VP3 РStrategické regiony

V√Ĺzkumn√Ĺ program 3 vych√°z√≠ z¬†aktu√°ln√≠ situace dneŇ°n√≠¬†Evropy, kter√° ‚Äď jako kontinent i jako civilizańćn√≠ entita ‚Äď ńćel√≠ obrovsk√Ĺm v√Ĺzv√°m souvisej√≠c√≠m s¬†pohybem lid√≠ a ideologi√≠ v propojen√©m svńõtńõ. Kl√≠ńćov√Ĺm t√©matem programu je ‚ÄěstŇôet√°v√°n√≠‚Äú mezi kulturami¬†v¬†pohledu synchronn√≠m i diachronn√≠m a ve dvoj√≠ perspektivńõ: glob√°ln√≠ (Evropa versus mimoevropsk√Ĺ svńõt) a lok√°ln√≠ (rŇĮzn√© m√≠stnńõ ńći soci√°lnńõ lokalizovan√© kultury v¬†r√°mci Evropy). Sest√°v√° ze tŇô√≠ mezi sebou prostupn√Ĺch tematick√Ĺch klastrŇĮ:

 1. setk√°v√°n√≠ s¬†jin√Ĺm a utv√°Ňôen√≠ identit
 2. migrace
 3. interakce

Vych√°z√≠ z¬†pojet√≠ kultury jako soustavy hodnot, idej√≠ a praktik utv√°Ňôen√© v permanentn√≠m procesu rekonfigurac√≠ a kreativn√≠ch adaptac√≠ odehr√°vaj√≠c√≠ch se v r√°mci stŇôetŇĮ a sd√≠len√≠ rŇĮzn√Ĺch lok√°lnńõ situovan√Ĺch zkuŇ°enost√≠. V¬†tomto pojet√≠ je t√©ma stŇôet√°v√°n√≠ komplement√°rn√≠ s¬†konceptem autopoietick√Ĺch syst√©mŇĮ rozpracov√°van√Ĺch ve VP1¬†Kreativn√≠ laboratoŇô. Probl√©m je nahl√≠Ňĺen v¬†historick√© perspektivńõ a v¬†jedn√© ze sv√Ĺch lini√≠ sleduje, jak se bńõhem kulturotvorn√Ĺch stŇôet√°v√°n√≠ utv√°Ňôej√≠ a pŇôetv√°Ňôej√≠ identity. V tomto aspektu rozŇ°iŇôuje studium adaptańćn√≠ch procesŇĮ a jejich v√Ĺznamu pro promńõnu identit zkouman√©ho ve VP2¬†Soci√°lnńõ-kulturn√≠ adaptace¬†o rozmńõr glob√°ln√≠ch interakc√≠ a t√©ma¬†promńõny pozice center a periferi√≠. K¬†t√©matu je pŇôistupov√°no v¬†Ň°irok√© komparativn√≠ perspektivńõ propojuj√≠c√≠ historick√©, filologick√© (jazyk a literatura), filozofick√© a soci√°lnńõvńõdn√© metody. Projekt v¬†rŇĮzn√Ĺch rovin√°ch bere v¬†potaz roli jazykov√© rozmanitosti (vńćetnńõ takov√Ĺch jazykŇĮ, jako je arabŇ°tina nebo ńć√≠nŇ°tina a dalŇ°√≠ jazyky asijsk√©), a to jak z¬†hlediska jazykov√©ho zprostŇôedkov√°n√≠ a konstrukce reality, tak z¬†hlediska mezikulturn√≠ komunikace a pŇôekl√°d√°n√≠ mezi kulturami.¬†Aplikovan√Ĺ v√Ĺzkumse zamńõŇôuje pŇôedevŇ°√≠m na doporuńćen√≠ a strategie pro potŇôeby st√°tn√≠ch instituc√≠, org√°nŇĮ st√°tn√≠ spr√°vy, neziskov√Ĺch organizac√≠, Ň°kol a dalŇ°√≠ch subjektŇĮ, kter√© v rŇĮzn√© m√≠Ňôe ŇôeŇ°√≠ ot√°zky glob√°ln√≠ migrace a kulturn√≠ch stŇôetŇĮ a s t√≠m souvisej√≠c√≠ch probl√©mŇĮ, ot√°zky souŇĺit√≠ kultur a kulturn√≠ch a spoleńćensk√Ĺch transformac√≠. Jedn√≠m z¬†v√ĹstupŇĮ aplikovan√©ho v√Ĺzkumu budou tak√© ńćinnosti naplŇąuj√≠c√≠¬†tŇôet√≠ roli univerzity¬†(popularizace v√ĹsledkŇĮ v√Ĺzkumu formou ńćl√°nkŇĮ, pŇôedn√°Ň°ek pro veŇôejnost pŇô√≠padnńõ edukativn√≠ch v√Ĺstav). V√Ĺzkumn√Ĺm c√≠lem zamńõŇôen√Ĺm do praxe je tak√© podobnńõ jako ve VP1 rozvoj¬†digital humanities¬†v¬†oblasti pr√°ce s¬†jazykov√Ĺmi korpusy a anal√Ĺzy dat z¬†internetu dokumentuj√≠c√≠ch kulturn√≠ promńõny a promńõny struktur medi√°ln√≠ho a spoleńćensk√©ho chov√°n√≠, a to s¬†dŇĮrazem na¬†glob√°ln√≠ch souvislosti a hrozby souńćasnosti.

