Fifteen Medieval Latin Parodies (Toronto Medieval Latin Texts 35), ed. by Martha Bayless, Toronto 2018 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies), 122 S.