Výstupy

Výstupy jsou pro potřeby vykazování sbírány pomocí formuláře, který se nachází zde. Z něho lze vyčíst i jejich prozatimní stav před tím, než budou oficiálně vypsány na stránkách.

Uznatelné výstupy musejí mít dedikaci následujícího znění:

  • This work was supported by the European Regional Development Fund project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (reg. no.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).
  • Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Udělené mezinárodní projekty

CUFA Project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES)

Migrace v novověku a nedávné době – historické a kulturní výzvy (MOVES)
Zobrazit více

Hlavním cílem projektu Společného evropského doktorátu (European Joint Doctorate – EJD) v rámci Inovativních školicích sítí (Innovative Training Networks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské (Marie Curie Sklodowska Action – MSCA) v programu H2020, je srovnávací studium společenských a kulturních kořenů masové mobility obyvatelstva v novověku a nejnovější době. Výzkum směřuje k vypracování historické analýzy nezbytné k pochopení nedávné tzv. migrační krize, stejně jako minulých migrací. V rámci projektu se rozvíjí mezioborová spolupráce mezi výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd chápajících migraci jako jednu z podmínek vzniku a vývoje moderní doby a zároveň jako jeden z jejích nejpalčivějších problémů a soustředěných na systematické srovnání jejích minulých a současných forem.

Konsorcium realizující project MOVES se skládá z pěti významných evropských univerzit. Koordinátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. z Ústavu anglofonních literature a kultur FF UK; k dalším členům konsorcia patří University of Kent, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto a Université Paul Valéry, Montpellier 3. Součástí projektu je inovativní výukový program realizovaný ve spolupráci s 18 neuniverzitními partnerskými institucemi (nevládními organizacemi, veřejnoprávními institucemi, kulturním a kreativním průmyslem). Projekt MOVES, který začne 1.3. 2019 a potrvá do 28.2.2023, přijme celkem 15 doktorandů (do 4 let od ukončení nižšího stupně VŠ studia). Cílem je připravit experty s historickou a kulturní erudicí nezbytnou pro inovativní řešení současné a budoucí migrační problematiky.

Výsledkem projektu budou nové poznatky o procesu utváření moderního světa, důležitých kulturních formací, historických kontextů a migračních vln. Z nich budou vycházet nástroje a postupy, které umožní najít alternativní řešení problémů spojených s migrací a vyhnout se krátkodobým, vesměs násilným opatřením. Souvislosti mezi současnou a historickou migrací, které projekt odhalí, lze využít nejen ve vzdělávacím systému, ale i v politice a osvětě zaměřené proti šíření antimigračních nálad v EU.

Development of Irish Studies at Charles University, 2019-2020 (Department of Foreign Affairs and Trade (Ireland)
Zobrazit více

Mezinárodní projekt zahrnuje hostující přednášky, pořádání mezinárodních konferencí, společné publikace, přípravu grantového projektu pro Horizon Europe zaměřený na srovnávací výzkum evropského divadla v kontextu pragmatického pojetí kultury.

Irsko slouží ve VP1.2 jako případová studie zásadního významu, jelikož se jedná o zemi, kde nacionalistické pojetí identity dominuje ve společnosti i kultuře od dob obrození ve 2. pol. 19. století až do konce 90. let století dvacátého z důvodu politického rozdělení ostrova v r. 1921, které vyústilo v 60. letech v násilný konflikt v Severním Irsku trvající 30 let; v současné atmosféře nejistoty kolem Brexitu akutně hrozí, že radikální nacionalistické ideologie opět získají v Irsku podstatný vliv, na což také reaguje irská kultura, včetně literatury a divadla, které jsou hlavními oblastmi našeho výzkumu. Toto vše je v obecné rovině nastíněno v popisu výzkumných úkolů 7 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9; výzkum probíhá v úzké spolupráci s řadou zahraničních odborníků – členů mezinárodní asociace pro studium irských literatur IASIL (jíž jsem momentálně prezidentem; asociace je výslovně zmíněna v popisu těchto výzkumných úkolů), a dále v rámci sítě evropské federace irských studií EFACIS, která sídlí na hlavní partnerské instituci KREASu KU Leuven.

Seznam dosud vydaných publikací

Článek (ERIH +)

Adamczak, Marcin; Orankiewicz, Agnieszka, „Film and finance. An attempt at a statistical comparison of the attendance results and ratings of Polish films in the years 2012-2013;2015“, Images 23 (32), s. 197-209, 2018, ISSN 1731-450X

Bareš, Ladislav, „The course of the anthropological research in the mid-first millennium B.C.E. shaft tombs at Abusir (Egypt)“, Anthropologie LVII, 2019, s. 69–74, ISSN 0323–1119 (Print), ISSN 2570–9127 (Online)

Brabcová, Kateřina; Skarnitzl, Radek, „Foreign or native-like? The attitudes of Czech EFL learners towards accents of English and their use as pronunciation models“, Studie z aplikované lingvistiky 9 (1), s. 38-50, ISSN 1804‑3240

Brenišínová, Monika, „Sixteenth-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective,“ Ethnologia Actualis, 18 (1), 2018, s. 93-124, ISSN 1339-7834

Dlesková, Tereza; Kocman, Pavel; Žonca, Milan, „Jüdische Siegel und Stempel aus Dambořitz (Dambořice)“, Judaica Bohemiae 54 (1), 2019, 67-92, ISSN 0022-5738

„Doležalová, Lucie,         ““Upon the posts and the doors of thy house”: The Ten Commandments all over in Late Medieval Bohemia,““ The Journal of Medieval Latin 28, 2018, s. 211-240, ISSN: 0778-9750. “

Doležalová, Lucie, “Measuring the Measuring Rod: The Bible and Parabiblical Texts within the History of Medieval Literature,” Interfaces: The Journal of Medieval Literatures  4, 2017, s. 39-58, ISSN 2421-5503

Grauová, Šárka, „Dva prostory, dva časy: rasová utopie Euclidese da Cunhy“. Svět literatury 2018, 27 (57), s. 112-117, ISSN 0862-8440

Grauová, Šárka, „Homem cordial e suas fardas: os fracassos da modernidade em Triste fim de Policarpo Quaresma“, Teresa 19, 2018, s. 346-357, issn 1517-9737-12

Grauová, Šárka, „Mezi městem a venkovem: jazyk brazilského regionalismu“, Svět literatury 60, 29, 2019, s. 83-88, ISSN 0862-8440; ISSN 2536-6729

Housková, Anna. „Borges: Já, Žid,“ Svět literatury, 28, 2018, č. 57, s. 139-146, ISSN 0862-8440

Housková, Anna. „Kulturní překlad: Počátky transatlantických studií“. Svět literatury 59 (29), 2019, s. 52 – 63. ISSN 0862-8440 (Print), ISSN 2336-6729 (online)

Hrdlička, Josef, „Jazyky v poezii exilu“. Svět literatury 29 (60), 2019, s. 55-63, ISSN 2336–6729

Humpál, Martin, „Arnošt Kraus on A. G. Meissner and Kierkegaard’s Fear and Trembling“, Acta Universitatis Carolinae – Philologica (3), 2019, s. 83-88, ISSN 0567-8269,

Humpál, Martin, „Henrik Ibsen a Peer Gynt mezi bokmålem a nynorskem“, Svět literatury 29 (60), 2019, s. 64-68, ISSN 0862-8440,

Jakoubek, Marek, „Zapomenutá skica Josefa Šercla „Čechoslováci v Bulharsku“ (1950)“, Lidé města 21 (1), s. 143-159; ISSN: 1212-8112.

Klusáková Luďa a kol., „Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě“, Historická Sociologie, 1/2019, s. 93 – 116, ISSN 1804-0616; E-ISSN 2336-3525

Klusáková, Luďa; Parafianowicz Halina; Brzozowska Marlena, „The Strategic Use of Heritage Representations:The Small Towns of Podlasie Province“, Urbanities. Journal of Urban Ethnography, 9 (1), 2019, s. 54-73, ISSN 2239 – 5725

Kolman, Vojtěch, „What the Picture Tells Me Is Itself: The Reflexivity of Knowledge between Brandom and Wittgenstein“, Disputatio. Philosophical Research Bulletin, 8 (9), 2019, ISSN: 2254-0601.ISSN 2254-0601

Křížová, Markéta, „Strava svinská, pokrm a dar Boží: Úvaha o kulturních transferech na okraji atlantického prostoru“, Dějiny-teorie-kritika 16 (1) (2019), s. 49-67 (ISSN 1214-7249)23

Křížová, Markéta, „The History of human stupidity”: Vojtěch Frič and his program of the comparative study of religions“, Ethnologia Actualis 18 (1), 2018, s. 42-67, ISSN 1336-569X

Lehečková, Eva; Jehlička, Jakub, „Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics 9(2), 2018, s. 89-103, ISSN 2336-6702.

Markus, Radvan, „The Carnivalesque against Entropy: Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 56-69, ISSN 0862-8424

Masař, Tomáš, „Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem“, in: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, 3/2018, roč. 104, Historický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 803–824, ISSN 0037–6922.

Matějčková, Tereza, „Antigona je mrtvá? Ať žije Isména?“, Slovo a smysl 29 (15), 2018: s. 87-98, ISSN 2336-6680

Mengozzi, Chiara, “Aux frontières de l’humanité: (in)efficaticé de l’empathie et de l’expérience esthétique”, AUC Philologica 3, 2018, s. 165-178, ISSN 0567-8269

Michael Špirit, „Možné chronologie Hančových textů“, Slovo a smysl 30 (15), 2018, s. 102-109, ISSN 2336-6680

Mudrochová, R., Lipská, K. Les anglicismes sémantiques : un trait du néofrançais du XXIe siècle ?. Studia Romanistica, Ostrava, 1/2019, s. 83-98.

