Zahraniční cesty zaměstnanci

Každá cesta zaměstnance a zaměstnankyně projektu musí být v souladu s aktivitami tedy výzkumem projektu KREAS

Mimo EU (také Švýcarsko, Norsko) je třeba prokázat aktivní účast na pořádané akci s přímým vztahem k aktivitám projektu. Aktivní účastí se rozumí např. prezentace na konferenci, semináři, workshopu, vedení diskuzního panelu v rámci konference atp.

A) PŘED CESTOU

KROK Č. 1

Dokumenty

1.Žádost o schválení pracovní cesty (formulář níže – list č. 1)

 • Každá cesta musí být odsouhlasena prostřednictvím Žádosti o schválení zahraniční cesty. Zde vedoucí příslušného Výzkumného programu (dále jen VP) svým podpisem stvrzuje soulad pracovní cesty s aktivitami a cíli projektu KREAS.

2. Cestovní příkaz (CP) (formulář níže – list č. 2)

 • Vyplňuje se souběžně s Žádostí o schválení pracovní cesty a odevzdává se k podpisu nadřízenému (vedoucí katedry/ústavu). Zaměstnanec pořídí kopii Cestovního příkazu (dále jen CP), kterou pak odevzdá referentovi/referentce pro pracovní cesty KREAS současně s Žádostí o schválení pracovní cesty a originál si ponechá (v případě kdy zaměstnanec žádá o zálohu, odevzdává originál CP viz. níže).

3. Žádost o poskytnutí zálohy na zahraniční pracovní cestu (dále jen Žádost o zálohu) (formuláře níže – list č. 3 a 4)

 • Vyplňuje se souběžně s Žádostí o schválení pracovní cesty a Cestovním příkazem a podepisuje ji ředitelka KREAS, tzn., není třeba podpis nadřízeného (vedoucí katedry/ústavu).
 • O zálohu je možné požádat v tuzemské či v následujících cizích měnách: EUR, USD, GBP, CHF. Záloha je pak vyplacena v hotovosti na pokladně hlavní budovy FF v měně zahraničního stravného, nebo zaslána na účet v CZK dle aktuálního kurzu požadované cizí měny.
 • Výše zálohy musí být rovněž předem uvedena v Žádosti o schválení pracovní cesty.
 • V případě dodatečné žádosti o zálohu, je nutné předložit Žádost o zálohu ke schválení referentovi/referentce společně s originálem Cestovního příkazu minimálně 16 pracovních dní před požadovaným datem vyplacení zálohy. Při pozdějším dodání Žádosti o zálohu nelze garantovat její kladné vyřízení, zejména u hotovostních záloh v cizí měně.

Předání dokumentů

 • xls soubor se Žádostí o schválení pracovní cesty, Cestovním příkazem, případně Žádostí o zálohu posílá zaměstnanec dopředu emailem ke schválení ředitelce projektu.
 • následně Žádost o schválení pracovní cesty (podepsanou vedoucím VP), Cestovní příkaz (podepsaný nadřízeným (vedoucí katedry/ústavu)), případně Žádost o zálohu (bez podpisu), předá zaměstnanec příslušnému referentovi/referentce nejpozději 60 kalendářních dní před cestou, k zajištění podpisů finanční manažerky a ředitelky projektu KREAS. Při nedodržení doporučené lhůty může nastat situace, kdy nebude možné zajistit nákup letenek, jízdenek či ubytování a cesta nebude moci být v rámci projektu KREAS realizována.
 • Dokumenty je nutné dodat společně, tj. Žádost o schválení pracovní cesty bez schváleného Cestovního příkazu nebude akceptována!!!
 • V případě, že zaměstnanec nepožaduje zálohu, ponechá si originál Cestovního příkazu u sebe a odevzdá referentovi/referentce pouze kopii Cestovního příkazu. Pokud zaměstnanec požaduje zálohu, odevzdá originál Cestovního příkazu referentovi/referentce (Ekonomické oddělení ho vrátí zpět zaměstnanci při vyplacení zálohy).  
 • Dokumenty je možné předat pouze v úředních hodinách referentovi/referentce projektu KREAS nebo po individuální domluvě na adrese kanceláře projektu KREAS, Voršilská 1, Praha 1, 6. NP.