WP3.1 Procesy utv√°Ňôen√≠ identit pŇôi setk√°v√°n√≠ mezi V√Ĺchodem a Z√°padem, Severem a Jihem, mezi centry a periferiemi, vńõtŇ°inami a menŇ°inami

2018‚Äď2019/2020

 • Formulace spoleńćn√©ho teoreticko-metodologick√©ho r√°mce.
 • Komparativn√≠ historick√© studie pŇĮsoben√≠ z√°moŇôsk√© kolonizace na formov√°n√≠ Evropy, a to v rovin√°ch transformace myŇ°len√≠, ekonomiky a spoleńćnosti; ve vztahu k Americe zpracov√°n√≠ t√©matu nav√°Ňĺe na jiŇĺ zah√°jenou spolupr√°ci s Universidad Aut√≥noma de Madrid.
 • Zkoum√°n√≠ procesu formov√°n√≠ identit v Asii (kulturn√≠ch, n√°rodn√≠ch, genderov√Ĺch) pod vlivem stŇôet√°v√°n√≠ se Z√°padem.
 • Analogicky bude zkoum√°n probl√©m formov√°n√≠ identit v mal√Ĺch st√°tech Evropy ve vztahu k ostatn√≠m evropsk√Ĺm (pŇô√≠padnńõ i mimoevropsk√Ĺm) zem√≠m.
 • V√Ĺzkum probl√©mu identity ve vztahu vńõtŇ°ina/menŇ°ina ve stŇôedn√≠ Evropńõ v obdob√≠ novovńõku.
 • Komparativn√≠ studium obrazu druh√©ho, jak se ukazuje v protiŇĺidovsk√Ĺch, protiromsk√Ĺch a protiisl√°msk√Ĺch diskurzech s ohledem na jejich definici stigmatizovan√Ĺch komunit prostŇôednictv√≠m vztahu k pr√°ci, vzdńõl√°n√≠ a n√°sil√≠.
 • Dńõjiny ńćesk√© orientalistiky v 19. a na pońć√°tku 20. stolet√≠ v perspektivńõ n√°rodn√≠ho emancipańćn√≠ho procesu a glob√°ln√≠ch mezikulturn√≠ch kontaktŇĮ (nav√°Ňĺe na mezin√°rodn√≠ projekt N√°rodn√≠ taiwansk√© univerzity Comparative Epistemology of China Studies).
 • ZaloŇĺen√≠ a rozvoj Skupiny pro v√Ĺzkum a studium strategick√Ĺch regionŇĮ v r√°mci vznikaj√≠c√≠ho konsorcia evropsk√Ĺch univerzit.