Mudrochová, Radka; Bokoun, Olga, „L’écolonomie vs l’éconologie : la productivité et la courbe de vie d’une composition par amalgame,“ Ligua Viva, České Budějovice, 28/2019, s. 25-36, ISSN 1801 – 1489

Pehal, Martin; Preininger Svobodová, Markéta, “Death and the Right Fluids: Perspectives from Egyptology and Anthropology,” Journal of Ancient Egyptian Interconnections 17, 2018, s. 114-136, ISSN 1944-2815.

Poláková, Dora, „Hledání krásy a harmonie v hispanoamerickém modernismu“, Svět literatury 60, XXIX, 2019, s. 89-97, ISSN 2336-6729

Poláková, Dora, „Un mundo ancho y ajeno. (Dis)continuidad en el indigenismo hispanoamericano“, Studia Romanistica 2, (18), 2018, s. 55-64, ISSN 1803-6406

Poláková, Dora, „Ve službách románu. Mario Vargas Llosa a Milan Kundera“, Svět literatury 58 (28), 2018, s. 141-148, ISSN 0862-8440

Poncarová, Petra Johana. „‚As Ancient Oak that Grows on Heath Alone‘: St. St. Blicher and Macpherson’s Ossian in Denmark“, HRADEC KRÁLOVÉ JOURNAL OF ANGLOPHONE STUDIES, Vol. 6 No. 2 2019, ISSN: 2336-3347 (Print) ISSN: 2571-032X (Online).

Poncarová, Petra Johnana, „An Druim Bho Tuath: Tormod Caimbeul’s Last Vista of Gaelic Scotland“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 70-81, ISSN 0862-8424

Pranić, Martina, “‘They have earned enemies in their own nest’: The Context and Consequences of Marin Držić’s Conspiracy Letters to Cosimo I de’ Medici”, Slovanský přehled (2), 2019, s. 167-187, ISSN 0037–6922.

Procházka, Martin, „Early Modern Cultural Hybridity: Bartholomew Fair as a Heterotopia of Hamlet“, Prague Journal of English Studies 8 (1), 2019, s. 9-20, ISSN1804-8722 (print), 2336-2685 (online)

Procházka, Martin, „Imagining the Difference: Prefigurations of Post-Structuralism in The Prelude“, Litteraria Pragensia 27 (54), s. 63-75, ISSN 0862-8424

Randák, Jan, „Defektní a přece socialističtí? O normalitě žáků zvláštních škol v počátcích československé komunistické diktatury“, Historie – Otázky – Problémy 2 (10), 2018, s. 44-59, ISSN 2336–6672

Randák, Jan; Fapšo, Marek, „Dobré osvícenství — špatný stalinismus? Komparace na poli tělesné výchovy“, Historie – Otázky – Problémy 2 (10), 2018, s. 85-104, ISSN 2336–6672

Sedláčková Lucie, „Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989“, Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 28, 2018, s. 165-181, ISSN 0860-0716.

Sedláčková, Lucie, „From the Centre to the Periphery: Czech Reception of Herman Heijerman’s Dramatic Works in a Cultural-Historical Perspective“, AUC PHILOLOGICA 2019 (3), s. 71–82,  ISSN 0567-8269.

Sedláčková, Lucie, „Ook de vis moet duur betalen. De representatie van dieren en het vegetarisme in het werk van Herman Heijermans en andere sociaal bewogen auteurs van het fin de siècle“, De Moderne Tijd 2 (3-4), 2018, s. 226-247, ISSN 2588-8277.

Skarnitzl, Radek; Rumlová, Jana, „Phonetic aspects of strongly-accented Czech speakers of English“, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2019, 2019, s. 109–128, ISSN 0567-8269.

Slačálek, Ondřej: „Proti katedrovému zmoudření! Lokty, čelem, kopnutím… S. K. Neumann, anarchismus a česká inteligence na přelomu 19. a 20. století“ Dějiny – teorie – kritika, Vol 15, No. 2, 2/2018, s. 203-230, ISSN 1214-7249

Slouková, Radka, „Musik i migrationslitteratur. Analyse af eksplicitte referencer til musik i Alen Meškovićs romaner”, Folia Scandinavica Posnaniensia 24, 2018, s. 104-118, ISSN 2299-6885.

Slovo a smysl /Word and Sense 17, (32), 2019, s. 109–126, ISSN 1214-7915.

Sovilj, Milan, „O Jugoslaviji neposredno uoči njenog nastanka: Nikola Pašić i britanski premijer Dejvid Lojd Džordž o budućoj jugoslovenskoj državi 15. oktobra 1918. godine. About Yugoslavia on the eve of its establishment. Nikola Pašić and the British Prime Minister David Lloyd George about the future Yugoslav state on 15th October 1918“, Sociološki pregled, vol. LII, 4, 2018, s. 1335-1351, ISSN 0085-6320.

Stahr, Radka, „At male med ord: Til realisering af billedkunst i Karen Blixens fortællinger“, Scandinavian Philology 17 (1), 2019, s. 146-159, ISSN 0202-2397.

Stahr, Radka, „Høje kvinder og fede mænd: Karikatur som et stilistisk virkemiddel i Karen Blixens fortællinger“, AUC Philologica 3, 2019, s. 89-98, ISSN: 0567-8269.

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Čtenářská gramotnost a umění číst“, Český jazyk a literatura 70(1), 2019/2020, s. 19–24, ISSN 0009-0786

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Od kompetencí k obsahům“, Studie z aplikované lingvistika/Studies in Applied Linguistics, 10(2), 2019, s. 115–122, ISSN 1804-3240 (print), 2336-6702 (online; pdf)

Šemelík, Martin; Škrabal, Michal, „Lexikografie v globálních kontextech. Euralex 2018. Zpráva z 18. Mezinárodní konference Euralex — European Association for Lexicography“, Časopis pro moderní filologii 101 (2), 2019, s. 115–117, ISSN 0008-7386.

Šemelík, Martin; Škrabal, Michal, „Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí“, Naše řeč 102 (1-2), 2019, s. 25-35, ISSN 0027-8203.

Škrabal, Michal; Veckalne, Aiga, „Bērtin bēru valodiņu: par kādu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā“, in: Kalnača, Andra; Lokmane, Ilze (eds.), „Valoda: nozīme un forma 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā“, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds 2019, s. 217–231. ISSN 2255-9256. ISBN 978-9934-18-493-2.

Štěříková, Hana, „Old Norse Þión and Its Old Russian Relative Tiun. Or How Scandinavian Servants Became East Slavic Bureaucrats“, AUC PHILOLOGICA 2019 (3), s. 27–37,  ISSN 0567-8269.

Šturm, Pavel; Tylečková, Lea, „Dialectal differences in voicing assimilation patterns: The case of Moravian Czech English“, AUC Philologica 2019 (2), 2019, s.129–143, ISSN 0567-8269

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Wyzewův Wagner: ideál jednoty a realita hranic, Svět literatury, roč. 29, č. 60, s. 69-82. ISSN 2336-6279.

Švec, Ondřej, „De l’histoire des émotions à la généalogie de la subjectivité“, AUC Philologica: Romanistica Pragensia 3, 2018, s. 43-56, ISSN 0567-8269

Tichý, Ondřej, „Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence“, Studie z Aplikované Lingvistiky 9, Special Issue 2018, s. 27–41, ISSN 2336-6702

Tinková, Daniela, „Osvícenství a věda v českých zemích 18. století, in In Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Historia Universitatis Carolinae Pragensis / Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy 2017,  Karolinum 2018, s. 15-28. ISSN 0323-0562 E-ISSN 2336-5730“

Tušlová, Petra, „Pottery from a Closed Context at the Late Antique Site of Dodoparon, Yambol Region (SE Bulgaria)“, Archaeologia Bulgarica ХХIII (3), 2019, s. 71-108, ISSN 1310-9537

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, “ Yurta‑Stroyno Archaeological Project. Preliminary Report to the Final Season of 2016″, Studia Hercynia 21 (2), 2017, s. 99-112, ISSN 1212-5865

Verčík, Marek, „The Ionians at War? Die Waffenweihungen in den ionischen Heiligtümern und das Apollon -Heiligtum von Didyma“, Studia Hercynia 21 (2), 2017, s. 7-26, ISSN 1212-5865

Verčík, Marek; Kerschbaum, Saskia; Tušlová, Petra; Jančovič, Marián; Donev, Damjan; Ardjanliev, „Pero, Settlement Organisation in The Ohrid Region from the Neolithic to Late Antiquity“, Studia Hercynia 23 (1), 2018, s. N.N., ISSN 2336-8144

Vichnar, David, „Remediating Joyce’s Techno-Poetics: Mark Amerika, Kenneth Goldsmith, Mark Z. Danielewski“, Prague Journal of English Studies 8 (1), 2019, s. 119-138, ISSN: 1804-8722 (Print) ISSN: 2336-2685 (Online)

Vojtěch, Daniel, „Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek“, Slovo a smysl 29 (15), 2018, s. 59-66, ISSN 2336-6680

Voldřichová Beránková, Eva, „L’amour dans le „système symboliste“. Prolégomènes à une future théorie de l’expression“, AUC: Romanistica pragensia 1, 2018, s. 131-143, ISSN 0567-8269.

Voldřichová-Beránková Eva, « Les mystères de la Bête zolienne », Ostium. Revue des sciences humaines, n. 2 « Animal et animalité », 2018, pp. 99-109, ISSN 1339-942X.

Voldřichová-Beránková, Eva; Bartha-Kovács, Katalin. „Co je rozumné, to se (možná) stane skutečným“. Svět literatury 59 (29), 2019, s. 90-106, ISSN 0862-8440.

Weissová, Barbora; Tušlová, Petra; Ardjanliev, Pero; Verčík, Marek, „The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017“, Studia Hercynia 22 (1), 2018, s. 99-133. ISSN 1212-5865

Wiendl, Jan: Deníky Karla Teigeho v Literárním archivu Památníků národního písemnictví v Praze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 32, s. 231‒309; ISSN 1214-7915.

