PESCH (ed.), Hvanndalir. Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2018, s. 317-342

STARÝ, Jiří. „Volavka zapomnění: pití, paměť, kontinuita mysli a formování minulosti u starých Seveřanů“  In: Martin Pokorný, Energein. Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám, Praha: Rubato, 2019, s. 9-26

STARÝ, Jiří. „Zwischen Diesseits und Jenseits. Die skandinavischen Gedichte Draumkvæði und Sólarljóð.“ In: WILHELM HEIZMANN – MATTHIAS EGELER, Between the Worlds. Contexts, Sources and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2020, s. 43-75 , ISBN 978-3-11-061881-15; 978-3-11-062466-3; 978-3-11-062510-3

Szczepanik, Petr, „Breaking through the East-European Ceiling: Minority Co-production and the New Symbolic Economy of Small-Market Cinemas“, in:  Hammett-Jamart, Julia; Mitric, Petar; Novrup Redvall, Eva (eds.), „European Film and Television Co-production: Policy and Practice“, New York, Palgrave Macmillan 2018, s. 153–173, ISBN 9783319971568.

Szczepanik, Petr, „Channels and Barriers of Cross-Border Online Circulation: Central and Eastern Europe as a Digital Periphery“, in: Szczepanik, Petr; Zahrádka, Pavel; Macek, Jakub; Stepan, Paul (eds.), „Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective“, Cham, Springer 2020, s. 159–180, ISBN 978-3-030-44849-3.

Szczepanik, Petr; Zahrádka, Pavel; Macek, Jakub, „Introduction: Theorizing Digital Peripheries“, in: Szczepanik, Petr; Zahrádka, Pavel; Macek, Jakub; Stepan, Paul, „Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective“, Cham, Springer 2020, s. 1–31, ISBN 978-3-030-44849-3.

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Cesty Rukopisů královédvorského a zelenohorského ke švédskému čtenáři“, in: Dobiáš, Dalibor a kol., „Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění“, Praha, Academia, nakl. Akademie věd České republiky 2019, s. 1369-1392, ISBN 978-80-200-2918-8

Šisler, Vít, „Critical War Game Development: Lessons Learned from Attentat 1942“, in: Hammond, Philip; Pötzsch, Holger (eds.), „War Games: Memory, Militarism and the Subject of Play“, New York, Bloomsbury Academic 2019, s. 201-222, ISBN: 978-1-5013-5115-0.

Šisler, Vít. „Virtual Worlds, Digital Dreams: Imaginary Spaces of Middle Eastern Video Games“, in: Zayani, Mohamed (ed.), „Digital Middle East: State and Society in the Information Age“, London, Hurst, 2018, s. 59-83, ISBN 9781849049054.

Šitera, Daniel, „Trilema demokratického kapitalismu na východní semiperiférii Evropy“, in Barša, Pavel; Dokupil Škabraha, Martin (eds.), „Za hranice kapitalismu“, Praha, Rybka Publishers 2020, ss. 69-92, ISBN: 978-80-87950-74-6.

Špirit, Michael, „Psát pro sebe“, in Hanč, Jan, „Zanechané listy“, ed. Michael Špirit, Praha, Torst 2019, s. 309-400, ISBN 978-80-7215-588-0

Štichauer, Pavel – Hricsina, Jan – Jančík, Jiří – Jindrová, Jaroslava – Krinková, Zuzana – Petrík, Daniel. „Morphologically complex words in Romance and their Czech respondents“, in Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.). Complex Words,  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, 2020, s. 25-44. ISBN 9788024645544.

Štichauer, Pavel, „Mixed paradigms in Italo-Romance. A case of morphologization of auxiliary selection? In: Italian Dialectology at the Interfaces Edited by Silvio Cruschina, Adam Ledgeway and Eva-Maria Remberger [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 251] 2018, s. 79–100, ISBN 9789027201768

Štichauer, Pavel, „Some remarks on clipping of deverbal nouns in French and Italia“, in: Bonami, O.; Boyé, G.; Giraudo, H.; Namer, F. (eds.), The lexeme in descriptive and theoretical morphology, Language Science Press, Berlin 2018, s. 159-172, ISBN-13 978-3-96110-110-8

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Náš Mallarmé“, in: Marès, Antoine; Riedlbauchová, Tereza (eds.), Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 138-151, ISBN 9788087376447.

