Mezinárodní projekty

Název indikátoru: Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce (20312)

Výtah z projektové žádosti:

Počet účastí výzkumných týmů z České republiky v zahraničních programech mezinárodní spolupráce. U projektů podpořených z OP VVV budou započítávány účasti v projektech mezinárodní spolupráce, u nichž bylo schváleno financování až po dni schválení projektu v OP VVV.

Předpokládají se projekty, které budou realizovány se zahraničními partnery. Jedná se o veškeré typy výzkumně-vývojové spolupráce splňující definici MI. V rámci MI se předpokládá financování jak z na základě bilaterálních kontraktů (vklady partnerské instituce, darů agentur, dárců), tak na základě grantového financování z veřejných prostředků všech typů (Visegrad 4, ESIF, Norské fondy, evropská územní spolupráce; programy v rámci Horizont 2020, granty agentur apod.). Dále se předpokládá spolupráce na základě přímého kontraktu s jednotlivými ředitelstvími Evropské komise (DG Research and Innovation, DG Regio) apod. a dalšími orgány EU resp. mimo EU. Současně v rámci projektu bude rozvíjena rozsáhlá mezinárodní spolupráce, která bude hrazena z vlastních zdrojů FF UK (zdroje RVO institucionální podpora) a partnerů.

Výtah z definice monitorovacího indikátoru:

Obecně se programy mezinárodní spolupráce se rozumí prostředky, které žadatel získá v mezinárodních veřejných soutěžích, zejména v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014 – 2020), včetně jeho dílčích implementačních nástrojů (Společné technologické iniciativy, EUROSTARS apod.) a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014 – 2018) výlučně z mezinárodních zdrojů.

Do indikátoru se započítává taková účast podpořeného výzkumného týmu, kdy projekt financovaný z programu mezinárodní spolupráce dále rozvíjí/navazuje na oblast výzkumu podpořeného projektu a zároveň jsou do realizace projektu zapojeni alespoň dva členové odborného týmu projektu (tedy účast v rámci realizace projektu příjemcem/partnerem).

Podmínky uznatelnosti projektu jsou tedy:

 • Mezinárodní soutěž
 • Mezinárodní zdroje
 • Vazba grantu na věcné zaměření projektu
 • Do realizace navazujícího projektu jsou/budou zapojeni 2 zaměstnanci KREAS
 • FF UK je příjemcem nebo partnerem projektu uvedeným v právním aktu
 • Časová souslednost (financování musí být schváleno až po schválení projektu ŘO)

Pro započtení do indikátoru je nutné doložit kopii Dohody o poskytnutí dotace (Grant agreement), nebo obdobný právní akt, který se uzavírá mezi poskytovatelem a příjemcem/skupinou příjemců. Právní akt musí být podepsaný oběma/všemi stranami. V případě, že podpořený výzkumný tým projektu není jmenovitě uveden v Dohodě o poskytnutí dotace, je nutné rovněž doložit kopii Dohody o partnerství (Partnership agreement) podepsaný oběma/všemi stranami.

Extract from the definition of a monitoring indicator:

In general, transnational cooperation programs shall mean the funds received by the applicant in international tenders, in particular the EU Framework Program for Research and Innovation Horizon 2020 (2014-2020), including its sub-implementing instruments (Joint Technology Initiatives, EUROSTARS, etc.) and the program Of the European Atomic Energy Community for research and training activities (2014-2018) exclusively from international sources.
The indicator counts the participation of the supported research team, where the project funded by the international cooperation program further develops / links to the research area of ​​the supported project and at least two members of the project expert team are involved in the project implementation (ie participation in the project implementation by the beneficiary / partner).


The eligibility conditions of the project are therefore:

 • International competition
 • International resources
 • Link to the focus of the KREAS project (Linking the grant to the project’s subject-matter)
 • Two KREAS employees are / will be involved in the implementation of the follow-up project
 • FF UK is the beneficiary or partner of the project stated in the legal act
 • Time sequence (funding must be approved only after the MA project has been approved)
Skrýt postranní panel