Zdichynec, Jan, Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, s. 236-241

Článek (Scopus)

Adamczak, Marcin, „Hard power and film distribution: transformation of distribution practices in Poland in the era of digital revolution“, Studies in Eastern European Cinema 2019, ISSN: 2040350X

Armand, Louis, “The Posthuman: AI, Dronology & Becoming Alien,” AI & Society: Journal of Knowledge, Culture and Communication 146, s. 1-6, ISBN 1435-5655

Brom C., Děchtěrenko F., Šisler V., Hlávka Z., Lukavský J., „Does Motivation Enhance Knowledge Acquisition in Digital Game-Based and Multimedia Learning? A Review of Studies from One Lab“, in: Göbel S. et al. (eds.), Serious Games. JCSG 2018, LNCS 11243, Springer, Cham. 2018, s. 120-132, ISBN 978-3-030-02761-2.

Cieslarová, Olga Věra; Chlup Radek, „Liminalita na druhou: Dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht“, Religio: Revue pro religionistiku 26 (2), 2018, s. 133–166 (ISSN 1210-3640)

Čermák, Petr, „Las Tesis del 1929: algunas observaciones historiográficas“, Verba: Anuario Galego de Filoloxia 45, 2018, s. 341–360, ISSN 0210-377X

Čermák, Petr, Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie, Časopis pro moderní filologii 100 (1), 2018, s. 80-91, ISSN 0008-7386

Čermochová, Klára, „Polská a německá versologie z českého pozorovacího stanoviště“, Slovo a smysl 31 (XVI), 2019, s. 191-208, ISSN 1214-7915

Danielisová, Alžběta; Kysela, Jan; Mangel, Tomáš; Kyselý, René; Militký, Jiří, „Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions“, Památky archeologické 109, 2018, s. 127-178,  ISSN 0031-0506

Fernández-Alcaina, Cristina;  Čermák, Jan, „Derivational paradigms and competition in English:  a diachronic study on competing causative verbs and their derivatives“, SKASE Journal of Theoretical Linguistics 15 (3),  s. 69-97, ISSN 1336-782X

Heczková, Libuše; Svatoňová, Kateřina, „Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti“, Iluminace 30 (1), s. 29-44, ISSN: 0862-397X

Horova, Mirka,  „‚Headlong he leapt—to him the swimmer’s skill / Was native’: Byron at Sea“, The Byron Journal 47 (1), 2019, s. 5-16, ISSN 0301-7257.

Houfková, Petra; Horák, Jan; Pokorná, Adéla; Bešta, Tomáš; Pravcová, Ivana; Novák, Jan; Klír, Tomáš, „The dynamics of a non-forested area in the Ore Mts.: The effect of a short-lived medieval village on the local“, Vegetation History and Archaeobotany“, 2019, s. 1-15, ISSN: 0939-6314 (Print) 1617-6278 (Online), Print Vol. 28 (6), s. 607-621

Hudson, CH.H., Dragomirecká, E., „Decision Making in Psychiatric Reform: A Case Study of the Czech Experience“, Central European Journal of Public Policy. 2019, 13(2): 15-27, ISSN: 18024866

Ira, Jaroslav (n.d.). Rethinking the genre: Urban biographies as means of creating critical public spheres. Urban History, 1-17. ISSN:  0963-9268 (Print), 1469-8706 (Online)

Jakoubek, Marek, „Zur ethnischen Indifferenz in Nordwestbulgarien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, Zeitschrift für Balkanologie 54 (1), 2018, s. 7-29, ISSN 0044-2356

Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka, „Fredrik Barth og studiet av etnisitet Refleksjoner over etnisk identitet i en verden preget av globale politiske, økonomiske og kulturelle endringer. Et intervju med professor Gunnar Håland“, Norsk antropologisk tidsskrift 29 (3-4), 2018, s. 102-123, ISSN 1504-2898

Kolek L., Šisler V., Brom C., „Video Games and Attitude Change – Can We Reliably Measure This? The Challenges of Empirical Study Design“ in: Gentile M., Allegra M., Söbke H. (eds), Games and Learning Alliance. GALA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11385. Springer, Cham 2019, s. 445-448, ISBN: 978-3-030-11547-0

Křížová, Markéta, „Krátkodobá migrace z českých zemí do Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století: případová studie provázaných dějin“, Český časopis historický 117 (3), 2019, s. 586-612, ISSN 0862-6111

Lehečková, Eva; Jehlička, Jakub, Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu, Časopis pro moderní filologii 101(2), 2019, s. 150-169, ISSN 2336-6591.

Lomová, Olga, „Oriental philology in the service of bettering man: Rudolf Dvořák’s Czech translation of the Daodejing“, Studia Orientalia Slovaca 17 (1), s. 17-36, ISSN 1336-3786

Markus, Radvan, „Bílá nemoc a Osudy dobrého vojáka Švejka: česká literatura v irskojazyčných inscenacích“, Divadelní revue 29 (3), 2018,  s. 63-78, ISSN 0862-5409.

Matějčková, Tereza, „Všichni jsme bez tváře. K textu Jana Bierhanzla“, Reflexe 56, 2019, s. 181-187, ISSN: 08626901

Mengozzi, Chiara, „La guerra di Flaiano, o l’etica della farsa“, Italian Studies 73 (4), 2018, online first, ISSN 0075-1634

Merunková, Lucie; Šlerka, Josef, „Goffman´s theory as a framework for analysis of self presentation on online social networks“, Masaryk University Journal of Law and Technology 13 (2), 2019, s. 243-276, ISSN 1802-5943.

Mudrochová, Radka, „La productivité et la fréquence d’emploi des verbes d’origine anglaise récemment lexicalisés dans les contextes français, québécois et tchèque“, Xlinguae 1XL, 2019, s. 96-108, ISSN 1337-8384

Nádvorníková, Olga; Dytrt, Petr, „Enseignement du français dans le milieu universitaire et employabilité“, Synergies Europe 13, 2018, ISSN 1951 – 6088

Pavúk, Peter; Horejs, Barbara, „Ceramics, Surveys, and Connectivity in Western Anatolia: The Middle and Late Bronze Age Bakırçay/Kaikos Valley Restudied“, Egypt and Levant 28, 2018, s. 461–490, ISSN 1015-5104.

Perutka, Lukáš; Balabán, Milan; Herman, Jan, „The Presence of the Bat’a Shoe Company in Central America and the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)“,  América Latina en la Historia Económica 25 (2), 2018, s. 42-76, ISSN 1405-2253

Pilný, Ondřej,  “Dermot Healy and Memory”, Ilha do Desterro 71 (2), 2018, s. 173-188, ISSN 0101-4846

Pilný, Ondřej, „Anxieties in Irish Theatre“, Journal of Contemporary Drama in English 7 (1), 2019, s. 29-45, ISSN 2195-0156 (print), ISSN 2195-0164 (online)

Poláková, Dora, „El eco de la risa de Dios. El concepto de novela según Milan Kundera y Mario Vargas Llosa“, Revista Letral 20, 2018, s. 102-112, ISSN 1989-3302

San Segundo, Eugenia; Skarnitzl, Radek, „A Computer-Based Tool for the Assessment of Voice Quality Through Visual Analogue Scales: VAS-Simplified Vocal Profile Analysis“, Journal of Voice.

Slačálek, Ondřej, „The Leadership of the Czech Far Right 1990-2017. Changes in Practical Ideology?“ Intersections. East European Journal of Society and Politics, [S.l.], v. 4, n. 4,, pp. 125-136. ISSN 2416-089X

Slačálek, Ondřej; Charvát, Jan, „Setkávání na okrajových scénách. Průsečíky politického a subkulturního radikalismu v polistopadovém Česku“, Český lid 106 (1), 2019, s. 107–126, ISSN: 00090794

Szczepanik, Petr, „Localize or Die: Intermediaries in a Small East-Central European On-Demand Market“, Cinéma&Cie 17 (29), 2018, s. 33–50, ISSN 2035-5270

Szczepanik, Petr, „Post-socialist Producer: The production Culture of a Small-Nation Media Industry“, Critical Studies in Television 13 (2), 2018, s. 207–226, ISSN 1749-6020

Šima, Karel, “Rytmus veřejných festivit. České národní slavnosti v 60. a 70. letech 19. století”, Český časopis historický 117(1), 2019, s. 94-122, ISSN 0862-6111

Špirit, Michael, „Podoby české textologie“, Slovo a smysl 16 (31), 2019, s. 225–235. ISSN 1214-7915

Štichauer, Pavel, „Kanonická typologie a smíšené časování v románských jazycích“, Časopis pro moderní filologii 101 (1), 2019, s. 21-39, ISSN 2336-6591.

Štichauer, Pavel, „Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech“, Slovo a slovesnost 80 (4), 2019, s. 285-305, ISSN 0037-7031 (Print) ISSN 2571-0885 (Online), IF = 0,412.

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Raný Mallarmé v českých překladech“, Slovo a smysl 31,2019, s. 40-62. ISSN 2336-6680.

Thein, Karel, „Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata“, Reflexe 55, 2018, s. 5–22, ISSN 0862-6901

Thein, Karel, „Motivace věčného návratu a problém času“, Reflexe 56, 2019, s. 125-135, ISSN 0862-6901

Vojvodík, Josef, Slovo a smysl / Word ans Sense,16, (31), 2019, s. 147-173, ISSN 1214-7915.

Wallace, Clare, „Společně na rozhraní: Téma nejistého společenství v současném britském divadle“ Divadelní Revue 29 (1), 2018, s. 7-17, ISSN 0862-5409.

Wiendl, Jan: Psát okem na zeď cely… Črta k vězeňské lyrice Václava Renče. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 132‒146; ISSN 1214-7915.

Zahrádka, Pavek, „Profesionální versus fanouškovská kulturní kritika“, Iluminace 31 (1), 2019,

Zahrádka, Pavel; Szczepanik, Petr, „Jednotný digitální trh jako hrozba, nebo příležitost? Rekonstrukce postojů českých distributorů ke strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě“, Iluminace 30 (3), 2018, s. 23-48, ISSN 0862-397X.