Švec, Ondřej, „„Vidět, či vyslyšet druhého: Sartre a Lévinas tváří v tvář radikální jinakosti“ in: Sirovátka, Jakub; Sikora, Ondřej (eds.), „Lévinas v konfrontaci“, Praha, OIKOYMENH, 2019, s. 136-152, ISBN: 9788072982684.

Thein, Karel, „Socratic Voices in Derrida’s Writing“, in: Moore, Christopher (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Socrates, Leiden-Brill 2019, s. 950–974, ISBN 9789004396753

Thein, Karel, “Promítnuté srdce: Ekfrasis, Achilleův štít a látková obraznost”, in: Hrdlička, Josef; Pšenička, Martin; Snelling, Alena (eds.), “Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty”, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2020, s. 35–52, ISBN 9788073089733

Thumm-Doğrayan, Diane; Pavúk, Peter; Pieniążek, Magda, „Economy and storage strategies at Troy“, in: Garcia, Dominique; Orgeolet, Raphaël; Pomadère, Maja; Zurbach, Julien (eds.), „Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory)“. Conference held in Marseilles, 16–17. October 2014, Oxford, Archaeopress 2019, s. 169–187, ISBN 978-1-78969-132-0.

Tropia, Anna, „Francisco de Toledo: Setting a Standard for Jesuit Philosophy“, in: Casalini, Cristiano (ed.), „Jesuit Philosophy on the Eve of Modernity“, Leiden, Brill, 2019, pp. 251-269, ISBN 9789004394414

Tropia, Anna, „Nature and Immortality of the Soul“, in Wolfe, Charles; Jalobeanu, Dana (Eds), Encyclopedia of Early Modern Philosophy and the Sciences, Springer 2020, open access (online)

Tropia, Anna, „The transmission of Philosophy from Manuscript to Printed Texts. The case of Maldonado’s De origine, natura et immortalitate animae“, in M. Meliado‘-S. Negri (eds.), Praxis der Philosophierens, Praktiken der Historiographie. Freiburg, Karl Alber Verlag, 2018, s. 76-102, ISBN 9783495489468

Tropia, Anna, „Three Jesuit Accounts of Cognition: Differences and Common Ground in the De Anima Commentaries by Maldonado, Toledo and Dandini (1564–1610)“, in Decaix Veronique; Mora-Marquez, Ana-Maria (eds), Active Cognition. Challenges to an Aristotelian Tradition. Dordrecht, Springer, 2020, pp. 103-132, ISSN: 1573-5834

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora, „Classical and Hellenistic Transport Amphorae from the Yambol Province“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simon (eds.), : „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216, ISBN 9781789250541

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, „Excavations at the Roman Site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015). An Interim Report“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simoon (eds.), „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216. ISBN 9781789250541

Vojtěch, Daniel, „Zum Sinn des Rokoko-Gartens: Camill Hoffmann und der „Prager Kontext“ vor 1914. Übersetzungen, Kritik, Interpretationen“, in: Weinberg, Manfred; Wutsdorff, Irina; Zbytovský, Štěpán (eds.), Prager Moderne(n). Interkulturelle Perspektiven auf Raum, Identität und Literatur, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, s. 67-84, ISBN 978-3-8376-4174-5

Vojtěch, Daniel: Ideas on the Move: Approaching the Changes of Modernist Periodicals in the Czech Lands after 1900 and the Early Reception of Psychological Anthropology (Sigmund Freud, Otto Weininger). In Nekula, Marek (Hrsg.): Zeitschriften als Knotenpunkten der Moderne/n. Prag – Brünn – Wien. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2019, S. 35-47.

Vojvodík, Josef, „Dynamika exploze a umění uprostřed Evropy (1908-1928)“, in: Srp, Karel (ed.): „Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě“, Praha – Olomouc, Arbor vitae – Muzeum umění Olomouc 2018, s. 22–31, ISBN: 978-80-88256-08-3.