2020‚Äď2022

 • PŇô√≠padov√© studie obrazu Z√°padu jako druh√©ho v projektu modernizace podle z√°padn√≠ch vzorŇĮ v mimoevropsk√Ĺch spoleńćnostech 19. a 20. stolet√≠.
 • Evropsk√° historiografie a formov√°n√≠ n√°rodn√≠ identity skrze nov√Ĺ pŇô√≠bńõh n√°rodn√≠ch dńõjin v mimoevropsk√Ĺch oblastech.
 • Exotick√° archeologie a nacionalismus v Evropńõ na pŇôelomu 19. a 20. stolet√≠.
 • V√Ĺzkum kulturn√≠ho a intelektu√°ln√≠ho transferu mezi Severn√≠ Evropou a ostatn√≠mi evropsk√Ĺmi (eventu√°lnńõ i mimoevropsk√Ĺmi) zemńõmi.
 • Zkoum√°n√≠ identit evropsk√Ĺch a mimoevropsk√Ĺch zem√≠ socialistick√©ho t√°bora; komparativn√≠ anal√Ĺza vńõdeck√©ho a politick√©ho diskursu a formov√°n√≠ veŇôejn√©ho m√≠nńõn√≠ ve vztahu mezi V√Ĺchodem a Z√°padem v tomto r√°mci; v√Ĺzkum nav√°Ňĺe na existuj√≠c√≠ spolupr√°ci s Universit√§t Leipzig a na projekt Comparative Epistemology of China Studies rozvinut√Ĺ ve spolupr√°ci FF UK s National Taiwan University.
 • Komparativn√≠ studium mńõn√≠c√≠ch se identit v procesu demokratick√Ĺch transformac√≠ a ve vztahu k druh√©mu (StŇôedn√≠ Evropa, Balk√°n, nńõkter√© st√°ty Latinsk√© Ameriky, ńĆ√≠na).

Lid√©: BarŇ°a Pavel, Binkov√° Simona, BreniŇ°√≠nov√° Monika, Buben Radek, Hesov√° Zora, Koubek Martin, KŇô√≠Ňĺov√° Mark√©ta, Perutka Luk√°Ň°,¬†Slańć√°lek OndŇôej, ҆ima Karel, Walach V√°clav

WP3.2 Migrace ‚Äď svńõt v pohybu

2018‚Äď2019/2020

 • V√Ĺzkum tzv. Bondov√Ĺch klimatick√Ĺch ud√°lost√≠ a vliv z√°sadn√≠ch klimatick√Ĺch v√ĹkyvŇĮ na promńõny a charakter spoleńćnosti, vńćetnńõ fenom√©nu migrace.
 • Nov√° formulace teorie pŇôeruŇ°ovan√Ĺch rovnov√°h obecnńõ aplikovateln√© na rŇĮzn√© historick√© procesy prob√≠haj√≠c√≠ v ńćase.
 • V n√°vaznosti na to vymezen√≠ z√°kladn√≠ch v√Ĺvojov√Ĺch etap ve v√Ĺvoji staroegyptsk√© civilizace; t√©ma d√°le rozpracov√°v√° v√Ĺzkum ńĆEg√ö dlouhodobńõ prob√≠haj√≠c√≠ ve spolupr√°ci s institucemi v Egyptńõ a S√ļd√°nu.
 • V√Ĺzkum migrace idej√≠, t√©mat a liter√°rn√≠ch technik mezi seversk√Ĺmi kulturami a ostatn√≠ Evropou.
 • Jazykov√© aspekty migrace.

2020‚Äď2022

 • Synt√©za a vyhodnocen√≠ detailn√≠ch charakteristik v oblasti historie, technologick√Ĺch inovac√≠, v√Ĺvoje a promńõn soci√°ln√≠ stratifikace a ideologie, reflexe v textech rŇĮzn√©ho Ňô√°du a ve hmotn√© kultuŇôe.
 • Diskuse vztahu dynamiky komplexn√≠ch spoleńćnost√≠ v z√°vislosti na promńõn√°ch pŇô√≠rodn√≠ho prostŇôed√≠ a zmńõn√°ch klimatu ‚Äď dopad migrac√≠, soci√°ln√≠ch promńõn a mezikulturn√≠ interakce.
 • Komparativn√≠ v√Ĺzkum extremismu jako dŇĮsledku migrace pŇôin√°Ň°ej√≠c√≠ kulturn√≠ stŇôet√°v√°n√≠; zahrne tak√© genderov√© aspekty probl√©mu.
 • Migrace jazykŇĮ a doprovodn√© jevy souvisej√≠c√≠ s jejich stŇôet√°v√°n√≠m; hybridizace, jazykov√Ĺ transfer.
 • V√Ĺzkum stereotypŇĮ, m√ĹtŇĮ a dezintepretac√≠ v souvislosti s migrac√≠ pojmŇĮ a konceptŇĮ mezi tradińćn√≠mi centry Evropy a okrajov√Ĺmi regiony i mezi tńõmito regiony navz√°jem.