Článek (WoS)

Hnilica, Karel (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577-590. ISSN 0009-062X

Jakoubek, Marek – Lenka J. Budilová – Thomas Hylland Eriksen. 2019. The magic of anthropology: Interview with Prof. Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks 25 (1): 167-176. ISSN 1408-032X.

Jakoubek, Marek, „O etnických skupinách – a bez etnicity. K půlstoletému výročí vydání „Ethnic Groups and Boundaries““. Sociológia – Slovak Sociological Review 51(2): 137-151  ISSN: 0049 – 1225, elektronická verze ISSN 1336-8613

Jakoubek, Marek, „On the Process of National Indifferentiation. The case of Bulgarian ‘Czechs’“, Nations and Nationalism, 24 (2), 2018, s. 369-389, ISSN 1354-5078.

Jakoubek, Marek, „The death of informants or when a fieldworker outlives the community studied“, International Journal of  Social Research Methodology, Online First 2018, ISSN 1464-5300

Jakoubek, Marek. 2019. Ethnic indifference – Fredrik Barth’s conceptual blind spot. Anthropological Notebooks 25 (1): 57-76. ISSN 1408-032X.

Kolman, Vojtěch, „Duch je kost. K úskalím vědecké fyziognomie“, Filosofický časopis 67 (3), 2019, s. 1-21, ISSN 0015-1831

Kolman, Vojtěch, „Intuition and the end of all -isms“, Organon F 25 (3), 2018, s. 392-409, ISSN 1335-0668

Kolman, Vojtěch, „Jak přeměnit kvantitu v kvalitu. K Hegelovu pojmu míry“, Filosofický časopis 66 (3), s. 1-24. ISSN 0015-1831

Kotišová, Johana, „The elephant in the newsroom: Current research on journalism and emotion“, Sociology Compass 13 (5), e12677, ISSN 1751-9020

Kotišová, Johana, „When the crisis comes home: Emotions, professionalism, and reporting on 22 March in Belgian journalists’ narratives“, Journalism, Online First, 2017,  ISSN 14648849

Koura, Jan; Waters, Robert Anthony: ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet-Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution, International History Review, DOI: 10.1080/07075332.2019.1692892

Kratochvílová, Dana, „El presente de indicativo español y la perspectiva cognitiva: subjetivización y dominios de control“, Philologica Canariensia 24, s. 89-112, eISSN: 2386-8635

Kratochvílová, Dana, „The Spanish future tense and cognitive perspective: Tense, modality, evidentiality and the reflection of the grounding process“, Lingua 230, art. n. 102713, ISSN 0024-3841.

Kuhnová, Eva; Pěč, Ondřej; Dragomirecká, Eva; Pěčová, Jana; Šelepová, Pavla, „Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze“, Československá psychologie 62 (5), 2018, s. 477-487, iISSN 0009-062X

Malečková, Jitka, “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina, World Literature Studies 10 (1), 2018, s. 15 – 26, ISSN 1337-9275

Matějčková, Tereza, „Spor o pravdu“, Filosofický časopis 67 (1), 2019, s. 135-144, ISSN 0015-1831

Middleton, Guy D., „Bang or whimper? The evidence for collapse of human civilizations at the start of the recently defined Meghalayan Age is equivocal“, Science 361 (6408), 2018, s. 1204–1205, ISSN 0036-8075

Pavúk, Peter; Roosevelt, Christopher; Luke, Christina; Ünlüsoy, Sinan; Çakırlar, Canan; Marston, John M.; O’Grady, Caitlin R.; Pieniążek, Magda; Mokrišová, Jana; Scott, Catherine B.; Shin, Nami; Slim, Francesca G., „Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı“,  American Journal of Archaeology  122 (4), 2018, s. 645–688, ISSN 0002-9114; E-ISSN 1939-828X

Pieniążek, Magda; Roosevelt, Christopher H.; Luke, Christina; Pavúk, Peter, „Of Networks and Knives: A Bronze Knife with Herringbone Decoration from the Citadel of Kaymakçi (Western Anatolia)“, Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (2), 2019, 197–214, ISSN 0342-734X

Skarnitzl, Radek, „Fonetická realizace slovního přízvuku v češtině“, Slovo a slovesnost 79 (3), s. 199-216, ISSN 0037-7031

Slačálek, Ondřej; Svobodová, Eva „The Czech Islamophobic movement: beyond ‘populism’?“ Patterns of Prejudice, 52 (5), 2018, s. 479-495, ISSN 0031-322X

Sládek, Pavel, „Moses ben Aaron Morawczyk and His Treatise On the System of Education (1634/1635)“, Judaica Bohemiae 53 (2), 2018, s. 77-116, ISSN 0022-5738.

Šturm, Pavel, „Experimental evidence on the syllabification of two-consonant clusters in Czech“, Journal of Phonetics 71, 2018, s.126–146, ISSN 0095-4470

Takács, Lea; Smolík, Filip; Putnam, Samuel, „Assessing longitudinal pathways between maternal depressive symptoms, parenting self-esteem and infant temperament“, PLoS ONE 14(8): e0220633, 2019, s.1-18.

Thein, Karel, „Soul and Incorporeality in Plato“, Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, s. 53–95, ISSN 0046-1628

Thein, Karel, „Tactility, Detail, and Scale in the Photography of Sculpture“, Umění/Art 66 (5), 2018, s. 350–367, ISSN 0049 5123

Thein, Karel, „The Sublime, Nature’s Eloquent Gift: A review essay“, Eirene. Studia graeca et latina 53, 2017, s. 9-75, 2017, ISSN 0046-1628

Tomáš Murár, „„Je-li umělecká forma vtělením duchovního vztahu ke světu…“ Max Dvořák a umění Pietra Bruegela staršího“, Umění / Art LXVI (6), 2018, s. 458–465, ISSN 0049-5123.

Vojvodík, Josef, „Malá forma a její výbušný potenciál. „Lapkové“ Jiřího Pištory (1969)“, Česká literatura 66 (4), 2018, s. 504-526, ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Tělo…, jaký to terč pro šípy nejstrašlivějších muk“. Zahradníčkova báseň „Ó Šebestiáne“ jako průsečík jeho antropopoetiky a teopoetiky“. Česká literatura 66 (4), 2018, s. 813-839, ISSN 0009-0468

Voldřichová-Beránková Eva, „Preskakačica granica: inuitska žena u kanadskoj frankofonskoj književnosti“, Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2019, 51 (192), s. 101-108, ISSN 0455-0463. https://hrcak.srce.hr/228955

Walach, Václav, „On Narrative Violence: How Stories Inflict Harm in a Street Context“, Deviant Behavior (online), s. 1-14, ISSN 1521-0456

Wallace, Clare, “Marina Carr’s Hecuba: Agency, Anger and Correcting Euripides”, Irish Studies Review 27(4), 2019, s. 512-527, ISSN 0967-0882.

Žonca, Milan, „Avigdor Kara’s Appeal Reconsidered: A Transcription and English Translation of a Begging Letter Written by a Late Medieval Scholar from Prague“, Judaica Bohemiae 54 (2), 2019, 31-48

Článek v recenzovaném časopise

 

Bareš, Ladislav, „Sto let výuky egyptologie v češtině“, Pražské egyptologické studie XXII (2019), s. 5–20, ISSN 1214-3189

Bareš, Ladislav; Bělohoubková, Dana; Landgráfová, Renata; Smoláriková, Květa, „Další šachtová hrobka v Abúsíru – zatím více otázek než odpovědí (Jarní sezóna 2017 v prostoru velkých šachrtových hrobek z poloviny 1. tis. př. Kr. v západním Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 3–11, ISSN1214-3189

Biegel, Richard, „Zvláštní a karakteristické“. Probouzení památkového vědomí na pozadí zstavovacích plánů Prahy počátk 20. století, in: Zprávy památkové péče 05/2018, s. 411-421, ISSN 1210-5538

Cvrčková, Lenka, „Role skladatele Xian Xinghai (1905-1945) v modernizaci čínské hudby“, Nový Orient 73, 2018, s. 11-19, ISSN 0029-5302

Dovalil, Vít, „Sprachenwahl im internationalen Tourismus. Die Situation in Tschechien und in Prag“, Sociolinguistica 32 (1), 2018, s. 141-153, ISSN 0933-1883.

Dudová, Monika, „Cíle, metody a techniky multidisciplinárního týmu v Centru duševního zdraví“, Psychiatrie 23 (1), 2019, s. 32- 37. ISSN 1211-7579.

Humpál, Martin, „Frihet og rotløshet: Michael Konupeks Rutenia“, Tijdschrift voor Skandinavistiek 36 (2), 2018/19, s. 168–174, ISSN 1875-9505.

Janák, Jiří, „Migrace duchů. Význam ibise skalního ve sterém Egyptě“, Vesmír 97 (6), 2018, s. 366–369, ISSN 1214-4029

Křížová, Markéta, „Between “here” and “over there”: Short-term and circular mobility from the Czech Lands to Latin America (1880s-1930s)“, Hungarian Historical Review 7 (2), 2018, s. 191-218 ISSN 2063-8647

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Nové mýty o starých bozích. Ze stěn pohřební komory kněze Iufay“ Pražské egyptologické studie 20, 2018, 57-70, ISSN 1801-3899

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Setne Chamvaset – nezvedený syn faraona Vesermaatrea?“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 71–78, ISSN 1801-3899

Middleton, Guy D., „Should I Stay or Should I Go? Mycenaeans, Migration, and Mobility in the Late Bronze Age and Early Iron Age Eastern Mediterranean,“ Journal of Greek Archaeology 3, 2018, s. 115-143, ISSN 2059-4674

Mudrochová, Radka; Lazar, Jan, „La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tchèque et en français dans une perspective diachronique“, ELAS-SILDA, HS1 NEOLEX, 2018, s. 1-35, ISSN 2609-6609

Pilný, Ondřej, „Jak vypadá současné irské drama“, Svět a divadlo 29 (3),  2018, s. 92-99, ISSN 0862-7258.