Vojvodík, Josef, „Seeing, Hearing and Incarnating “Grim Reality”: The Performative-Ethical Dimension of Voice and the Painter’s Gesture“, in: ‚Glanc, Tomáš; Kazalarska, Zornitza; Kliems, Alfrun (eds.), „Performance – Cinema – Sound: Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe“, Wien – Münster – Berlin – New York, LIT Verlag 2019, s. 135-151, ISBN 978-3-643-91081-3 (pb); ISBN  978-3-643-96081-8 (PDF)

Vojvodík, Josef, “„Vteřiny času vystoupí / zachvějí se v průčelí“: vzpomínka na římskou architekturu. „Il Gesù“ Milady Součkové“, in: ‚Josef Hrdlička, Martin Pšenička, Alena Snelling (eds.), „Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty,“ Praha, Karolinum 2020, s. 265‒294.

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Priests in prisons”: Religious Experience in Extreme Circumstances – the Theopoetics of Jan Zahradníček’s (1951–1960) Poems Written behind Bars“, in: Sosnowska, Danuta; Drzewiecka, Ewelina (eds.), The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought, Warsaw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018, s. 198-243, ISBN 978-83-235-3717-5

Voldřichová-Beránková, Eva, „České překlady Charlese Crose a Tristana Corbièra“. Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Antoine Marès a Tereza Riedlbauchová (eds.), Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 134-145, ISBN 978-80-87376-44-7, s. 126-137.

Voldřichová-Beránková, Eva, „Symbiose ou ‘solitude à trois’ ? Le théâtre yiddish à Montréal face aux communautés francophone et anglophone“, in: Majer, Krzysztof; Fruzińska, Justyna; Kwaterko, Józef; Ravvin, Norman (eds.), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives sur la littérature et la culture ives canadiennes, Series: Francopolyphonies 25, 2018,  s. 203-216, ISBN 978-90-04-37941-1

Walach, Václav, „Vernacular Security in a Socially Excluded Locality“,  in: Ondrejcsák, Róbert; Bátor, Peter; Turcsányi, Richard Q.; Mochťak, Michal (eds.), „Panorama of Global Security Environment 2017-2018. The Central European Perspectives“, Bratislava, STRATPOL 2018, s. 125-142, ISBN 978-80-972526-2-5

Zádrapa, Lukáš, „Linguistic Affinities of the Yinwenzi Text in the Light of Basic Corpus Data“, in: Suter, Rafael; Indraccolo, Lisa; Behr, Wolfgang (eds.), „The Gongsun Longzi and Other Neglected Texts“, Berlin and Bost: Walter de Gruyter 2020, s. 347-396, ISBN 978-3-11-058543-8

Zahrádka, Pavel, „The Czech and Slovak Audiovisual Market as a Laboratory Experiment for the Digital Single Market in Europe“ in Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan (eds.), Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Berlin: Springer, 2020, s. 101-121, ISBN 978-3-030-44849-3

Zahrádka, Pavel; Szczepanik, Petr, „The White Elephant in the Room: Implications of the Digital Single Market Strategy for Film and Television Distribution in the Czech Republic“, in: Sundara Rajan, Mira T. (ed.), „Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe“, Cambridge: Cambridge University Press 2019, s. 238-258, ISBN 9781107156364..

Zdichynec, Jan, „Regiuncula Hexapolis Lusatia Superior. Górne Łużyce oczami Czechów, Niemców, Polaków i łużyckich Serbów „, in: Przemysław Wiszewski (ed.), Historia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, s. 49-84, ISBN 978-83-

Zdichynec, Jan, Die konfessionelle Zeit in den Oberlausitzischen Frauenklöstern. Krise und Erneuerung des monastischen Lebens in der bikonfessionellen Oberlausitz, in: Epitaphien Netzwerke Reformation. Zittau und die Oberlausitz im konfessionellen Zeitalter, Städtische Museen Zittau – Verlag Gunter Oettel, Mit einem Bestandskatalog der Zittauer Epitaphien, Zittau 2018, hrsg. Peter Knüvener, 45-52, ISBN 978-3-944560-43-4

