Tuzemské cesty zaměstnanci

 • Každá cesta zaměstnance a zaměstnankyně projektu musí být v souladu s výzkumnými aktivitami projektu KREAS.

A) PŘED CESTOU

KROK Č. 1

Dokumenty

 1. Žádost o schválení pracovní cesty (formulář níže – list č. 1)
 • Každá cesta musí být odsouhlasena prostřednictvím Žádosti o schválení pracovní cesty. Zde vedoucí příslušného výzkumného programu (dále jen VP) svým podpisem stvrzuje soulad pracovní cesty s aktivitami a cíli projektu KREAS.

2. Cestovní příkaz (formulář níže – list č. 2)

 • Vyplňuje se souběžně s Žádostí o schválení pracovní cesty a odevzdává se k podpisu nadřízenému (vedoucí katedry/ústavu). Zaměstnanec pořídí kopii Cestovního příkazu (dále jen CP), kterou pak odevzdá referentovi/referentce pro pracovní cesty KREAS současně s Žádostí o schválení pracovní cesty a originál si ponechá (v případě kdy zaměstnanec žádá o zálohu, odevzdává originál CP viz. níže).

3. Žádost o poskytnutí zálohy v české měně (dále jen Žádost o zálohu) (formulář níže – list č. 3)

 • Vyplňuje se souběžně s Žádostí o schválení pracovní cesty a Cestovním příkazem a podepisuje ji ředitelka KREAS, tzn., není třeba podpis nadřízeného(vedoucí katedry/ústavu).
 • Záloha je vyplacena v hotovosti na pokladně hlavní budovy FF nebo zaslána na účet v CZK.
 • Výše zálohy musí být rovněž předem uvedena v Žádosti o schválení pracovní cesty.
 • V případě dodatečné žádosti o zálohu, je nutné předložit Žádost o zálohu ke schválení referentovi/referentce společně s originálem Cestovního příkazu minimálně 16 pracovních dní před požadovaným datem vyplacení zálohy. Při pozdějším dodání Žádosti o zálohu nelze garantovat její kladné vyřízení.
 • Důležité pro vyplnění formuláře: ve formuláři jsou šedá pole určena k vyplnění, bílá pole jsou uzamčená pro úpravy a jsou vyplňována automaticky na základě vyplnění informace na předchozím listu.

Předání dokumentů

 • Žádost o schválení pracovní cesty (podepsaná vedoucím VP), Cestovní příkaz (podepsaný nadřízeným (vedoucí katedry/ústavu)), případně Žádost o zálohu (bez podpisu), předá zaměstnanec příslušnému referentovi/referentce nejpozději 30 kalendářních dní před cestou, k zajištění podpisů finanční manažerky a ředitelky projektu KREAS. Při nedodržení doporučené lhůtymůže nastat situace, kdy nebude možné zajistit nákup jízdenek či ubytování acesta nebude moci být v rámci projektu KREAS realizována.
 • Dokumenty je nutné dodat společně, tj. Žádost o schválení pracovní cesty bez schváleného Cestovního příkazu nebude akceptována!!!
 • V případě, že zaměstnanec nepožaduje zálohu, ponechá si originál Cestovního příkazu u sebe a odevzdá referentovi/referentce pouze kopii Cestovního příkazu. Pokud zaměstnanec požaduje zálohu, odevzdá originál Cestovního příkazu referentovi/referentce (Ekonomické oddělení ho vrátí zpět zaměstnanci při vyplacení zálohy).  
 • Dokumenty je možné předat pouze v úředních hodinách referentovi/referentce projektu KREAS, nebo po individuální domluvě na adrese kanceláře projektu KREAS, Voršilská 1, Praha 1, 6. NP.