Pilný, Ondřej, “Constructing the Irish in Central Europe: German Travel Narratives and Czech Political Emancipation in the Mid-nineteenth Century”. Journal of Irish Studies (IASIL Japan) 34 (October 2019), s. 11-25. ISSN 13467700.

Pilný, Ondřej, „Irské divadlo: od Keltského tygra k WTF“. Svět a divadlo 29 (4), 2018, s. 89-99, ISSN 0862-7258.

Sedláčková, Lucie, „Leren leven in een schizofrene toestand. Globalisering in de romans van Yasmine Allas en Rachida Lamrabet“, Vooys 37 (4), 2019, s. 36–45, ISSN 0921-3961.

Svatoňová, Kateřina; Heczková Libuše, „Hledání ženské kreativity v socialismu a její paranoidní karikatura“, Profil 3 2019, s 8–19, ISSN 1335-9770

Svatoňová, Kateřina; Heczková, Libuše, „Most: zona off limits“, Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, numero monografico di Romània Orientale, 31, 2018, s. 61–81. ISSN 1121-4015

Tropia, Anna, „From Paris to Gotha: The Circulation of Two Parisian Jesuit Courses between the 16th and the 17th century“, Mediterranea: An International Journal, 4, (2019), s. 75-106

Tylečková, Lea; Skarnitzl, Radek, „“The mapping of voice parameters in young healthy male speakers of Common Czech““. Akustické listy.

Vojvodík, Josef; Cosentino, Annalisa, „Un rinoceronte trascinato per le strade di Praga. Sogni lucidi, sintomo schizofrenico e dislocazione nella „capitale del dolore“, Romània Orientale 31, 2018, s. 277-304, ISSN 1121- 4015.

Voldřichová-Beránková, Eva, „Nourriture, repas et banquets dans la « légende urbaine » de Vernon Subutex“, Études de la littérature française des XXe et XXe siècles, 7, 2019, ISSN: 2257-5529

Voldřichová-Beránková, Eva, « No future forever. L’interartialité et l’intermédialité post-punk dans le roman français contemporain », Les Études Françaises Aujourd’hui, volume 11, 2019, 401 p., article 26, pp. 348-357, https://doi.org/10.18485/efa.2019.11.ch26

Wallace, Clare, “Transpositional Exchanges: Contemporary Anglophone Drama on the Czech National Stage”, Coup de Théâtre Special Issue: Crossing Borders, 2019, s. 235-257, ISSN 0752-5494.

Kapitola (Scopus)

Niebuhr, Oliver; Skarnitzl, Radek; Tylečková, Lea, „The acoustic fingerprint of a charismatic voice – Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings“, Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, Poznaň: ISCA 2018, s. 359-363, ISSN 2333-2042

Sloboda, Marián; Molnár Satinská, L.; Nábělková, M., „Language planning in Slovakia: Nation-building in the context of European integration“, in: Andrews, E. (ed.), Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China, Palgrave Macmillan, Cham 2018, s. 261–286, ISBN 978-3-319-70925-3

Škrabal, Michal; Benko, Vladimír, „Czech & Slovak Corpus Resources Go (not only) Latvian“, in: Kadri Muischnek, Kaili Müürisep (eds.), „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 8th International Conference Baltic HLT 2018″, Amsterdam, IOS Press 2018, s. 158-165, ISSN: 09226389

Tichý, Ondřej, “Lexical Obsolescence and Loss in English: 1700–2000“, in: Kopaczyk, Joanna; Tyrko, Jukka (eds.), Applications of Pattern-Driven Methods in Corpus Linguistics 82, John Benjamins, Amsterdam  2018, s. 81–103, ISBN 9789027200136

Kapitola v knize

Armand, Louis, „Guerilla Bathes at Noon: Cultural Militancy & the Poetics of Revolution.“ in: Erent, Vadim; Rhoads, Bonita (eds.), Dusan Makavejev: Eros, Ideology, Montage, Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-564-3

Armand, Louis, „Teratologies,“ in: Bohal, Vit; Breitling, Dustin (ed.), „Speculative Ecologies: Plotting through the Mesh,“ Prague, Charles University 2019, s. 162-176, ISBN 978-80-7308-946-7

Armand, Louis, „The Obscene Object of Post/Humanism“, in: Svitlana, Matiyenko; Roof, Judith (eds.), Lacan and the Posthuman, Palgrave Macmillan, London 2018, s. 15-26, ISBN 978-3-319-76327-9,

Barša, Pavel, „Mise střední Evropy“, in Brezňan, Peter a kol., „Umenie, estetika, politika“, Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2019, s. 277-287, ISBN: 978-80-972624-2-6.

Bažil, Martin, „Epic forms and structures in Late Antique Vergilian centos“, in: Reitz, Christiane – Finkmann, Simone (eds.), „Structures in Epic Poetry“, sv. III: „Continuity“, Berlin, De Gruyter 2019, s. 135-174, ISBN 978-3-11-049200-2.

Bažil, Martin, „Komika ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy“, in: Bažant, Vojtěch; Šorm, Martin (eds.), „Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě“, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 173-199, ISBN 978-80-7422-716-5.

Bělohoubková, Dana; Janák, Jiří, „Creative powers, royal authority and resurrection: Identifiucation of a non-royal person with the sun-god in the Late Period.“ In: J. Budka (ed.), Egyptian royal ideology and kingship under periods of foreign rulers (Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4,6), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, s. 149-158, ISBN978-3-447-11328-1

Brenišínová, Monika, „Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie,“ in: Galeta J., Šolc M. (eds.), Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Národní památkový ústav, Brono 2018, s. 2-19, ISBN 978-80-7480-108-2

Březinová, Helena, „A Community Incommunicado. On Troubled Communication in Hans Christian Andersen’s Fairy Tales“, in: Hans Christian Andersen and Community. Bom, Anne Klara, Jacob Bøggild, Johs. Nørregaard Frandsen (eds.), University Press of Southern Denmark 2019, s. 35-57, ISBN 9788740832204.

Buben, Radek, „Hedvábí s hrubou podšívkou: deklarace a reálná naplňování lidských práv v Latinské Americe“, in: Agha, Petr (ed.). „Lidská práva v mezikulturních perspektivách“. Praha, Academia, 2019, s. 227 – 251., ISBN 978-80-200-2958-4

Buben, Radek, „Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy viceprezidentského vládnutí“, in: Grauová, Šárka; Rudolfová, Alena; Tichý, Milan (eds..). „Brazílie v souvislostech“, Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 33-64, ISBN 978-80-7465-306-3

Čapek, Jakub, „Ravaisson and Ricoeur on Habit“, in: Scott Davidson (ed.), „A Companion to Ricoeur’s Freedom and Nature“, Rowman & Littlefield, Lanham 2018, s. 37-58, ISBN 978-1-4985-7888-2

Čermák Petr. InterCorp, a Parallel Corpus of 40 Languages. In: Doval Reixo, Irene –  Sánchez Nieto, María Teresa. Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New Resources and Applications. Amsterdam: Benjamins, 2019, s. 93-102. ISBN: 9789027202345, online 9789027262844

De Santis, Daniele, „Méditations Hégéliennes vs. Méditations Cartésiennes. Edmund Husserl and Wilfrid Sellars on the Given,“ in: Alfredo Ferrarin, Dermot Moran, Elisa Magrì, Danilo Manca (eds.), Hegel and Phanomenology, Boston, London, Springer 2019, pages  177-190, ISBN 978-3-030-17545-0

De Santis, Daniele, “Das Wunder hier ist die Rationalität. Remarks on Husserl on Kant’s Einbildungskraft and the Idea of Transcendental Philosophy (With a Note on Kurd Laßwitz)“, in: M. Doyon, A. Dumont (eds.), Imagination in Kant and Husserl, special issue of The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Routledge 2019, s. 268-287, ISBN 9780367183691

Doležalová, Lucie, “Moving Lists: Enumeration between Use and Aesthetics, Storing and Creating,” in: Mulligan, Amy C.;  Mundal, Else (eds.), „Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities, Acta Scandinavica 8, Turnhout, Brepols, 2019, s. 201-225, ISBN 9782503578101.

Doležalová, Lucie, “Svatý Nikdo a hranice středověké latinské parodie,” in: Šorm, Martin; Bažant, Vojtěch, „Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě“, Praha, Lidové noviny, 2019, s. 109-118.

Doležalová, Lucie, “The Velislav Bible in the context of late medieval Biblical retellings and mnemonic aids,” in: Panušková, Lenka (ed.), The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages, Central European Medieval Studies, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, s. 69-86, ISBN 9789462980440

Dovalil, Vít, „Förderung von Deutsch als Fremdsprache in Tschechien: Theoretische Voraussetzungen und praktische Konsequenzen“, in: Ammon, Ulrich; Schmidt, Gabriele (eds.), „Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte“, Berlin/München/Boston, Walter de Gruyter 2019, 701-718, ISBN 978-3-11-047923-2

Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek, „Introduction“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 1-19; ISBN 9781138617650.

Grauová, Šárka, „O direito a beleza (Apontamentos de uma aluna anónima)“, in: Schwarz, Roberto; Fonseca, Maria Augusta (eds.), Antonio Candido 100 Anos), Editora 34, 2018, s. 87-93. ISBN 978-85-7326-717-4

Grauová, Šárka, „Policarpo Quaresma aneb Smutný konec muže, který věřil slovům“, in: Barreto, Lima (ed.), Smutný konec Policarpa Quaresmy, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-173-9

Horová, Mirka, „The Satanic School“, in: Tuite, Clara (ed.), „Byron in Context“ [Literature in Context], s. 183-189, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, ISBN 9781107181465.