Zdichynec, Jan, Hornolužické Šestiměstí jako soused severních Čech, in: Roman Karpaš, Petr Freiwillig a kolektiv, Jizerské hory. O historii a umění do roku 1813, Nakladatelství RK, 2019, ISBN 978-80-87100-43-1, s. 72–79

Zdichynec, Jan, Pobělohorský exil v širších souvislostech, in: Roman Karpaš, Petr Freiwillig a kolektiv, Jizerské hory. O historii a umění do roku 1813, Nakladatelství RK, 2019, ISBN 978-80-87100-43-1, s. 168–172

 

Kniha

Biegel Richard – Roman Prahl – Jakub Bachtík (eds.): Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, ISBN 978-80-7308-962-7

Březinová, Helena, Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena: Mezi romantismem a modernitou, Host, Praha 2018, ISBN 978-80-7577-612-9

Čermák, Jan. Béowulf. Překlad a komentář Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro. 464 s. ISBN 978-80-86985-14-5

Čermák, P.; Nádvorníková, O.; Kratochvílová, D.; Štichauer, P. (eds). Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4554-4.

Čermák, Petr – Kratochvílová, Dana – Nádvorníková, Olga – Štichauer, Pavel (eds.).  Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha, Karolinum, ISBN 9788024645544.

Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.),  Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London, Routledge 2019; ISBN 9781138617650.

Halík, Tomáš, Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment, Herder Verlag, Freiburg 2019. ISBN 978 – 3 – 451 – 38469 – 1

Heftrich, Urs; Špirit, Michael, „Kommentar“, in: Holan, Vladimír, „Lyrik VI: 1961–1965 – In den letzten Zügen“, eds. Urs Heftrich; Michael Špirit, Heidelberg, Universitätsverlag Winter 2020, s. 405–464, ISBN 978-3-8253-4671-3.

Housková, Anna, Nekonečný Borges, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-234-7

Kacprzak, A.; Mudrochová, R.; Sablayrolles J.-F. (éds). L’emprunt en question(s), conceptions, réceptions, traitements lexicographiques, Limoges, Lambert Lucas 2019, ISBN/EAN 978-2-35935-230-6.

Kelsall, Malcolm; Graham, Peter; Horová, Mirka (eds.),“Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2018, ISBN 978-1-5275-0607-7

Kotišová, Johana, Crisis Reporters, Emotions, and Technology: An Ethnography, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2019, ISBN 978-3-030-21428-9 (e-book).

Koura, Jan: Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha: Epocha 2019, ISBN: 978-80-7557-199-1, 328 stran

Kratochvílová, Dana, „Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings“, Praha, Karolinum 2018, ISBN 9788024638690

Little, James, „Samuel Beckett in Confinement: The Politics of Closed Space“, London, Bloomsbury, 2020, ISBN 9781350112322.

Lupač, Petr, Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society, Emerald¨Publishing, Bingley 2018, ISBN: 978-1-78756-548-7

Malečková, Jitka; Kučera, Petr, Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století, Praha: Academia 2019, ISBN 978-80-200-2916-4

Middleton, Guy Daniel (ed.), Collapse and Transformation: The Late Bronze Age to Early Iron Age in the Aegean, Oxford: Oxbow 2020, ISBN 9781789254259

Petříček, Miroslav, Filosofie en noir, Karolinum, Praha 2018, ISBN 978-80-246-3917-8

Putna, Martin; Šuman, Záviš; Vaníček, Jakub (eds.), Jakub Deml: Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha,“ Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2758-0

Spurný, Matěj, „Making the Most of Tomorrow: A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia“, Edice Václav Havel Series, Karolinum, Praha 2019, ISBN 978-80-246-4017-4.

Stančo, Ladislav; Tušlová, Petra, „Sherabad Oasis: tracing historical landscape in southern Uzbekistan“, Reports of the Czech-Uzbekistani Archaeological Mission in southern Uzbekistan vol. 2, Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-3902-4.

