Partneři

Formálně projekt nemá projektové partnery ve smyslu Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná i specifická část. V rámci projektu probíhá a bude probíhat nicméně celá řada výzkumných spoluprací s domácími pracovišti a především se zahraničními výzkumnými partnery. Internacionalizace výzkumu, která je na FF UK naprosto běžnou podmínkou odborné výzkumné činnosti, bude dále posílena intenzivnější výzkumnou spoluprací s přední univerzitou KU Leuven.

Katolická univerzita v Lovani (KU LEUVEN) je největší belgickou univerzitou, která byla založena v roce 1425. V současné době se jedná o renomovanou univerzitu, která se v mezinárodním srovnání QS rankingu umisťuje na 82 místě a v evropském regionu patří do top 50. V oblasti Arts and Humanities je na 60 místě ve světovém srovnání. V současnosti, KU Leuven vzdělává více než 51 tis. studentů, z nichž zhruba 12% jsou zahraniční studenti z více než 120 zemí světa. Z personálního hlediska zaměstnává univerzita 5.300 akademických pracovníků, více než 2.700 administrativního a technického personálu a téměř 8.200 osob v oblasti nemocničního personálu. Univerzita nabízí vzdělávání v 15 kampusech v 11 městech.

Ve vztahu k organizačnímu uspořádání je KU Leuven složena ze čtrnácti fakult, 50ti oddělení a přibližně 240 pododdělení, přičemž je uspořádána do tří skupin. Humanitní a společenské vědy; Věda, inženýrství a technologie a Biomedicínské vědy. Univerzita pracuje ročně s provozním rozpočtem 933,3 mil. EUR, přičemž téměř 427 mil. EUR je alokováno do výzkumu. Více než 145 mil. EUR (15,6%) je kontrahováno ze soukromé sféry a smluvního výzkumu. KU Leuven je v pořadí šestá nejlepší univerzita z hlediska účasti v novém programu HORIZONT 2020 s projekty v hodnotě 28 mil. EU (stav k červnu 2015).

Vzhledem k jednomu pilíři odborného zaměření na humanitní a společenské vědy a taktéž na základě dosavadní spolupráce je KU Leuven strategickým zahraničním partnerem, se kterým bude rozvinuta v rámci projektu intenzivnější výzkumná kooperace.