Horová, Miroslava, „“Hurl’d first out of and then back again to Chaos“: Byron’s Lucretian Regency „, in: Horová, Miroslava, Kelsall, Malcolm; Graham, Peter (eds.), Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, NewCastle, s. 119-133, ISBN 978-1-5275-0607-7

Humpál, Martin, „Frihet og rotløshet: Michael Konupeks Rutenia“, in: Broomans, Petra; Ester Jiresch; Klok, Janke; Schüppert, Anja (eds.), „Transit – ‚Norden‘ och ‚Europa'“, Groningen, Barkhuis 2018, s. 224–232, ISBN 9789492444776.

Jakoubek, Marek, „A “Hollow” Legacy of Ethnic Groups and Boundaries. A Critique of the reading and quoting “Barth 1969”“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 169-186; ISBN 9781138617650.

Jakoubek, Marek. 2019. „O reemigrantech, vázaných vkladech a čekání na omluvu“, in: Brouček, Stanislav a kol. Česká diaspora a Evropa: Co bylo a co bude?, Praha/Pelhřimov: EÚ AVČR/Nová tiskárna Pelhřimov, str. 220-225; ISBN: 978-80-88081-24-1.

Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka, „Fredrik Barth and the study of ethnicity. Reflections on ethnic identity in a world of global political, economic and cultural changes. Interview with Professor Emeritus Gunnar Haaland“, in: Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.), Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London: Routledge 2019, s. 187-211; ISBN 9781138617650.

Janák, Jiří, „Akhenaten: Monotheism or Monopoly?“. In: M. Bárta, M. Kovář (eds.), Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History, Praha, Academia, s. 187-212, ISBN 978-80-200-2907-2

Kolman, Vojtěch, „Master, Slave, and Wittgenstein. The Dialectic of Rule-following“, in: Berg, Alexander; Mácha, Jakub (eds.), Hegel and Wittgenstein. Reevaluation of Differences, deGryuter, Berlin 2019, ISBN 978-3-11-057278-0

Koura, Jan;  Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P.; Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, I.B. Tauris, London 2018, s. 74-94, ISBN 9781788310550

Kováříková, Dominika; Kovářík, Oleg, „Automatic Identification of Academic Phrases for Czech“, in: Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan (eds.), „Computational and Corpus-Based Phraseology“, Malaga, Springer LNAI Volume 2019, s. 227-238, ISBN 9783030301354.

Křížová, Markéta, „Josef Polišenský and the Founding of Ibero-American Studies in Czechoslovakia“, in: Naumann, Katja; Loschke, Torsten; Marung, Steffi; Middell, Matthias (eds.), In Search of Other Worlds: Towards a Cross-Regional History of Area Studies, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2018, s. 129-166, ISBN 978-3-96023-054-0

Lomová, Olga, „Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice“, in: Ondřej Klimeš a kol., Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace, Praha, Academia 2019, s. 216–247, ISBN 978-80-200-2962-1 m

Lomová, Olga, „Pražská sinologická škola v historických souvisostech“, in: Andrš, Dušan (ed.), Pohled novýma očima : pražská škola sinologie o čínské literatuře, Praha, FF UK, Togga, 2018, s. 7-12, ISBN 978-80-7308-865-1

Lomová, Olga, „Stéblo uchopené ve filosofické krizi. „Čínská filosofie“ v dobových souvislostech“, in: Petr Kužel a kol. Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia, Praha 2018,  s. 209-236, ISBN 978-80-7007-525-8

Mačutek, Ján; Čech, Radek; Milička, Jiří; „Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank“, in: Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019), Paris, ACL 2019. s. 110-117. ISBN 978-1-950737-65-9

Masař, Tomáš, „Rukopisy královédvorský a zelenohorský mezi fennomany. Recepce českých rukopisů ve Finsku v době národního probuzení Finů“, in: Dobiáš, Dalibor a kol., „Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění“, Praha, Academia 2019, s. 1419-1435, ISBN 978-80-200-2918-8.

Matějčková, Tereza, „History as the Progress in the (Un)Consciousness of Freedom?“, in: Krijnen, Christian (ed.), Concepts of Normativity: Kant or Hegel?, Leiden, Brill 2019,  ISBN: 9789004409705

Mengozzi, Chiara, „La letteratura italiana all’epoca della crisi climatica“, in: Carrara, Giuseppe; Lapia, Roberto (eds.), „Narrativa italiana degli anni Duemila: cartografie e percorsi“, Paris, Presses Universitaires de Paris Nanterre 2019, s. 23-39, ISBN 9782840163503

Mengozzi, Chiara, “Il romanzo degli altri. Trent’anni di narrativa italiana postcoloniale e della migranza”, in:  Alfano, Giancarlo; de Cristofarto, Francesco (eds.), Il romanzo in Italia, vol. 4, Carocci, Roma, 2018, s. 435-447, ISBN 978-88-430-8524-8

Mudrochová, Radka, „À la recherche de la typologie et de la définition de lemprunt dans le milieu linguistique tchèqueE“, in: Sablayrolles, Kacprzak, Mudrochová (éds.) „L‘ emprunt en question(s)“, Limoges,  Lambert-Lucas 2019. La lexicothèque, s.  1-20, ISBN : 978-2-35935-230-6

Mudrochová, Radka, „Hipster, preppy, girly…À propos des néologismes liés à la mode et leur circulation en français et en tchèque“, in: A. Napieralski, J.-F.Sablayrolles, Ch. Jacquet-Pfau (eds.), Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues, Łódź 2018, WUŁ, s. 133-146, ISBN 978-83-8088-786-2

Opatrný, Josef, „Checoslovaquia y Caribe hispano en los cincuenta y sesenta del siglo veinte“, in: Gallardo-Saborido, Emilio J. (ed.), Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana, Ibero-Americana Pragensia Supplementum, Karolinum, Praha 2018, s. 169-186, ISBN 978-80-246-3816-4

Opatrný, Josef, La sociedad de Bohemia del siglo XIX y la guerra hispano-norteamericana, in: España y Estados Unidos en 1898. La guerra a través de la prensa europea, ed. José Girón Garrote. Universidad de Oviedo 2018, ISBN 978-84-16343-79-9, s. 67-78.

Opatrný, Josef; Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, Cuba y Checoslovaquia durante a Guerra Fría: Estudio de caso, in: Azcona Pastor, José Manuel;  Escalona Chádez, Israel; García Salgado, Mónica (eds.),  Relaciones bilaterales España-Cuba (siglo 20), Sílex Universiad. Madrid 2018, str. 511 -544, ISBN 978-84-77370317

Osvícenství a obrození. Několik poznámek ke vztahu „českého“ osvícenství a „českého“ národního „obrození“. In: Jan Horský – Miroslav Hroch, Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? Slon, 2018, s. 133-168. ISBN: 978-80-741-9273-9

Perutka, Lukáš, „Kolache a Colatches. Tradice a proměny valašské stravy v Texasu“, in: Urbanová, Svatava; Dokoupil, Lumír; Ivánek, Jakub; Pumpr, Pavel (eds.), „Valašsko: historie a kultura. II., Obživa“, Ostrava, Ostravská univerzita 2019, s. 168-179, ISBN 978-80-7599-103-4.

Poláková, Dora, „El hechizo de Salomé“, in: Oviedo, Rocío; Cano, Jeús; Bravo, Cristina (eds.). Un universo de universos y una fuente de canciones. Madrid: Editorial Verbum, 2019, s. 45-55, ISBN 9788490747650

Poncarová, Petra Johana, „Derick Thomson’s An Rathad Cian (The Far Road, 1970): Modern Gaelic Poetry of Place Between Introspection and Politics“, in: M. Szuba, J. Wolfreys (eds.), The Poetics of Space and Place in Scottish Literature,  Palgrave Macmillan, 2019, s. 209-229, ISBN 978-3-030-12644-5

Poncarová, Petra Johana, „Ruaraidh MacThòmais is Gairm“, Rannsachadh na Gàidhlig 9: Cànan is Cultar, ed. M. Bateman and Richard Cox (Sleat: Clò Ostaig, 2019), s. 141-150, ISBN: 9780956261557

Procházka, Martin, „The Czech Reception of Blake: From Catholic Modernism to Alternative Culture“, in: Paley, Morton; Erles Sibylle (eds.), „The Reception of William Blake in Europe“, London, Bloomsbury Academic 2019, s. 457-478, ISBN HB 978-1-3500-9763-6

Průchová, Andrea, „Crossing the (Visual) Lines. Conceptualization of the Notion of Occupation in the Czech Modern History through Visual Representations“, in: Kleemola, O.; Pitkänen, S. (eds.), Photographs and History. Interpreting Past and Present Through Photographs, Turku University Press, Turku, s. 189-210, 2018, ISBN 9789512974801

Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, „Fonetický aspekt verbální komunikace“, in: Neubauer, Karel (ed.), „Kompendium klinické logopedie“, Portál, Praha 2018, s. 122-169, ISBN 978-80-262-1390-1

Sládek, Pavel, „A Sixteenth-Century Rabbi as a Published Author: The Early Editions of R. Mordecai Jaffe´s Levushim“, in: Bregoli, Francesca; Ruderman, David B. (eds.), „Connecting Histories: Jews and Their Others in Early Modern Europe, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 2019, s. 49-66, ISBN 9780812250916

Sládek, Pavel, „Maharalův spis Lampa přikázání: Poznámky k Maharalovu exkluzivistickému univerzalismu a židovské historiografii“, in: Jehuda Leva ben Becalel (Maharal), Lampa přikázání (transl. Mirko Beneš, ed. Pavel Sládek), Praha: Academia, 2019, s. 11-39, ISBN 978-80-200-2959-1.

Sládek, Pavel, „Sixteenth-Century Jewish Makers of Printed Books and the Shaping of Late Renaissance Jewish Literacy“, in: Bronner, Simon – Battegay, Caspar (eds.), „Connected Jews: Expressions of Community in Analogue and Digital Culture“, London, Littman Library of Jewish Civilization in association with the Liverpool University Press, 2018, s. 45-68, ISBN 978–1–906764–86–9.

Stančo, Ladislav, „New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan“, In: Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka (eds.), A Millennium of History. The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovič Sarianidi. Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Archäologie in Iran und Turan, Band 17, Reimer 2019, s. 171-188.