KROK Č. 2

Nákup jízdenek a ubytování

 • Ubytování a nákup jízdenek zařizuje pouze referent/referentka projektu KREAS, v případě jiného postupu je zapotřebí předem konzultovat s referentem/referentkou.
 • Současně s předáním Žádosti o schválení pracovní cesty vedoucímu VP, vloží zaměstnanec požadavek na objednávku jízdného a ubytování do objednávkové aplikace.
 •  Objednávky ubytování a jízdenek je možné vkládat do objednávkové aplikace i po ústní dohodě s vedoucím VP. Závazně však bude objednávka potvrzena až po doručení Žádosti o schválení pracovní cesty podepsané vedoucím VP a schváleným CP.
 • Veškerá komunikace k dané objednávce je vedena výhradně v objednávkové aplikaci nikoli v e-mailu. E-mailové požadavky nebudou akceptovány!
 • Do příloh v objednávkové aplikaci lze vložit printscreen preferovaného spoje nebo ubytování, případně časové rozmezí příjezdu a odjezdu (na ubytování lze rovněž zaslat funkční odkazy).
 • Ubytování v hotelu je zajištěno za ceny v čase a místě obvyklé, dle pravidel Řídícího orgánu (MŠMT), nejvýše však 1 500 Kč za osobu a noc, zpravidla v kategorii ***.

Konferenční poplatek a cestovní pojištění

 • Registraci na konferenci si akademik či akademička zajišťuje sám. V tomto případě je potřeba jako fakturační adresu uvést:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Jméno a příjmení akademika/akademičky, za které je poplatek hrazen, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

 • V případě úhrady konferenčního poplatku přímo z projektu KREAS je potřeba, při zakládání nové objednávky v aplikaci, vložit informaci o uhrazení poplatku do pole „Poznámka“ a do Příloh objednávky vložit všechny potřebné podklady k provedení platby, a to:
 1. program konference,
 2. informaci přímo od organizátora konference o výši poplatku a na jaký účet je zapotřebí částku zaslat,
 • KREAS zajistí podpis na Příkazu k úhradě a jeho přeposlání na ekonomické oddělení FF, které poplatek uhradí cca do 2 týdnů.
 • V případě úhrady konferenčního poplatku přímo zaměstnancem, je nutné následně ve Vyúčtování pracovní cesty doložit všechny potřebné podklady (informace níže).

B) PO NÁVRATU Z CESTY

KROK Č. 3

 1. Vyúčtování pracovní cesty
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů po návratu z pracovní cesty dokládá zaměstnanec e-mailem referentovi/referentce informaci o odjezdu a příjezdu dle skutečnosti a program konference.
 • Referent/referentka připraví Vyúčtování pracovní cesty, na jehož základě bude proplaceno stravné.
 • Připravené Vyúčtování pracovní cesty bude zasláno e-mailem zpět zaměstnanci, který doplní případné vedlejší výdaje.
 • Pokud bylo zaměstnanci hrazeno jídlo, tj. v rámci ubytování hrazena snídaně, případně pokud je součástí konferenčního poplatku, hrazeného z projektu KREAS, formálně poskytnut oběd/večeře, je zaměstnanec povinen dané uvést v Závěrečné zprávě z pracovní cesty v ČR. Hrazená částka za stravné se krátí dle vyhlášky MPSV, a to i v případě, že zaměstnanec ve skutečnosti dané občerstvení nekonzumoval. Zde naleznete informace o výši stravného.
 • Finální podobu Vyúčtování pracovní cesty odesílá zaměstnanec zpět referentovi/referentce. K podpisu vyúčtování dochází po kontrole referentem/referentkou při osobním předání ostatních dokumentů ve Voršilské.

 2. Originál Cestovního příkazu (formulář níže – list č. 2)

 • Zaměstnanec opatří originál Cestovního příkazu podpisem svým a podpisem svého nadřízeného (vedoucí katedry/ústavu) před i po pracovní cestě.

3. Závěrečná zpráva z pracovní cesty v ČR (formulář níže – list č. 4)

 • Nezbytné náležitosti, které je potřeba uvést:
 1. Průběh cesty a informaci, v rámci jakého úkolu z náplně práce byla pracovní cesta vykonána. Případně uvést informaci, zda je cesta spojena s řešením výstupu „D“, případně milníku „M“.
 2. Jak cesta přispěla k naplnění obecného cíle/cílů projektu s odkazem na „T“, „D“, „M“, případně konkrétního cíle v rámci výzkumného programu.
 3. Informaci o tom, zda bylo poskytnuto jídlo, hrazené v rámci konferenčního poplatku nebo v rámci ubytování.
 • Zpráva z cest se vždy předkládá ke kontrole MŠMT. Do závěrečné zprávy cesty tak prosím nepište informace, jež s řešením projektu nesouvisí.
 • Zaměstnanec před samotným vytištěním Závěrečnou zprávu zasílá ke kontrole na e-mailovou adresu cestykreas@ff.cuni.cz.

