Základní informace

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried.

Abstrakt projektu:
Náplní projektu KREAS je problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na základy a povahu evropské identity, včetně komparativního studia mimoevropských civilizací, a to v širší kulturní perspektivě. Ta zahrnuje filosofické, náboženské, komunikační, jazykové a historické souvislosti. Výzkum si klade za cíl prozkoumat potenciál evropské společnosti, adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy – jako je globální propojování světa, migrace lidí i myšlenek či nové technologie – a kreativně přistoupit k jejich řešení. Metodickým východiskem toho výzkumu je přesvědčení, že krizové jevy na poli střetávání s cizím není možné chápat jako hrozby, nýbrž jako podněty k utváření další budoucnosti Evropy a jejích hodnot.

Struktura projektu:
Projekt sestává ze tří výzkumných programů (VP) odpovídajících rámcově hlavním oborům projektu:

Podle metodiky OP VVV se v rozdělení na hlavní a vedlejší obory konkrétně jedná o filosofii a náboženství; písemnictví, mas-media, audiovizi (VP1); jazykovědu; dějiny (VP2); bezpečnost a ochranu zdraví, člověk – stroj; politologie a politické vědy (VP3).

V tomto členění představuje KREAS podstatnou část agendy vědecko-výzkumných center FF UK a UK, totiž Kreativní laboratoře, Centra pro studium člověka a společnosti a Institutu pro studium strategických regionů UK, viz hrc.ff.cuni.cz.