Szczepanik, Petr, „Breaking through the East-European Ceiling: Minority Co-production and the New Symbolic Economy of Small-Market Cinemas“, in:  Hammett-Jamart, Julia; Mitric, Petar; Novrup Redvall, Eva (eds.), „European Film and Television Co-production: Policy and Practice“, New York, Palgrave Macmillan 2018, s. 153–173, ISBN 9783319971568.

Šebesta, Karel; Hedin, Tora, „Cesty Rukopisů královédvorského a zelenohorského ke švédskému čtenáři“, in: Dobiáš, Dalibor a kol., „Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění“, Praha, Academia, nakl. Akademie věd České republiky 2019, s. 1369-1392, ISBN 978-80-200-2918-8

Šisler, Vít, „Critical War Game Development: Lessons Learned from Attentat 1942“, in: Hammond, Philip; Pötzsch, Holger (eds.), „War Games: Memory, Militarism and the Subject of Play“, New York, Bloomsbury Academic 2019, s. 201-222, ISBN: 978-1-5013-5115-0.

Šisler, Vít. „Virtual Worlds, Digital Dreams: Imaginary Spaces of Middle Eastern Video Games“, in: Zayani, Mohamed (ed.), „Digital Middle East: State and Society in the Information Age“, London, Hurst, 2018, s. 59-83, ISBN 9781849049054.

Štichauer, Pavel, „Mixed paradigms in Italo-Romance. A case of morphologization of auxiliary selection? In: Italian Dialectology at the Interfaces Edited by Silvio Cruschina, Adam Ledgeway and Eva-Maria Remberger [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 251] 2018, s. 79–100, ISBN 9789027201768

Štichauer, Pavel, „Some remarks on clipping of deverbal nouns in French and Italia“, in: Bonami, O.; Boyé, G.; Giraudo, H.; Namer, F. (eds.), The lexeme in descriptive and theoretical morphology, Language Science Press, Berlin 2018, s. 159-172, ISBN-13 978-3-96110-110-8

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Náš Mallarmé“, in: Marès, Antoine; Riedlbauchová, Tereza (eds.), Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 138-151, ISBN 9788087376447.

Thein, Karel, „Socratic Voices in Derrida’s Writing“, in: Moore, Christopher (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Socrates, Leiden-Brill 2019, s. 950–974, ISBN 9789004396753

Thumm-Doğrayan, Diane; Pavúk, Peter; Pieniążek, Magda, „Economy and storage strategies at Troy“, in: Garcia, Dominique; Orgeolet, Raphaël; Pomadère, Maja; Zurbach, Julien (eds.), „Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory)“. Conference held in Marseilles, 16–17. October 2014, Oxford, Archaeopress 2019, s. 169–187, ISBN 978-1-78969-132-0.

Tropia, Anna, „Francisco de Toledo: Setting a Standard for Jesuit Philosophy“, in: Casalini, Cristiano (ed.), „Jesuit Philosophy on the Eve of Modernity“, Leiden, Brill, 2019, pp. 251-269, ISBN 9789004394414

Tropia, Anna, „The transmission of Philosophy from Manuscript to Printed Texts. The case of Maldonado’s De origine, natura et immortalitate animae“, in M. Meliado‘-S. Negri (eds.), Praxis der Philosophierens, Praktiken der Historiographie. Freiburg, Karl Alber Verlag, 2018, s. 76-102, ISBN 9783495489468

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora, „Classical and Hellenistic Transport Amphorae from the Yambol Province“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simon (eds.), : „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216, ISBN 9781789250541

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, „Excavations at the Roman Site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015). An Interim Report“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simoon (eds.), „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216. ISBN 9781789250541

Vojtěch, Daniel, „Zum Sinn des Rokoko-Gartens: Camill Hoffmann und der „Prager Kontext“ vor 1914. Übersetzungen, Kritik, Interpretationen“, in: Weinberg, Manfred; Wutsdorff, Irina; Zbytovský, Štěpán (eds.), Prager Moderne(n). Interkulturelle Perspektiven auf Raum, Identität und Literatur, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, s. 67-84, ISBN 978-3-8376-4174-5

Vojtěch, Daniel: Ideas on the Move: Approaching the Changes of Modernist Periodicals in the Czech Lands after 1900 and the Early Reception of Psychological Anthropology (Sigmund Freud, Otto Weininger). In Nekula, Marek (Hrsg.): Zeitschriften als Knotenpunkten der Moderne/n. Prag – Brünn – Wien. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2019, S. 35-47.

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Priests in prisons”: Religious Experience in Extreme Circumstances – the Theopoetics of Jan Zahradníček’s (1951–1960) Poems Written behind Bars“, in: Sosnowska, Danuta; Drzewiecka, Ewelina (eds.), The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought, Warsaw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018, s. 198-243, ISBN 978-83-235-3717-5

Vojvodík, Josef „Dynamika exploze a umění uprostřed Evropy (1908-1928)“, in: Srp, Karel (ed.): „Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě“, Praha – Olomouc, Arbor vitae – Muzeum umění Olomouc 2018, s. 22–31, ISBN: 978-80-88256-08-3.

Voldřichová-Beránková, Eva, „České překlady Charlese Crose a Tristana Corbièra“. Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Antoine Marès a Tereza Riedlbauchová (eds.), Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 134-145, ISBN 978-80-87376-44-7, s. 126-137.

Voldřichová-Beránková, Eva, „Symbiose ou ‘solitude à trois’ ? Le théâtre yiddish à Montréal face aux communautés francophone et anglophone“, in: Majer, Krzysztof; Fruzińska, Justyna; Kwaterko, Józef; Ravvin, Norman (eds.), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives sur la littérature et la culture ives canadiennes, Series: Francopolyphonies 25, 2018,  s. 203-216, ISBN 978-90-04-37941-1

Walach, Václav, „Vernacular Security in a Socially Excluded Locality“,  in: Ondrejcsák, Róbert; Bátor, Peter; Turcsányi, Richard Q.; Mochťak, Michal (eds.), „Panorama of Global Security Environment 2017-2018. The Central European Perspectives“, Bratislava, STRATPOL 2018, s. 125-142, ISBN 978-80-972526-2-5

Zahrádka, Pavel; Szczepanik, Petr, „The White Elephant in the Room: Implications of the Digital Single Market Strategy for Film and Television Distribution in the Czech Republic“, in: Sundara Rajan, Mira T. (ed.), „Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe“, Cambridge: Cambridge University Press 2019, s. 238-258, ISBN 9781107156364..

Zdichynec, Jan, „Regiuncula Hexapolis Lusatia Superior. Górne Łużyce oczami Czechów, Niemców, Polaków i łużyckich Serbów „, in: Przemysław Wiszewski (ed.), Historia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, s. 49-84, ISBN 978-83-

Zdichynec, Jan, Die konfessionelle Zeit in den Oberlausitzischen Frauenklöstern. Krise und Erneuerung des monastischen Lebens in der bikonfessionellen Oberlausitz, in: Epitaphien Netzwerke Reformation. Zittau und die Oberlausitz im konfessionellen Zeitalter, Städtische Museen Zittau – Verlag Gunter Oettel, Mit einem Bestandskatalog der Zittauer Epitaphien, Zittau 2018, hrsg. Peter Knüvener, 45-52, ISBN 978-3-944560-43-4

Zdichynec, Jan, Hornolužické Šestiměstí jako soused severních Čech, in: Roman Karpaš, Petr Freiwillig a kolektiv, Jizerské hory. O historii a umění do roku 1813, Nakladatelství RK, 2019, ISBN 978-80-87100-43-1, s. 72–79

Zdichynec, Jan, Pobělohorský exil v širších souvislostech, in: Roman Karpaš, Petr Freiwillig a kolektiv, Jizerské hory. O historii a umění do roku 1813, Nakladatelství RK, 2019, ISBN 978-80-87100-43-1, s. 168–172

Kniha

Březinová, Helena, Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena: Mezi romantismem a modernitou, Host, Praha 2018, ISBN 978-80-7577-612-9

Eriksen, Thomas H.; Jakoubek, Marek (eds.),  Ethnic groups and boundaries today. A legacy of fifty years, London, Routledge 2019; ISBN 9781138617650.

Halík, Tomáš, Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment, Herder Verlag, Freiburg 2019. ISBN 978 – 3 – 451 – 38469 – 1

Housková, Anna, Nekonečný Borges, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-234-7

Kacprzak, A.; Mudrochová, R.; Sablayrolles J.-F. (éds). L’emprunt en question(s), conceptions, réceptions, traitements lexicographiques, Limoges, Lambert Lucas 2019, ISBN/EAN 978-2-35935-230-6.

Petříček, Miroslav, Philosophy en noir. Rethinking Philosophy after the Holocaust, Karolinum Press 2019, transl. Phil Jones, ISBN 978-80-246-3853-9

Kelsall, Malcolm; Graham, Peter; Horová, Mirka (eds.),“Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2018, ISBN 978-1-5275-0607-7

Kotišová, Johana, Crisis Reporters, Emotions, and Technology: An Ethnography, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2019, ISBN 978-3-030-21428-9 (e-book).

Koura, Jan: Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha: Epocha 2019, ISBN: 978-80-7557-199-1, 328 stran

Kratochvílová, Dana, „Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings“, Praha, Karolinum 2018, ISBN 9788024638690

Lupač, Petr, Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society, Emerald¨Publishing, Bingley 2018, ISBN: 978-1-78756-548-7

Malečková, Jitka; Kučera, Petr, Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století, Praha: Academia 2019, ISBN 978-80-200-2916-4

Petříček, Miroslav, Filosofie en noir, Karolinum, Praha 2018, ISBN 978-80-246-3917-8

Putna, Martin; Šuman, Záviš; Vaníček, Jakub (eds.), Jakub Deml: Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha,“ Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2758-0

Spurný, Matěj, „Making the Most of Tomorrow: A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia“, Edice Václav Havel Series, Karolinum, Praha 2019, ISBN 978-80-246-4017-4.