Šebek, Josef, Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, ISBN 978-80-7308-925-2

Šebesta, Karel; Šormová, Kateřina; Gráf, Tomáš; Hejhalová, Věra; Kukrechtová, Barbora, „Korpusy v jazykovém vyučování“, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-897-2

Šormová, Kateřina; Šebesta, Karel; Gráf, Tomáš; Hudáková, Andrea; Hejhalová, Věra; Baštová, Barbora, „Korpusy v jazykovém vyučování II“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2019, 190 stran, ISBN 978-80-7308-931-3 (print); ISBN 978-80-7308-932-0 (online: pdf)

Špirit, Michael, Textologie dnes. Příručka pro začínající editory, Praha, ÚČL AV ČR, v. v. i., 2019, 272 stran, ISBN 978-80-88069-90-4

Šuman, Záviš, Melpoména v okovech? Povahokresba ve francouzské tragédii 17. století. Praha, Karolinum 2019, ISBN  9788024643304.

Vaněk, Václav; Wiendl, Jan (eds.), Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století, FF UK, Praha 2018, ISSN 2336-6680

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan (eds.), „Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960“, Praha,  Institut pro studium literatury 2018, s. 578, ISBN 978-80-87899-80-9.

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, Jan Zahradníček: Poezie a skutečnost existence, Institut pro studium literatury, Praha 2018, ISBN 978-80-87899-79-3

Wiendl, Jan; Wiendlová, Zdena (eds.), Ve znamení „jadis“. Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950, Pistorius  a Olšanská, Příbram 2018, ISBN 978-80-7579-029-3

Zádrapa, Lukáš, Sün-c‘, Praha: FF UK a Academia, 2019. 532 s. ISBN 978-80-200-2956-0

Příspěvek ve sborníku

Augustinová, Alžběta, „Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan),“ in: Sagdullaev, A. S. (ed.), The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia, Tashkent 2018, s. 35–48.

Brenišínová, Monika, „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, in: Eva Csémyová; Jakub Hauser; Tereza Johanidesová; Adéla Klinerová (eds.), „Překračování hranic: Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech“, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 9–28, ISBN 978-80-7308-940-5.

Červinková, H., Golden J.D., Wrocławska Hala Stulecia – zmienność historycznej pamięci i tożsamości w kulturowym krajobrazie miasta (Centennial Hall in Wrocław – Shifting Historical Memory and Identity in an Urban Cultural Landscape), in: Maria Mendel, Wiesław Theiss (eds.), , Pamięć i miejsce. Perspektywa społęczno-edukacyjna (Memory and Place. Socio-Educational Perspective), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. pp. 341-356, ISBN 978-83-7865-749-1

Gabrhelíková, Kateřina, „La familia Böhlendorf y la vida cotidiana de los colonos alemanes en el sur de Chile en la segunda mitad del siglo XIX“, in: Opatrný, Josef (coor.), „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“, 2019, s. 155-170 (Ibero-Americana Pragensia Supplementum 51), ISBN 978-80-246-4259-8.

Hála, Martin, „United Front Work by Other Means: China’s “Economic Diplomacy” in Central and Eastern Europe“, in: Jamestown China Brief 10(9), 2019

Hesová, Zora, „The Paradoxes of a Return of Religion to Public Debates and Political Discourses“, Traditional and Non-Traditional Religiosity: (A Thematic Collection of Papers of International Significance). Series Edited volumes . Institute of Social Sciences ; Yugoslav Association for the Scientific Study of Religion, Belgrade ; Niš, pp. 136-155. ISBN 978-86-7093-227-2; 978-86-86957-21-4,

Chládková, Kateřina, Černá, Martina, Paillereau, Nikola, Skarnitzl, Radek & Oceláková, Zuzana, „Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences.

Jakoubek, Marek, „Správa Československého Národného Domu T. G. Masaryka v Sofii – odbočka Brašljanica pri Plevne (1932)“, in: Koňariková, Katarína (ed.), 70. Výročie príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, Bratislava: Spolok Slovákov z Bulharska 2019, s. 50-58. ISBN: 978-80-973362-0-2.

Poláková, Dora, „‚La crónica modernista como puerta a la modernidad „, in: Strosetzki, Christoph (coord.) Perspectivas actuales del hispanismo mundial: Literatura – Cultura – Lengua, volumen II. Münster: Verlag readbox publishing GmbH – readbox unipress 2019, s. 411-419, ISBN 978-3-8405-0186-9.