KROK Č. 2

Nákup letenek a ubytování

 • Ubytování a nákup letenek/jízdenek zařizuje pouze referent/referentka projektu KREAS, v případě jiného postupu je zapotřebí předem konzultovat s referentem/referentkou.
 • Současně s předáním Žádosti o schválení pracovní cesty vedoucímu VP, vloží zaměstnanec požadavek na objednávku jízdného a ubytování do objednávkové aplikace.
 • Objednávky ubytování a letenek/jízdenek je možné vkládat do objednávkové aplikace i po ústní dohodě s vedoucím VP. Závazně však bude objednávka potvrzena až po doručení Žádosti o schválení pracovní cesty podepsané vedoucím VP a schváleným CP.
 • Veškerá komunikace k dané objednávce je vedena výhradně  v objednávkové aplikaci nikoli v e-mailu. E-mailové požadavky nebudou akceptovány!
 • Do příloh v objednávkové aplikaci lze vložit printscreen preferovaného spoje nebo ubytování, případně časové rozmezí příletu/příjezdu a odletu/odjezdu (na ubytování lze rovněž zaslat funkční odkazy).
 • Ubytování v hotelu v zahraničí je zajištěno za ceny v čase a místě obvyklé dle pravidel Řídícího orgánu (MŠMT), zpravidla v kategorii ***
 • Za způsobilou částku pro ubytování je obvykle možné považovat výdaje do částky 100 EUR/osoba/noc (v případě jiné měny částka odpovídající ekvivalentu 100 EUR). Při překročení této částky je vyžadováno doložení průzkumu trhu hotelových služeb v dané oblasti, zejména je pak tento průzkum vyžadován u hotelů vyšší kategorie (více jak ***), jako podklad pro posouzení způsobilosti. Do průzkumu trhu je nutné zahrnout alespoň 3 různé nabídky. Průzkum trhu provádí referenti cest.

Konferenční poplatek a cestovní pojištění

Registraci na konferenci si akademik či akademička zajišťuje sám. V tomto případě je potřeba jako fakturační adresu uvést:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Jméno a příjmení akademika/akademičky, za které je poplatek hrazen, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

V případě úhrady konferenčního poplatku přímo z projektu KREAS je potřeba, při zakládání nové objednávky v aplikaci, vložit informaci o uhrazení poplatku do pole „Poznámka“ a do Příloh objednávky vložit všechny potřebné podklady k provedení platby, a to:

 1. program konference,
 2. informaci přímo od organizátora konference o výši poplatku a kam a na jaký účet je zapotřebí poplatek zaslat,
 3. vyplněný Příkaz k úhradě do zahraničí (formulář níže).
 • KREAS zajistí podpis na Příkazu k úhradě do zahraničí a jeho přeposlání na ekonomické oddělení FF, které poplatek uhradí cca do 2 týdnů.
 • V případě úhrady konferenčního poplatku přímo zaměstnancem, je nutné následně ve Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí doložit všechny potřebné podklady (informace níže).
 • Cestovní pojištění si je zaměstnanec povinen zajistit sám před nástupem na pracovní cestu a to v ceně odpovídající balíčku Standard. V případě potřeby vyšší částky plnění u pojištění léčebných výloh, případně dalších připojištění lze toto cestovní pojištění sjednat po domluvě s referentem/referentkou. Výdaje za cestovní pojištění je možné žádat k náhradě v rámci nutných vedlejších výdajů ve Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (informace níže).

B) PO NÁVRATU Z CESTY

KROK Č. 3

1.Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (v cizí měně) a Vyúčtování pracovní cesty (v  CZK)

 • Nejpozději do 5 pracovních dnů po návratu z pracovní cesty dokládá zaměstnanec e-mailem referentovi/referentce informaci o odletu/odjezdu a příletu/příjezdu dle skutečnosti a program konference.
 • Referent/referentka připraví Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (v cizí měně) a Vyúčtování pracovní cesty (v CZK), na jejichž základě bude proplaceno stravné.
 • Připravená Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (v cizí měně) a Vyúčtování pracovní cesty (v CZK) budou zaslána e-mailem zpět zaměstnanci, který doplní případné vedlejší výdaje a informace o proplacení stravného.
 • Pokud bylo zaměstnanci hrazeno jídlo, tj. v rámci ubytování hrazena snídaně, případně pokud je součástí konferenčního poplatku, hrazeného z projektu KREAS, formálně poskytnut oběd/večeře, je zaměstnanec povinen dané uvést ve Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí. Hrazená částka za stravné se krátí dle vyhlášky MF ČR a to i v případě, že zaměstnanec ve skutečnosti dané občerstvení nekonzumoval. Zde naleznete informace o výši stravného v zahraničí.
 • Finální podobu Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (v cizí měně) a Vyúčtování pracovní cesty (v CZK) odesílá zaměstnanec zpět referentovi/referentce. K podpisu vyúčtování dochází po kontrole referentem/referentkou při osobním předání ostatních dokumentů ve Voršilské.

2. Originál cestovního příkazu (formulář níže – list č. 2)

 • Zaměstnanec opatří originál Cestovního příkazu podpisem svým a podpisem svého nadřízeného (vedoucí katedry/ústavu) před i po pracovní cestě.

3. Závěrečná zpráva ze zahraniční cesty (formulář níže – list č. 5)

 • Nezbytné náležitosti, které je potřeba uvést:

a) Průběh cesty a informaci, v rámci jakého úkolu z náplně práce byla pracovní cesta vykonána. Případně uvést informaci, zda je cesta spojena s řešením výstupu „D“, případně milníku „M“.

b) Jak cesta přispěla k naplnění obecného cíle/cílů projektu s odkazem na „T“, „D“, „M“, případně konkrétního cíle v rámci výzkumného programu.