Stančo, Ladislav; Tušlová, Petra, „Sherabad Oasis: tracing historical landscape in southern Uzbekistan“, Reports of the Czech-Uzbekistani Archaeological Mission in southern Uzbekistan vol. 2, Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-3902-4.

Šebek, Josef, Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, ISBN 978-80-7308-925-2

Šebesta, Karel; Šormová, Kateřina; Gráf, Tomáš; Hejhalová, Věra; Kukrechtová, Barbora, „Korpusy v jazykovém vyučování“, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-897-2

Šormová, Kateřina; Šebesta, Karel; Gráf, Tomáš; Hudáková, Andrea; Hejhalová, Věra; Baštová, Barbora, „Korpusy v jazykovém vyučování II“, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2019, 190 stran, ISBN 978-80-7308-931-3 (print); ISBN 978-80-7308-932-0 (online: pdf)

Šuman, Záviš, Melpoména v okovech? Povahokresba ve francouzské tragédii 17. století. Praha, Karolinum 2019, ISBN  9788024643304.

Vaněk, Václav; Wiendl, Jan (eds.), Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století, FF UK, Praha 2018, ISSN 2336-6680

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan (eds.), „Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960“, Praha,  Institut pro studium literatury 2018, s. 578, ISBN 978-80-87899-80-9.

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, Jan Zahradníček: Poezie a skutečnost existence, Institut pro studium literatury, Praha 2018, ISBN 978-80-87899-79-3

Wiendl, Jan; Wiendlová, Zdena (eds.), Ve znamení „jadis“. Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950, Pistorius  a Olšanská, Příbram 2018, ISBN 978-80-7579-029-3

Zádrapa, Lukáš, Sün-c‘, Praha: FF UK a Academia, 2019. 532 s. ISBN 978-80-200-2956-0

Příspěvek ve sborníku

Monika Brenišínová, „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, in: Eva Csémyová; Jakub Hauser; Tereza Johanidesová; Adéla Klinerová (eds.), „Překračování hranic: Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech“, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 9–28, ISBN 978-80-7308-940-5.

Augustinová, Alžběta, „Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan),“ in: Sagdullaev, A. S. (ed.), The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia, Tashkent 2018, s. 35–48.

Červinková, H., Golden J.D., Wrocławska Hala Stulecia – zmienność historycznej pamięci i tożsamości w kulturowym krajobrazie miasta (Centennial Hall in Wrocław – Shifting Historical Memory and Identity in an Urban Cultural Landscape), in: Maria Mendel, Wiesław Theiss (eds.), , Pamięć i miejsce. Perspektywa społęczno-edukacyjna (Memory and Place. Socio-Educational Perspective), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. pp. 341-356, ISBN 978-83-7865-749-1

Gabrhelíková, Kateřina, „La familia Böhlendorf y la vida cotidiana de los colonos alemanes en el sur de Chile en la segunda mitad del siglo XIX“, in: Opatrný, Josef (coor.), „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“, 2019, s. 155-170 (Ibero-Americana Pragensia Supplementum 51), ISBN 978-80-246-4259-8.

Hála, Martin, „United Front Work by Other Means: China’s “Economic Diplomacy” in Central and Eastern Europe“, in: Jamestown China Brief 10(9), 2019

Chládková, Kateřina, Černá, Martina, Paillereau, Nikola, Skarnitzl, Radek & Oceláková, Zuzana, „Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences.

Jakoubek, Marek, „Správa Československého Národného Domu T. G. Masaryka v Sofii – odbočka Brašljanica pri Plevne (1932)“, in: Koňariková, Katarína (ed.), 70. Výročie príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, Bratislava: Spolok Slovákov z Bulharska 2019, s. 50-58. ISBN: 978-80-973362-0-2.

Poláková, Dora, „‚La crónica modernista como puerta a la modernidad „, in: Strosetzki, Christoph (coord.) Perspectivas actuales del hispanismo mundial: Literatura – Cultura – Lengua, volumen II. Münster: Verlag readbox publishing GmbH – readbox unipress 2019, s. 411-419, ISBN 978-3-8405-0186-9.

Skarnitzl, Radek & Niebuhr, Oliver, „Measuring a speaker’s acoustic correlates of pitch – but which? A contrastive analysis based on perceived speaker charisma“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences

Skarnitzl, Radek & Volín, Jan, „The effect of durational cues on the reassignment of a syllable in the metrical structure of Czech sentences“, in: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences

Voldřichová-Beránková Eva, „Quel Golem pour le vingt-et-unième siècle ?“ in  BARTHA-KOVÁCS, Katalin, KARUL, Robert, TUREKOVÁ Andrea (eds.), Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergeantes et disparaissantes de l’humain, Szeged, Jatepress, 2019, ISBN 978-963-315-379-6, pp. 286-294.

 

 

Příspěvek ve sborníku (Scopus)

Girella, Luca; Pavúk, Peter; Pieniążek; Magda, „Past and Present: Defining Identities and Memory Along the East Aegean and West Anatolian Interface“, in: Borgna, Elisabetta; Caloi, Ilaria; Carinci, Filippo; Laffineur, Robert (eds.), „MNEME. Past and Memory in the Aegean Bronze Age“. 17th International Aegean Conference held at the University of Udine, Department of Humanities and Cultural Heritage and at the Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanities on 17–21 April 2018. Aegaeum 43 (2019) s. 523–531, ISSN 0776-3808.

Škrabal, Michal; Benko, Vladimír, „Make my (Czechoslovak word of the) day“, in Kosem, Iztok et al. (eds.). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o, s. 467-477, ISSN: 25335626

Šturm, Pavel; Volín, Jan, „Perceptual evaluation of early versus late F0 peaks in the intonation structure of Czech question-word questions“, in: „Proceedings of Interspeech 2019“, Graz, ISCA 2019, s. 1976–1980, ISSN 1990-9772.

Sborník

Augustinová, Alžběta, „Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan),“ in: Sagdullaev, A. S. (ed.), The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia, Tashkent 2018, s. 35–48.

Stať v katalogu

Sovilj, Milan, „Juhoslovanské pohľady na prvú Československú republiku“, in: Jarinkovič, Martin; Kárpáty, Vojtech; Dulovič, Erik a kol. (ed.), „Košice 1918–1938. Zrod metropoly východného Slovenska“, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice 2018, s. 14–15, ISBN 978-80-973178-0-5

Zdichynec, Jan, „Die Lausitzer Klöster in der Barockzeit: katholische Kulturpropaganda und Bildungspolitik zwischen Sachsen und Böhmen“, in: Marius Winzeler (ed.), Sachsen – Böhmen 7000. So nah – so fern, Staatliches Museum Chemnitz – Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 359-366

Recenze ERIH Plus

Bažil, Martin, rf. „Markéta Klosová: Divadelní svět J. A. Komenského. Praha, Academia 2016“. Acta Comeniana 31, 2017 (vyšlo 2019), s. 134-141, ISSN 0231-5955.

Doležalová, Lucie, “Fifteen Medieval Latin Parodies (Toronto Medieval Latin Texts 35), ed. by Martha Bayless, Toronto 2018 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies), 122 S.” in Mittellateinisches Jahrbuch 54,1 (2019): s. 201-204. ISSN: 0076-9762, ISBN: 978‑3‑7772‑1910-3

Jehlička, Jakub, „The many whys of the psycholinguistics of gesture“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics 10 (2), 2019, s. 84-89, ISSN 2336-6702

Lehečková, Eva, „Applied Construction Grammar: What is the benefit for SL/FL learners and their teachers?“, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics, 10 (2), 2019, s. 90-98, ISSN: 2336-6702

Rákosník, Jakub, „Zemřel Igor Tomeš, vědec širokého rozhledu, vynikající učitel a mezinárodní expert“, Sociologický časopis 54 (2), 2018, s. 277 – 280, ISSN: 0038-0288

Zádrapa Lukáš. „Review of G. E. R. Lloyd, Jingyi Jenny Zhao (eds.) (in collaboration with Qiaosheng Dong), Ancient Greece and China Compared, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, xv, 430 pp“, East Asian Science, Technology, and Medicine 49, 2019, s. 128–133. 1562-918X

Recenze (WoS)

Hanzal, Tomáš, „Pavel Kouba: Řeč a zjevnost“, Filosofický časopis 67 (2), 2019, s. 277-280, ISSN 0015-1831

Humpál, Martin, „A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975“, Scandinavica 57 (2), 2018, s. 97-100, ISSN 0036-5653.

Tichý, Ondřej, „Gabriele Stein: Word Studies in the Renaissance“. Linguistica Pragensia 28 (1), 2018, s. 119-123, ISSN1805–9635

Recenze

Doležalová, Lucie, “Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), ed. Michal DRAGOUN, Scriptorium, Praha 2017” in Studia mediaevalia Bohemica 9:2 (2017) [2019]: s. 274-276. ISSN: 1804-0977

 

Zvláštní číslo časopisu

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal; Špirit, Michael, „Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019)“, Praha, FF UK 2019 (zvláštní příloha časopisu Slovo a smysl č. 32), 120 stran,ISSN 1214-7915

Popularizační článek

Cieslarová, Olga; Pehal, Martin, „Svátek medvěda: nový rituál v tradičním kontextu“, Dingir 22 (3), 2019, s. 89–91, ISSN 1212-1371

Zdichynec, Jan, Bohosudov a putování Lužických Srbů, Krušnohorské noviny, 2019, č. 2, s. 10-13, ISSN 2533-350X

Zdichynec, Jan, Lidé z Lužice mají k Čechám blízko – geograficky i srdcem, Krušnohorské noviny, 2019, č. 2, s. 14-15, ISSN 2533-350X

Biografická informace (WoS)

Rákosník, Jakub, „Zemřel Igor Tomeš, vědec širokého rozhledu, vynikající učitel a mezinárodní expert“, Sociologický časopis 54 (2), 2018, s. 277 – 280, ISSN: 0038-0288