Re-Translating Joyce (eds. Jolanta Wawrzycka & Erika Mihálycsa)

Skarnitzl, Radek & Niebuhr, Oliver, „Measuring a speaker’s acoustic correlates of pitch – but which? A contrastive analysis based on perceived speaker charisma“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences

Skarnitzl, Radek & Volín, Jan, „The effect of durational cues on the reassignment of a syllable in the metrical structure of Czech sentences“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences

Voldřichová-Beránková Eva, „Quel Golem pour le vingt-et-unième siècle ?“ in  BARTHA-KOVÁCS, Katalin, KARUL, Robert, TUREKOVÁ Andrea (eds.), Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergeantes et disparaissantes de l’humain, Szeged, Jatepress, 2019, ISBN 978-963-315-379-6, pp. 286-294.

 

 

Příspěvek ve sborníku (Scopus)

Girella, Luca; Pavúk, Peter; Pieniążek; Magda, „Past and Present: Defining Identities and Memory Along the East Aegean and West Anatolian Interface“, in: Borgna, Elisabetta; Caloi, Ilaria; Carinci, Filippo; Laffineur, Robert (eds.), „MNEME. Past and Memory in the Aegean Bronze Age“. 17th International Aegean Conference held at the University of Udine, Department of Humanities and Cultural Heritage and at the Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanities on 17–21 April 2018. Aegaeum 43 (2019) s. 523–531, ISSN 0776-3808.

Hesová, Zora. „Re-imagining the Balkans: The Other Side of a Periphery“. In: Hudson, R., Dodovski, I., Amdeva, M.: Europe and the Balkans, Skopje 2018, s. 41-52, 978-608-4607-43-4

Škrabal, Michal; Benko, Vladimír, „Make my (Czechoslovak word of the) day“, in Kosem, Iztok et al. (eds.). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o, s. 467-477, ISSN: 25335626

Šturm, Pavel; Volín, Jan, „Perceptual evaluation of early versus late F0 peaks in the intonation structure of Czech question-word questions“, in: „Proceedings of Interspeech 2019“, Graz, ISCA 2019, s. 1976–1980, ISSN 1990-9772.

Švarný, Michal; Šisler, Vít, „Towards an Operational Definition of Procedural Rhetoric“ in: Liapis A., Yannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) „Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science“, vol. 11899, Cham, Springer, s. 148-157, 978-3-030-34349-1.

Sborník

Augustinová, Alžběta, „Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan),“ in: Sagdullaev, A. S. (ed.), The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia, Tashkent 2018, s. 35–48.

Stať v katalogu

Sovilj, Milan, „Juhoslovanské pohľady na prvú Československú republiku“, in: Jarinkovič, Martin; Kárpáty, Vojtech; Dulovič, Erik a kol. (ed.), „Košice 1918–1938. Zrod metropoly východného Slovenska“, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice 2018, s. 14–15, ISBN 978-80-973178-0-5

Zdichynec, Jan, „Die Lausitzer Klöster in der Barockzeit: katholische Kulturpropaganda und Bildungspolitik zwischen Sachsen und Böhmen“, in: Marius Winzeler (ed.), Sachsen – Böhmen 7000. So nah – so fern, Staatliches Museum Chemnitz – Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 359-366

Recenze ERIH Plus

Bažil, Martin, rf. „Markéta Klosová: Divadelní svět J. A. Komenského. Praha, Academia 2016“. Acta Comeniana 31, 2017 (vyšlo 2019), s. 134-141, ISSN 0231-5955.

Čermochová, Klára, „Nerudův verš a co s ním“, Slovo a smysl 17 (33), 2020, s. 305-312, ISSN 1214-7915.