 • Zpráva z cest se vždy předkládá ke kontrole MŠMT. Do Závěrečné zprávy ze zahraniční cesty tak prosím nepište informace, jež s řešením projektu nesouvisí.
 • Zaměstnanec před samotným vytištěním Závěrečnou zprávu zasílá ke kontrole na e-mailovou adresu cestykreas@ff.cuni.cz .

4. Další dokumenty

 1. Boarding pass (je doporučeno pořídit snímek pro případ pozdější ztráty), jízdenky.
 2. Vedlejší výdaje – veškeré účtenky za veřejnou dopravu, případně taxi (lze využít pouze v odůvodněných případech (např. neexistence spojení), účtenky za městskou daň, za vstupy do knihoven, muzeí, za kopírování a další účtenky a podklady vztahující se ke služební cestě, jejichž úhradu bude zaměstnanec požadovat.
 3. Pozvánka na konferenci, seminář, program konference, případně bližší informace ke konferenci, za kterou byl uhrazen registrační/konferenční poplatek apod.
 4. Smlouva/potvrzení o uzavření cestovního pojištění
 5. V případě využití předplaceného kreditu u dopravce je potřeba doložit navíc odečet hrazené částky za jízdenku ze zákaznického účtu a doklad o dobití částky na účet dopravce, vč. potvrzení o platbě z bankovního účtu.
 6. Ke všem výdajům spojeným s pracovní cestou je potřeba doložit doklady o prvotní úhradě – v případě:
 • úhrady v hotovosti – účtenku, zjednodušený daňový doklad,
 • úhrady kartou, nebo převodem z běžného účtuvýpis z běžného účtu, kde je zřetelná úhrada předmětných výdajů, číslo a jméno účtu (ostatní údaje mohou být začerněny).

Předání dokumentů

 

 • Originál Cestovního příkazu (podepsaný zaměstnancem a jeho nadřízeným), Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí (v cizí měně) a Vyúčtování pracovní cesty (v CZK), (podepsané zaměstnancem), Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty (podepsanou zaměstnancem a vedoucím VP) spolu s dalšími dokumenty předá zaměstnanec příslušnému referentovi/referentce nejpozději do 10 pracovních dnů od návratu ze služební cesty na adresu kanceláře projektu KREAS, Voršilská 1, Praha 1, 6 NP.
 • Jiná možnost předání podkladů není možná!!!
 • Pozvánku na konferenci, seminář, program konference a prezentovaný příspěvek (včetně logolinku) v případě aktivní účasti zasílejte elektronicky na e – mail: cestykreas@ff.cuni.cz
Skrýt postranní panel
Ke stažení
  Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3-2.xlsx array(21) { ["ID"]=> int(4715) ["id"]=> int(4715) ["title"]=> string(54) "Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3" ["filename"]=> string(61) "Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3-2.xlsx" ["filesize"]=> int(160677) ["url"]=> string(113) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3-2.xlsx" ["link"]=> string(166) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/zahranicni-cesty-zamestnanci/formulare-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(2) "19" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(52) "formulare-cesty-k-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(2337) ["date"]=> string(19) "2021-09-10 12:02:13" ["modified"]=> string(19) "2021-09-10 12:04:28" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["icon"]=> string(65) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/spreadsheet.png" } XLSX 0.16 MB
  Příklad-vyplnění_komplet-2021-zahr_vzor_v3.xlsx array(21) { ["ID"]=> int(4724) ["id"]=> int(4724) ["title"]=> string(46) "Příklad vyplnění_komplet-2021-zahr_vzor_v3" ["filename"]=> string(51) "Příklad-vyplnění_komplet-2021-zahr_vzor_v3.xlsx" ["filesize"]=> int(161233) ["url"]=> string(103) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Příklad-vyplnění_komplet-2021-zahr_vzor_v3.xlsx" ["link"]=> string(156) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/zahranicni-cesty-zamestnanci/priklad-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(2) "19" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(42) "priklad-vyplneni_komplet-2021-zahr_vzor_v3" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(2337) ["date"]=> string(19) "2021-09-10 12:12:33" ["modified"]=> string(19) "2021-09-10 12:13:26" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["icon"]=> string(65) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/spreadsheet.png" } XLSX 0.16 MB
  Příkaz-k-úhradě-do-zahraničí-1.xlsx array(21) { ["ID"]=> int(2491) ["id"]=> int(2491) ["title"]=> string(34) "Příkaz k úhradě do zahraničí" ["filename"]=> string(41) "Příkaz-k-úhradě-do-zahraničí-1.xlsx" ["filesize"]=> int(18207) ["url"]=> string(93) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/06/Příkaz-k-úhradě-do-zahraničí-1.xlsx" ["link"]=> string(144) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/zahranicni-cesty-zamestnanci/prikaz-k-uhrade-do-zahranici-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(30) "prikaz-k-uhrade-do-zahranici-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(2337) ["date"]=> string(19) "2020-06-25 12:09:09" ["modified"]=> string(19) "2020-06-25 12:09:09" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["icon"]=> string(65) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/spreadsheet.png" } XLSX 0.02 MB