Tuzemští hosté

Proplacení cestovních výdajů zástupcům cílové skupiny z tuzemska (dále jen „hosté“)

Zástupci cílové skupiny v projektu KREAS jsou:

 • Studenti doktorských studijních programů na VŠ
 • Pracovníci výzkumných organizací

Pokud jsou hosté z ČR zástupci jedné z těchto skupin, lze jim uhradit:

Ubytování (max do výše 1700,- Kč/os/den)
Jízdné (max 2. třída)

Cestovní výdaje vzniklé hostovi pozvanému na akci organizovanou v rámci projektu KREAS lze proplatit pouze na základně uzavřené cestovní dohody mezi fakultou a hostem. Platba příspěvku na cestovní výdaje a výdaje na ubytování, je možná až po uskutečnění akce a doložení všech relevantních podkladů, a to poukázáním na bankovní účet hosta. Jiná forma proplacení není možná.

Příjezd je možný v den zahájení akce, odjezd je možný v den ukončení akce, ubytování je možné proplatit pouze u vícedenních akcí. V případě delšího pobytu, nelze cestovní náklady proplatit.

Před přípravou cestovní dohody s hostem je nutné (s dostatečným předstihem, viz. níže) získat potřebné údaje od hosta a především souhlas zaměstnanců odpovědných za realizaci projektu KREAS (vedoucí výzkumného programu, finanční manažerka KREAS, ředitelka KREAS). K tomu je určena „Žádost o schválení příspěvku na cestovní výdaje pro tuzemského hosta“ ke stažení v přílohách níže.  

Vyplnění Žádosti o schválení příspěvku na cestovní výdaje pro tuzemského hosta (dále jen Žádost)

Žádost podává osoba zvoucí hosta (dále jen „žadatel“) a tím, žádá o úhradu předpokládaných výdajů, které hostovi vzniknou přesunem a ubytováním po dobu konání dané akce. Do této Žádosti se vyplňuje:

 • datum konání a název akce
 • vazba akce na cíle projektu, úkoly/výstupy/(příp. milníky) projektu KREAS   
 • jména a příspěvky zvaných hostů včetně zdůvodnění jejich návštěvy pro plnění úkolů/výstupů/cílů projektu, pokud je relevantní – pokud je host zástupce cílové skupiny, není aktivní příspěvek nutný, projekt KREAS cílí právě na tyto skupiny.

Vyplněnou Žádost vytiskněte a podepište v roli žadatele. Následně musí Žádost podepsat Váš vedoucího výzkumného programu:

 • VP1 podepisuje prof. Kolman
 • VP2 podepisuje doc. Friedová
 • VP3 podepisuje prof. Lomová

Poté je třeba Žádost odevzdat referentovi spravujícímu agendu příspěvků pro přijíždějící hosty (cest KREASosobně do kanceláře KREAS (Voršilská 1/144) nebo nechat v uzavřené obálce na vrátnici ve Voršilské.  Žádost bude dále posouzena finanční manažerkou z hlediska způsobilosti ve vztahu k projektu.   

 • Žádost je třeba podat minimálně 30 dní před konáním akce

Vyplnění dotazníku (elektronicky) 

Dotazník slouží jako podklad pro přípravu dohody s hostem a vyplňuje se elektronicky pro každého jednotlivého hosta.

Žadatel pošle odkaz k vyplnění dotazníku všem pozvaným hostům, které uvedl v žádosti. Zvaný host vyplní požadované údaje (osobní údaje, bankovní spojení, atd.).

Odkaz na elektronický dotazník: https://forms.office.com/r/XeqZCUHqe5

V případě dotazů ohledně vyplnění dotazníku, kontaktujte kolegyni Kateřinu Mudrovou Kontakty | Projekt KREAS (cuni.cz) (dále jen „referentka“), která má přípravu dohod s hosty na starosti.

Pro hladký průběh přípravy dohod s hosty je nezbytné, aby kompletně vyplněné dotazníky byly odevzdány nejpozději:

 • 20 dní před konáním akce

Příprava dohody o poskytnutí příspěvku na cestovní náklady

Referentka na základě obdržených podkladů vytvoří „dohodu o poskytnutí příspěvku na cestovní náklady“ (dále jen Dohoda), kterou zašle e-mailem přímo zvanému hostovi k jeho odsouhlasení a následnému podpisu. 

Ubytování a jízdné si rezervuje a hradí host vždy sám. Podmínky proplacení jízdného a ubytování jsou uvedeny v podepsané dohodě.  Ve výjimečných případech je možné požádat o rezervaci ve vybraných zařízeních referenty spravující agendu cest KREAS (i v tomto případě však platí, že je rezervace provedena na jméno hosta, nikoli FF UK a host si hotel hradí sám). Vynaložené náklady na ubytování budou hostovi následně proplaceny v rámci příspěvku na cestovní náklady.  

Pro proplacení příspěvku hostovi žadatel odevzdává:

 1. Cestovní dohodu ve dvou originálech podepsanou hostem modrým perem nebo propiskou, aby nedošlo k pochybnostem o originalitě dokumentů (referentce) 
 2. Jízdenky a fakturu za ubytování s potvrzením o úhradě – obvykle výpis z BÚ (referentce)
 3. Protokol o výstupu (Ing. Markétě Hlavinkové, oddělení KREAS)  
 4. Prezenční listinu z akce (Ing. Markétě Hlavinkové, oddělení KREAS) 
 5. Program akce, kde jsou jmenovitě uvedeni přednášející experti, opatřený povinnou publicitou (elektronicky koordinátorovi publicity za dané VP, případně Ing. Markétě Hlavinkové) 
 6. Fotodokumentaci akce a povinné publicity (elektronicky koordinátorovi publicity, případně Ing. Markétě Hlavinkové)

Podpisy dohod a doložení další výše uvedené dokumentace zajistí žadatel, případně, po předchozí domluvě, referentka. Referentka následně zajistí zbylé chybějící podpisy na dohodě (tajemníka, ředitele projektu) a předá podklady potřebné pro úhradu na ekonomické oddělení. Projektová manažerka a ekonomické oddělení podklady zpracuje, provede kontrolu a v případě, že bude vše v pořádku, provede úhradu na bankovní účet uvedený v dohodě. 

Pokud nebudou dodány veškeré výše uvedené podklady, není možné hostovi platbu poukázat!!! 

Cestovní dohoda se vyhotovuje ve dvou originálech, jeden originál putuje do fakultního registru smluv, druhý je ponechán hostovi. 

Skrýt postranní panel
Ke stažení
  Zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta.docx array(21) { ["ID"]=> int(4803) ["id"]=> int(4803) ["title"]=> string(48) "Zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta" ["filename"]=> string(53) "Zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta.docx" ["filesize"]=> int(115618) ["url"]=> string(105) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta.docx" ["link"]=> string(148) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/tuzemsti-hoste/zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(48) "zadost-o-schvaleni-prispevku-na-tuzemskeho-hosta" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3150) ["date"]=> string(19) "2021-09-27 10:10:40" ["modified"]=> string(19) "2021-09-27 10:10:40" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ["icon"]=> string(62) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/document.png" } DOCX 0.12 MB