Doležalová, Lucie, “Fifteen Medieval Latin Parodies (Toronto Medieval Latin Texts 35), ed. by Martha Bayless, Toronto 2018 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies), 122 S.” in Mittellateinisches Jahrbuch 54,1 (2019): s. 201-204. ISSN: 0076-9762, ISBN: 978‑3‑7772‑1910-3

Jehlička, Jakub, „The many whys of the psycholinguistics of gesture“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics 10 (2), 2019, s. 84-89, ISSN 2336-6702

Lehečková, Eva, „Applied Construction Grammar: What is the benefit for SL/FL learners and their teachers?“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics, 10 (2), 2019, s. 90-98, ISSN: 2336-6702

Pilný, Ondřej. recenze monografie Eamonn Jordan and Eric Weitz, eds. The Palgrave Handbook of Contemporary Irish Drama and Performance. Journal of Contemporary Drama in English 8.1, s. 199-204, ISSN 2195-0156, e-ISSN 2195-0164

Šebek, Josef, „Fragmenty literárněsociologického diskurzu“, recenze knihy Jiří Trávníček (ed.): Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Host – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno – Praha 2018. Slovo a smysl 17 (33), 2020, s. 319–325, ISSN 1214-7915 (Print), ISSN 2336-6680 (Online).

Zádrapa Lukáš. „Review of G. E. R. Lloyd, Jingyi Jenny Zhao (eds.) (in collaboration with Qiaosheng Dong), Ancient Greece and China Compared, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, xv, 430 pp“, East Asian Science, Technology, and Medicine 49, 2019, s. 128–133. 1562-918X

Recenze (WoS)

Hanzal, Tomáš, „Pavel Kouba: Řeč a zjevnost“, Filosofický časopis 67 (2), 2019, s. 277-280, ISSN 0015-1831

Humpál, Martin, „A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975“, Scandinavica 57 (2), 2018, s. 97-100, ISSN 0036-5653.

Tichý, Ondřej, „Gabriele Stein: Word Studies in the Renaissance“. Linguistica Pragensia 28 (1), 2018, s. 119-123, ISSN1805–9635

Recenze

Doležalová, Lucie, “Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), ed. Michal DRAGOUN, Scriptorium, Praha 2017” in Studia mediaevalia Bohemica 9:2 (2017) [2019]: s. 274-276. ISSN: 1804-0977

 

Zvláštní číslo časopisu

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal; Špirit, Michael, „Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019)“, Praha, FF UK 2019 (zvláštní příloha časopisu Slovo a smysl č. 32), 120 stran,ISSN 1214-7915

Popularizační článek

Cieslarová, Olga; Pehal, Martin, „Svátek medvěda: nový rituál v tradičním kontextu“, Dingir 22 (3), 2019, s. 89–91, ISSN 1212-1371

Zdichynec, Jan, Bohosudov a putování Lužických Srbů, Krušnohorské noviny, 2019, č. 2, s. 10-13, ISSN 2533-350X

Zdichynec, Jan, Lidé z Lužice mají k Čechám blízko – geograficky i srdcem, Krušnohorské noviny, 2019, č. 2, s. 14-15, ISSN 2533-350X

Biografická informace (WoS)

Rákosník, Jakub, „Zemřel Igor Tomeš, vědec širokého rozhledu, vynikající učitel a mezinárodní expert“, Sociologický časopis 54 (2), 2018, s. 277 – 280, ISSN: 0038-0288

Další výstupy (SW)