Další dokumenty

 • Jízdenky.
 • Vedlejší výdaje – veškeré účtenky za veřejnou dopravu, případně taxi (lze využít pouze v odůvodněných případech (např. neexistence spojení), účtenky za městskou daň, za vstupy do knihoven, muzeí, za kopírování a další účtenky a podklady vztahující se ke služební cestě, jejichž úhradu bude zaměstnanec požadovat.
 • Pozvánka na konferenci, seminář, program konference, případně bližší informace ke konferenci, za kterou byl uhrazen registrační/konferenční poplatek apod.
 • Ke všem výdajům spojeným s pracovní cestou je potřeba doložit doklady o prvotní úhradě – v případě:
 1. úhrady v hotovosti – účtenku, zjednodušený daňový doklad,
 2. úhrady kartou, nebo převodem z běžného účtuvýpis z běžného účtu, kde je zřetelná úhrada předmětných výdajů, číslo a jméno účtu (ostatní údaje mohou být začerněny).
 • V případě využití předplaceného kreditu u dopravce je potřeba doložit navíc odečet hrazené částky za jízdenku ze zákaznického účtu a doklad o dobití částky na účet dopravce, vč. potvrzení o platbě z bankovního účtu.

Předání dokumentů

 • Originál Cestovního příkazu (podepsaný zaměstnancem a jeho nadřízeným), Vyúčtování pracovní cesty (podepsané zaměstnancem), Závěrečnou zprávu z pracovní cesty v ČR (podepsanou zaměstnancem a vedoucím VP) spolu s dalšími dokumenty předá zaměstnanec příslušnému referentovi/referentce nejpozději do 10 pracovních dnů od návratu ze služební cesty na adresu kanceláře projektu KREAS, Voršilská 1, Praha 1, 6. NP.
 • Jiná možnost předání podkladů není možná!!!
 • Pozvánku na konferenci, seminář, program konference a prezentovaný příspěvek (včetně logolinku) v případě aktivní účasti zasílejte elektronicky na e – mail: cestykreas@ff.cuni.
Skrýt postranní panel
Ke stažení
  Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-CZ_vzor_v2-6.xlsx array(21) { ["ID"]=> int(4711) ["id"]=> int(4711) ["title"]=> string(52) "Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-CZ_vzor_v2" ["filename"]=> string(59) "Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-CZ_vzor_v2-6.xlsx" ["filesize"]=> int(150090) ["url"]=> string(111) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Formuláře-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-CZ_vzor_v2-6.xlsx" ["link"]=> string(162) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/tuzemske-cesty-zamestnanci/formulare-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-cz_vzor_v2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(2) "19" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(50) "formulare-cesty-k-vyplneni_komplet-2020-cz_vzor_v2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(2339) ["date"]=> string(19) "2021-09-10 12:02:07" ["modified"]=> string(19) "2021-09-10 12:14:57" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["icon"]=> string(65) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/spreadsheet.png" } XLSX 0.15 MB
  Příklad-vyplnění_komplet-2020-CZ_vzor_v2.xlsx array(21) { ["ID"]=> int(4722) ["id"]=> int(4722) ["title"]=> string(44) "Příklad vyplnění_komplet-2020-CZ_vzor_v2" ["filename"]=> string(49) "Příklad-vyplnění_komplet-2020-CZ_vzor_v2.xlsx" ["filesize"]=> int(150487) ["url"]=> string(101) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Příklad-vyplnění_komplet-2020-CZ_vzor_v2.xlsx" ["link"]=> string(152) "https://kreas.ff.cuni.cz/pro-zamestnance/cesty-zamestnanci-a-hoste-z-cr-i-zahranici/tuzemske-cesty-zamestnanci/priklad-vyplneni_komplet-2020-cz_vzor_v2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(2) "19" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(40) "priklad-vyplneni_komplet-2020-cz_vzor_v2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(2339) ["date"]=> string(19) "2021-09-10 12:12:29" ["modified"]=> string(19) "2021-09-10 12:14:57" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["icon"]=> string(65) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/spreadsheet.png" } XLSX 0.15 MB