Lid√©: BareŇ° Ladislav, Bertolini Ludovica, BŇôezinov√° Helena, Dlask Jan, Hump√°l Martin, Jan√°k JiŇô√≠, Landgr√°fov√° Renata, Myn√°Ňôov√° Jana, Odler Martin, Peterkov√° Hlouchov√° Marie, Sedl√°ńćkov√° Lucie, Stahr Radka, Zangani Federico

WP3.3 Interakce

2018‚Äď2019/2020

 • V√Ĺzkum historick√Ĺch kontaktŇĮ mezi stŇôedn√≠ Evropou a mimoevropsk√Ĺmi regiony; pŇô√≠padov√© are√°lovńõ vymezen√© studie, jejichŇĺ souńć√°st√≠ je utv√°Ňôen√≠ obrazu Druh√©ho a pozitivn√≠ch ńći negativn√≠ch vz√°jemn√Ĺch postojŇĮ (Turecko, PŇôedn√≠ v√Ĺchod, ńĆ√≠na, Latinsk√° Amerika).
 • V√Ĺzkum ideologick√Ĺch dopadŇĮ setk√°v√°n√≠ a stŇôetŇĮ mimoevropsk√Ĺch civilizac√≠ s Evropou v modern√≠ dobńõ; zejm√©na v perspektivńõ dńõjin konceptŇĮ a kulturn√≠ho transferu.
 • V√Ĺzkum isl√°mu na PŇôedn√≠m v√Ĺchodńõ ve stŇôetu s modernitou; teologick√© a ideologick√© aspekty.
 • V√Ĺzkum islamismu v souńćasn√© Evropńõ z perspektivy moŇĺnost√≠ a mez√≠ multikulturalismu v souvislostech role n√°boŇĺenstv√≠ a krize sekularismu v souńćasn√© Evropńõ.

2020‚Äď2022

 • V√Ĺzkum pŇôenosŇĮ informac√≠ mezi jazyky a kulturami z perspektivy jazykov√©ho v√Ĺvoje a dńõjin konceptŇĮ; pŇôi v√Ĺzkumu budou vyuŇĺity existuj√≠c√≠ korpusy Corpus Linguae Arabicae budovan√Ĺ na FF UK, Thesaurus Linguae Sericae budovan√Ĺ tak√© za √ļńćasti pracovn√≠kŇĮ FF UK a Modern Chinese Scientific Terminology (oba ńć√≠nsk√© korpusy jsou dnes um√≠stńõn√© na univerzitńõ v Heidelbergu).
 • V√Ĺzkum jazykov√© konceptualizace identity a obrazu Druh√©ho (na materi√°lu orient√°ln√≠ch jazykŇĮ a v diachronn√≠ perspektivńõ).
 • V√Ĺzkum cirkulace informac√≠ a kulturn√≠ adaptace v ran√©m novovńõku a v modern√≠ dobńõ.
 • V√Ĺzkum postojŇĮ k isl√°mu a islamofobie v ńćesk√Ĺch zem√≠ch v kontextu ambivalentn√≠ho vztahu k Z√°padu.
 • Projevy globalizace v evropsk√© kultuŇôe a literatuŇôe.

Lid√©: BarŇ°a Pavel, H√°la Martin, Hudeńćek JiŇô√≠, Chaloupkov√° Lenka, Jakoubek Marek, Lomov√° Olga, Maleńćkov√° Jitka, Milińćka JiŇô√≠, Sl√°dek Pavel, Suchomel Filip, ҧupek Pavel, Z√°drapa Luk√°Ň°, Zem√°nek Petr