  1. Ve výzkumném balíčku VP2/WP1 byla vytvořena v rámci úkolu T1.17 aplikace QuitaUp za účelem poskytnout lingvistům i širšímu okruhu zájemců jednoduchý nástroj pro výpočet vybraných stylometrických indikátorů, které kvantitativně vyjadřují některé vlastnosti textu. Patří sem například výpočet slovního bohatství, tematické koncentrace či aktivity textu. QuitaUp je schopna analyzovat texty ve více než 30 jazycích, včetně všech větších jazyků Evropy. Výstupem (D1.7) je https://www.korpus.cz/quitaup/
  2. Ve výzkumném balíčku VP2/WP1 došlo v rámci úkolů 1.17, 1.14, 1.15 k vytvoření speciálního (akvizičního) srovnávacího korpusu jazyka žáků z většinové společnosti a ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jde o speciální korpus potřebný pro analýzu osvojování a užívání jazyka, určený primárně nejširšímu okruhu badatelů v oboru, sekundárně badatelům v jiných oborech, pro které může být zpracovaný materiál užitečný (obecná lingvistika, zvl. jazyková typologie, sociologie, pedagogika atd.). Výstupem (D1.7) je speciální (akviziční) korpus SKRIPT 2015.
    http://lindat.mff.cuni.cz/services/teitok/skript2015/
  3. Výstup D1.21 „Interaktivní webové stránky „Ritual in Motion“ vznikl v rámci řešení úkolů T1.9 (Terénní výzkum hraničních náboženských jevů v současné společnosti, včetně studia mechanizmu vzniku nových rituálních forem) a T1.10 (Kreativita coby zdroj modalit kulturní reflexivity v rámci hraničních náboženských fenoménů v současné společnosti). Web (https://www.ritualinmotion.org/) vznikl ke dni 1.4.2020 a má za cíl prezentovat v rámci aktivit T1.10 výsledky úkolu T1.9 nejenom ve formě odborných článků, ale zpřístupnit je badatelům a nakonec i širší veřejnosti přímo a to formou interaktivní platformy. Stránky jsou navíc navrženy tak, aby data mohli doplňovat sami uživatelé (tj. rozvedení úkolu T1.9 a nahrazení výpadku sběru dat z důvodů rušení veřejných festivit v souvislosti s omezeními kolem COVID-19). Cílem je tak vytvořit platformu, na níž se mohou setkávat badatelé, organizátoři veřejných festivit, veřejnost, výtvarníci, organizátoři. Web má tak v souladu s cíli projektu nejenom mapovat formy kreativity, ale kreativní formy vyjadřování přímo prostředkovat a to propojením různých skupin, jež bývají často v praxi spíše oddělení. Web bude navíc řešitelskému týmu sloužit jako analytický nástroj pro třízení dat v rámci jejich zpracovávání pro úkol T1.10.
  4. Ve výzkumném balíčku VP2/WP1 byla vytvořena v rámci úkolu T1.17 aplikace Akalex –   Aplikace pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny. Aplikace je věnována slovní zásobě akademické češtiny. Jejím hlavním cílem je poskytnout uživatelům z akademické sféry seznam zhruba tisícovky nejčastějších akademických slov a víceslovných jednotek v češtině; takové seznamy známe i z jiných jazyků, zvláště pak z angličtiny. Tento seznam může sloužit jako pomůcka při výuce či při psaní akademických textů, např. kvalifikačních prací. Dále je určen pro studenty vysokých škol, pro něž čeština není mateřským jazykem. Druhou část aplikace tvoří mnohem rozsáhlejší databáze n-gramů v různé míře typických pro akademické texty. Databáze je určena k výzkumu akademické slovní zásoby (včetně víceslovných jednotek) v češtině. Výstupem (D1.7) je https://www.korpus.cz/akalex/
  5. Ve výzkumném balíčku VP2/WP1 byla vytvořena v rámci úkolu T1.17 aplikace Gramatikat – Nástroj pro výzkum gramatických kategorií a gramatických profilů. GramatiKat poskytuje informace o hodnotách gramatických kategorií v rámci vybraného slovního druhu (např. který pád se u substantiv používá nejvíce a který nejméně apod.) i pro jednotlivá lemmata (vytváření gramatických profilů). Nástroj je určen primárně k výzkumu gramatických kategorií a také k lexikologickému a lexikografickému zkoumání, ale najde své uplatnění např. i při výuce češtiny. V současné chvíli jsou k dispozici informace o českých substantivech, do budoucna počítáme i se zpracováním adjektiv a sloves. Všechna data jsou přebírána z korpusů ČNK, konkrétně z korpusů SYN2015 a ORALv4. Pracujeme pouze se substantivy, která se v daném korpusu vyskytnou alespoň 100krát. Procentuální rozložení jednotlivých tvarů je založeno na rozložení tvarů v jednotlivých lemmatech – každé lemma má tedy při výpočtech stejnou váhu, bez ohledu na frekvenci. Tím zajistíme, aby extrémně frekventovaná lemmata nezkreslovala celkové výsledky. Databáze je určena k výzkumu akademické slovní zásoby (včetně víceslovných jednotek) v češtině.  Výstupem (D1.7) je https://www.korpus.cz/gramatikat/